Skip to content

Skip to table of contents

Dzifakazi dza Jehovha

Hatha lidimi Gitonga

 GIHEVBULO 21

Ginani Bheteli?

Ginani Bheteli?

Gipandre nya gu love sithombe, Estados Unidos

Dzerimani

Keniya

Kolombiya

Bheteli lina nya giHebheru li gu na ni tshamuselo nya gu pwani “Nyumba ya Nungungulu.” (Genesi 28:17, 19) Lina li ninganago gwadi gu rana dzinyumba dzi emisidwego khu Dzifakazi dza Jehovha malangani nya mangi gasi gu thangeya ni gu phasedzeya khavbo thumo nya gutshumayele. Huwo nya Guthangeye ya gu thuma tsindza gwathu nya mafu yatshavbo, a gu Novha Yorki, Estados Unidos, nigu ya gu woneleya thumo nya dzixikiritori nya matamo mayigoni nya mangi. Kha nga tsawa, ava va thumago dzinyumbani momo va gu ranwa pwani ndranga ya Bheteli. Kha nga ndranga nya gu olovelege, avo va gu vbanya va bwe va thuma vatshavbo, va hodza gumogo, ni gu hevbula gumogo Bhibhiliya khu gupwanana. — Ndzimo 133:1.

Wulanga nya guhathege avba sivbango nya ndranga yoyo si thumago avbo khu sighingi. Dzindrangani dzatshavbo dza Bheteli, gu na ni vama ni vanyamayi nya maKristo va dzi ningedzeyago ngudzu gu gira gugola ga Nungungulu ni gu thumeya Mufumo tepo yatshavbo. (Matewu 6:33) Gu mwalo ne moyo wawe a hakhago dzitsapawu khu kotani nya thumo a wu girago, ganiolu va ngu ningwa kwartu ni guhodza va bwe va ningwa sikinyetana gasi gu dzi khathaleya mili. Muthu ni muthu Bheteli na ni thumo, a ngu kodza gu thuma xikiritori, kuzinyani, mwendro omu gu hodzedwago umo. Vambe va gu thuma gughandlani nya dzilivru, guagisani, guhandzani nya sombo nya guambale, gulungisani nya esi si ghohekidego, mwendro simbe.

Wulanga nya vathu va pharegidego khu gu phasedzeya thumo nya gu tshumayele Mufumo. Thumo nya wukhongolo wu girwago khu Bheteli gu vbohisa lisine nya Bhibhiliya ga vathu nya vangi khavba si kodzegago khavbo. Bruxura yeyi giyeyedzo nya isoso. Yi lovidwe na yi gu woneledwa khu Huwo nya Guthangeye, yi rumedwa khu dzikomputadhori ga mazana nya mitsawa nya vavbindrugedzeyi mafuni gwatshavbo, yi ghandlwa khu makina nya gu tutume ngudzu omu nya dziBheteli nya dzingi dzi ghandlago, khu guhegisa yi rumedwa mabandlani ma vbindrago 110 000. Avba nya gighava gimwegyo ni gimwegyo nya thumo wowo, dzindranga dza Bheteli dzi ngu phasa ngudzu thumoni wowu nya givbiredza ngudzu ga yatshavbo — gu gu gu tshumayela mahungu nya yadi. — Marko 13:10.

  • Khu vamani va thumago Bheteli, nigu va gu sayiswa kharini?

  • I thumo muni nya givbiredza wu phasedzedwago khu thumo nya dzi Bheteli dzatshavbo?