Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Dzifakazi dza Jehovha

Gitonga

Khu vamani va girago gugola ga Jehovha muhuno?

 GIHEVBULO 18

Ha gu phasa kharini vandriyathu va gu dugedwa khu sigaradzo?

Ha gu phasa kharini vandriyathu va gu dugedwa khu sigaradzo?

Republika Dhominikana

Japawu

Hayiti

Go dugeleya mhango, Dzifakazi dza Jehovha dza gu dzegeya gu gira malulamiselo gasi gu ya phasa vandriyawe va dugeledwego khiyo. Gudzigaradza gogo go yeyedza wukhongolo nya lihaladzo lathu khu vandriyathu. (Johane 13:34, 35; 1 Johane 3:17, 18) Ha gu phasedzeya kharini?

Ha gu phasedzeya khu dzitsapawu. Tepo gu nga manega ndzala nya yikhongolo Judheya, maKristo nya gupheye ya Antiyokiya ma di rumeya dzitsapawu gasi gu phasa vandriyawe va liphuvboni. (Mithumo 11:27-30) Anethu ha guti gu khethu vandriyathu tigoni nyo khaguri va ngu emisana ni sigaradzo, ha gu rumeya mihengo yathu khu gu thumisa libandla gasi gu phasedzeya ava va gomogo gutshanisekani. — 2 Vakorinto 8:13-15.

Ha gu ninga giphaso gi vbwetegago. Madhota yaya ma gomogo gipandreni gi nga dugeledwa khu mhango ma gu vbwetedzeya givbango ni givbango nya libandla gasi gu tiyisega gu khayo vatshavbo va manegide nigu va vbulugide. Gu ngu wumbwa kometi nya gu lamuleye dzimhango gasi gu thangeya gukabanisedwa nya guhodza, mati nyo seye, guambala, wulanga nya gu khale ni gu khathaleya vadwali. Dzifakazi nya dzingi dzi tigo mithumo nya gu hambanehambane yi vbwetegago dza gu dzi ningedzeya dzi bwe dzi dzi livbeya dzabune gasi gu ya phasedzeya mithumo nya gulamuleye dzimhango mwendro gu vbahedza dzinyumba ni dziSalawu nya Mufumo. Gupwanana gwathu kha nga hengeledzano ni esi hi si hevbudego khu gu thuma hatshavbo sa gu hi gira hi kodza gu rumeya sithumi ni satshavbo si vbwetegago khu guvbiredza ga gu dugeleya sigaradzo wulangawo. Ambari olu hi thawuludzeyago libogo “vandriyathu gukhodwani,” sa gu kodzega hi ngu phasa vambe navo, na hi si khedzi wukhongeli va lumbago uwo. — Vagalatiya 6:10.

Ha gu singadza ni gu thaveleya vathu khu liphuvboni. Ava va dugeledwago khu mhango vo vbweta guthaveledwa ngudzungudzu. Dziteponi dzodzo, ethu ha gu ningwa tshivba khu Jehovha, ‘Nungungulu nya guthaveleye gwatshavbo.’ (2 Vakorinto 1:3, 4) Ethu hi ngu ganeya khu situmbiso nya Bhibhiliya ni ava va gomogo gutshanisekani, hi va tiyisa gu khethu nugunugu Mufumo wa Nungungulu wu na vbedza dzimhango dzatshavbo dzi vangago wuvi ni gutshaniseka. — Gutuledwa 21:4.

  • Khu ginani Dzifakazi dzi kodzago gu phasa vambe khu guvbiredza ga gu dugeleya dzimhango?

  • Ha gu thaveleya kharini khu liphuvboni ava va vbulugidego dzimhango?