Skip to content

Nkamboonzi Nitweelede Kwiiya Bbayibbele?

Nkamboonzi Nitweelede Kwiiya Bbayibbele?

Yiiya mbunga ulakonzya kugwasigwa aBbaibbele kukujana nsandulo zyamibuzyo iikatazya loko mubuumi.