Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Dzifakazi dza Jehovha

Gitonga

Ndranga Yago yi ngu Kodza gu Mana Litsako

Khu gu thumisa matshina nya milayo nya Bhibliya, wugadzi ni ndranga yago si na khala litsakoni.

Maphelelo

U nga si kodza gu mana mutshadho nya gu tsakise gumogo ni ndranga khu gu thumisa matshina nya lisima nya Bhibliya ma gomogo omu nya bruxura yeyi.

GIPANDRE 1

Vbweta Giphaso ga Nungungulu gasi Wugadzi Wago wu Tsakisa

Gu thumisa siwudziso sivili nya guvbevbuge si nga gu phasa gu tshukwadzisa wugadzi wago.

GIPANDRE 2

Tumbega ga Oyu u Dzeganego Naye

Gyomo gilo gi yeyedzago gwadi gutumbega wugadzini guvbindra gu potsa wubhayi?

GIPANDRE 3

Ndziya nya gu Pale Sigaradzo

Gu bhudzisana khu ndziya nya yadi gu ngu kodza gu gira wugadzi wu tiya ni gu tsakisa mwendro gu wu si tiyi ni gu mba tsakisa.

GIPANDRE 4

Ndziya nya gu Thumise Dzitsapawu

Gutumbana ni gu ganeya lisine si nga phasa kharini wugadzi?

GIPANDRE 5

Ndziya nya Guvbanye khu Gurula ni Valongo Vanu

U ngu kodza gu ninga githawo vavelegi vago nya mba ghoheteya wugadzi wago

GIPANDRE 6

Sanana si ngu Vbindrugedza Mavbanyelo ya Ava va Dzeganego

Ina guva ni gyanana gu ngu kodza gu tiyisa ngudzu gupwanana gwanu?

GIPANDRE 7

Ndziya nya gu Hevbudze Gyanana Gyago

Gulaya kha si thuli basi gu si ninga milayo ni gu si tsayisa.

GIPANDRE 8

Ga gu Dugeleya Sigaradzo

Lomba giphaso u gi vbwetago.

GIPANDRE 9

Khozeyani Jehovha kha nga Ndranga

Mu nga engedzeya kharini gu tsakeya wukhozeli wanu nya ndranga?