Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Dzifakazi dza Jehovha

Gitonga

Hevbudza Sanana Sago

 GIHEVBULO 7

Ina u ngu ba upwa wutundzu ni hwanga?

Ina u ngu ba upwa wutundzu ni hwanga?

Nga wona gikhwathana gegi vbagithombetunu vbavba. Gya gu wonega nga khatshi gya gupwa wutundzu ni hwanga, khandridzo? U di nga tsanga u dzipwa kharato?— Yimbe tepo vathu vatshavbo va ngu tsanga va dzipwa kharato. Bhibliya yi ngu ganeya khu dzipari dza Jehovha dzi ngapwa wutundzu ni hwanga. Moyo wakona khu Eliya. Hongoleni hi hevbule khuye.

Jezebeli a di gu vbweta gu songa Eliya

Eliya a di gu khala Israeli gale yoyo Jesu na si gu velegwi. Pfhumu ya Israeli, Akabhi, kha ya nga ba yi khozeya Nungungulu nya lisine, Jehovha. Akabhi ni mwangadzi waye, Jezebeli, va di gu khozeya nungungulu nya malipha, Bhahali. Khu kharato, vathu nya vangi va Israeli navo va di pheya gu khozeya Bhahali. Pfhumu nya nyamayi Jezebeli a diri muthu nya guvivbe ngudzu monyo a nga ba a vbweta gu songa vathu vatshavbo va nga ba va khozeya Jehovha, gu pata ni Eliya! U ngu dziti gu khuwe ginani Eliya a nga gira?—

Eliya a di thava a tutuma! Uye a di hongowa giwulani nya hwindzo a ya sihala  phagoni. Khu ginani a nga gira isoso?— Khidzo, a diri ni hwanga. Ganiolu Eliya kha nga ba a fanede gu khala hwanga. Khu ginani? Kholu uye a di gu dziti gu khuye Jehovha a na mu phasa. Mahoni ga isoso, Jehovha a di yeyedzide tshivba yaye ga Eliya. Limbe litshigu Jehovha hlamude nombelo wa Eliya khu gu rumeya nilo khu ndzadzini. Khu kharato, Jehovha na mu phaside gambe Eliya!

Jehovha mu phaside kharini Eliya?

Gikhati Eliya a nga ba a romo phagoni, Jehovha ganede naye a mu wudzisa khuye: ‘Ginani u girago avba?’ Eliya a di hlamula khuye: ‘Kheni nyonga basi nyi ngu gu gu khozeyago. Nyi tshade nyonga, nigu nya gu thava gu kheni nyi na songwa.’ Eliya a di gu pimisa gu khuye vatshavbo vakhozeyi va Jehovha va songidwe. Ganiolu Jehovha a di mu embeya khuye: ‘Ahihi, isoso khandri lisine. Gu na ni 7.000 nya vathu va ngu gu nyi khozeyago. U nga thavi. Nyi na ni thumo nya wungi u fanedego gu wu gira!’ Ina Eliya tsakisidwe khu gupwa isoso?—

Wa gu hevbula ginani khesi si nga giregeya Eliya?— Gima u ngapwi wutundzu ni hwanga. U na ni dzipari dzi golago Jehovha ni uwe. Gambe dundruga gu khuwe Jehovha na ni tshivba nya yingi, nigu sikhati satshavbo a na gu phasa! U ngu tsaka khu guti gu khuwe u mwalo wenga?—