Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Dzifakazi dza Jehovha

Gitonga

Ndranga Yago yi ngu Kodza gu Mana Litsako

 GIPANDRE NYA 4

Ndziya nya gu Thumise Dzitsapawu

Ndziya nya gu Thumise Dzitsapawu

“Makungu ma na tiya khu gu bhudzisana.”Mavingo 20:18

Hatshavbo hi ngu vbweta dzitsapawu gasi gu sayisa dzindranga dzathu. (Mavingo 30:8) Khu lisine, ‘dzitsapawu dzi ngu vhikeya.” (Mutshumayeli 7:12) Kha nga vathu va dzeganego, si nga garadza gu bhula khu dzitsapawu, ganiolu mu nga dzumeyi gu khenu dzitsapawu dzi vanga sigaradzo wugadzini gwanu. (Vaefeso 4:32) Vathu va dzeganego va fanede gu tumbana ni gu khala gumogo va hunga edzi va na thumisago khidzo dzitsapawu.

 1 GIRANI GWADI MALULAMISELO NYA GU THUMISE DZITSAPAWU

NGA WONA ESI BHIBLIYA YI SI GANEYAGO: ‘Khu mani, vbakari gwanu, a gu vbweta gu vbaha langwe, a si pheyigo khu gu khala vbavbatshi a wona dzitsapawu a gu nadzo, mwendro dzi ngu eneya kala gu yi vbedza?’ (Luka 14:28) Gu khala gumogo mu bhula khedzi mu na thumisago khidzo dzitsapawu dzanu gilo nya lisima ngudzu. (Amosi 3:3) Wonani gu khenu ginani mu vbwetago gu gi renga nigu mu na kodza gu gi livba gani. (Mavingo 31:16) Guva ni dzitsapawu nya gu renge gilo nya gu kari kha si thuli gu khiso mu fanede gu renga gilo gyogyo. Zamani gu mba gira mangava. Thumisani dzitsapawu dzedzi mu gu nadzo basi.Mavingo 21:5; 22:7.

GIRA KHARATI:

  • Mwa gu tshaledwa khu dzitsapawu guvbeyani nya ngima, khalani mwatshavbo mu hunga gu khenu mu na gira ginani khidzo

  • Mwa gu keneledwa, girani malulamiselo gasi gu vbunguwa esi si lombago gu livbwa. Khu giyeyedzo, mu ngu kodza gu dzi phuleya guvbindra gu ya renga guhodza gu phudwego

 2 EMBEYANANI LISINE MUBWE MU TUMBANA

NGA WONA ESI BHIBLIYA YI SI GANEYAGO: Girani ‘wuwadi, na siri mbeli ga Pfhumu [Jehovha, NM] basi, ganiolu ni vbakari nya vathu.’ (2 Vakorinto 8:21) Ganeya lisine ga oyu u dzeganego naye khu tengo u hakhago ni dzitsapawu u dzi thumisago.

Tepo yatshavbo pheya khu gu bhula noyu u dzeganego naye na u si gu dzi emiseyi gu gira silo nya sikhongolo khu dzitsapawu dzanu. (Mavingo 13:10) Gu bhudzisana khu dzitsapawu gu na phasa gu resa gurula wugadzini gwanu. Wona dzitsapawu u hakhago kha nga dzitsapawu dzi lumbago ndranga yanu, na siri dzitsapawu dzago wenga.1 Thimoti 5:8.

GIRA KHARATI:

  • Pwananani gu khenu i tengo muni muthu ni muthu a na wu thumisago nya mba pheya khu gu wudzisana

  • Mu nga lindreyi gu khenu kala gu manega sigaradzo gasi mu bhudzisana khu dzitsapawu