Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Dzifakazi dza Jehovha

Gitonga

Khu vamani va girago gugola ga Jehovha muhuno?

 GIHEVBULO 26

Hi nga phasa kharini gu sayisa Salawu yathu nya Mufumo?

Hi nga phasa kharini gu sayisa Salawu yathu nya Mufumo?

Estoniya

Zimbabwe

Mongolya

Portu Riku

Dzisalawu dzatshavbo nya Mufumo dza Dzifakazi dza Jehovha dzi rwade lina nyo age la Nungungulu. Khu kharato, ha gu wona gu khethu gu hengeya gusayisani ni gulungisani nya Salawu nya Mufumo lithomo nigu gipandre nya wukhozeyi wathu nya guage. Vatshavbo va ngu kodza gu hengeya.

Hwane nya mitshangano, dzi ningedzeye gu phasedzeya gu agisa. Hwane nya tshangano moyo ni moyo nya libandla, vandriyathu nya vama ni vanyamayi va ngu agisa Salawu nya Mufumo gasi yi sayisega. Khu tepo ni tepo, yi ngu agiswa khu ndziya nya gutshinge. Thumo wowo wa gu thangedwa khu lidhota mwendro muphasedzeyi nya libandla, na gu landreya sasamedzo nya silo si vbwetago gu girwa. Sa gu ba si vbwetega, vomo ava va dzi ningedzeyago gasi gu vbiyela, gu handza vbavbatshi, gu phuphuta kudzudzwane, gu vegedzeya dzikadera, gu agisa sipeto, gu handza dzijaneya, gu dzudzuga ndzilo, mwendro gu vbiyela vbavbandze ni gu sayisa senge. Gumogo khu mwaga, khu vbadugwana gakona, gu ngu vegwa litshigu gasi gu agiswa Salawu nya Mufumo khu guvbeleya. Khu gu pata sanana sathu mithumoni nyo khaguri, ha gu si hevbudza gu yeyedza githawo khu wulanga wathu nya wukhozeyi. — Muhevbudzi 5:1.

Dzi ningedzeye gasi gu phasedzeya gu lungisa ni gevbini gi vbwetegago. Mwaga ni mwaga, Salawu nya Mufumo yi ngu khedzwa gwadi ndrani ni vbavbandze gasi gu wona esi si nga ghoheka. Hwane nya gukhedzwe gogo, gu ngu lungiswa-lungiswa sipandre nyo khaguri gasi yi simama na yi khalegide. Isoso sa gu phasa gu mba ghohekedwa khu silo nya gu dhure ngudzu. (2 Dzikoronika 24:13; 34:10) Salawu nya Mufumo yi agidego ni gukhalega khiyo yi gu wulanga wu ninganedwago khu gu khozeya umo Nungungulu wathu. Khu gu hengeya thumoni wowo, ha gu yeyedza edzi hi mu haladzago khidzo Jehovha ni edzi hi yi golago khidzo nyumba yathu nya gukhozeye. (Ndzimo 122:1) Isoso niso sa gu phasa vathu gu tsakeya wukhozeyi wathu. — 2 Vakorinto 6:3.

  • Khu ginani hi si yeligo gu diga gu khathaleya nyumba yathu nya wukhozeyi?

  • Ginani gi girwago gasi Salawu nya Mufumo yi khala na yi agide?