Skip to content

Skip to table of contents

Dzifakazi dza Jehovha

Hatha lidimi Gitonga

 GIHEVBULO 22

Ginani gi girwago omu nya dziBheteli?

Ginani gi girwago omu nya dziBheteli?

Sidwani sa Salomawu

Kanadha

Dzoni

Sivbango nya ndranga ya Bheteli sa gu thuma omu nya sipandre nya mithumo nya gu hambanehambane, na si gu phasedzeya thumo nya gutshumayele nya litigo limwedo mwendro nya mayigo nya mangi. Sa gu thuma mitsawani nya wuvbindrugedzeyi, gughandlani nya dzirevhista, gupatani nya dzipajina nya dzilivru, guvegedzeyani nya dzilivru, gu gravhari mahungu nya guengiseye ni dzivhidhyu, mwendro gu khathaleya simbe silo sa mayigoni momo.

Thumo wa gu woneledwa khu Kometi nya Litamo. Huwo nya Guthangeye ya gu rwega Kometi nya Litamo thumo nya gu woneleye xikiritori mweyo ni mweyo nya litamo. Kometi yoyo ya gu wumbwa khu madhota mararu mwendro guvbindra ma vidzidwego gwadi. Tepo yatshavbo iyo ya gu bikeya Huwo nya Guthangeye mahungu ma yelanago ni gudandra nya thumo omu nya litigo li woneledwago khu kometi yoyo gumogo ni sigaradzo sesi yimbe tepo si dugeleyago. Mibiko yoyo ya gu phasa Huwo nya Guthangeye gu hatha mahungu ma yedego gu lowa omu nya dzilivru ni gu hevbudwa mitshanganoni nya libandla ni mitshanganoni nya yikhongolo. Gu ngu tala gu rumedwa vaemeyi nya Huwo nya Guthangeye va endreyago matamo gasi gu ninga sileletelo Dzikometi nya Matamo nya gu gimbidzise khiso thumo wadzo. (Mavingu 11:14) Khu matshigu yoyo gu ngu lulamiswa longoloko nya guhathege wu patago ganelo yi vegwago khu muemeyi nya tsindza gasi gu tiyisa ava va vbanyago vbafuvbi ni xikiritori nya litamo.

Ga gu girwa thumo wu phasago mabandla. Vandriyathu nya vama nya guvidzwe va thumeyago xikiritori nya litamo va gu pasisa silombo nya gu tule mabandla nya maphya. Vandriyathu vovo va ngu bwe va ninga sileletelo si yelanago ni thumo nya vapiyonero, vamisiyonaryo ni vawoneleyi nya sipandre va thumeyago tigoni gu woneledwago khu xikiritori yoyo nya litamo. Va ngu dongiseya mitshangano nya yikhongolo, va woneleya guvbahwa nya dziSalawu nya dziphya nya Mufumo, va gira satshavbo si vbwetegago gasi gu dzilivru dzi rumedwa mabandlani. Satshavbo si girwago xikiritori nya litamo sa gu phasedzeya gutadzisega nya thumo nya gutshumayele. — 1 Vakorinto 14:33, 40.

  • Dzikometi nya Matamo dza gu phasa kharini Huwo nya Guthangeye?

  • Mithumo muni yi girwago xikiritori nya litamo?