Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Dzifakazi dza Jehovha

Gitonga

Khu vamani va girago gugola ga Jehovha muhuno?

 GIHEVBULO 24

Ha gu dzi mana kharini dzitsapawu nya gu gimbidzise khidzo thumo wathu wa mafuni gwatshavbo?

Ha gu dzi mana kharini dzitsapawu nya gu gimbidzise khidzo thumo wathu wa mafuni gwatshavbo?

Nepali

Togo

Inglaterra

Hengeledzano yathu yi ngu dusa yi bwe yi kabaniseya mazana nya dzimiliyoni nya dziBhibhiliya ni dzimbe dzilivru mwaga ni mwaga nya mba lomba dzitsapawu. Hi ngu vbaha hi bwe hi sayisa dziSalawu nya Mufumo ni dzixikiritori nya matamo. Hi ngu sayisa magumi nya mazana nya sithumi sa Bheteli ni vamisiyonaryo, hi bwe hi phasa vathu va dugedwego khu mhango. Khu satshavbo soso, adzina u ngu dzi wudzisa gu khuwe, ‘Va gu dzi mana kharini dzitsapawu nya gu gire satshavbo soso?’

Kha hi hengiseyi gipandre nya wugumi, ne kha hi gurumedzi miningelo. Ambari olu gu vbwetegago dzitsapawu nya dzingi gasi gu gimbidzisa thumo wathu nya gutshumayele, ethu kha hi hengiseyi dzitsapawu. Gu ngu vbindra lizana myaga wughandli nya wuvili nya revhista A Murinzeli na wu ganede gu khuwo hi ngu khodwa gu khethu ha gu phaswa khu Jehovha thumoni wathu nigu khu kotani nya isoso “gima kha hi na nga lomba gu phaswa khu dzitsapawu dza vathu.” Kha nga edzi si nga ganedwa, ethu gima hi si gu lombi dzitsapawu! — Matewu 10:8.

Thumo wathu wa gu phasedzedwa khu miningelo nya gudzine. Vathu nya vangi va ngu tsakeya thumo wathu nya gu hevbudze Bhibhiliya va bwe va gira miningelo nya gu wu phasedzeye. Dzifakazi dzabune dzi ngu ningeya khu gutsaka tepo yadzo, tshivba, dzitsapawu, ni dzimbe dzithomba gasi dzi gira gugola ga Nungungulu mafuni gwatshavbo. (1 Dzikoronika 29:9) Dzisalawuni nya Mufumo ni omu gu giredwago mitshangano nya sipandre ni eyi nya mighanga gu na ni dzikaxa nya miningelo omu ava va dzinago gu gira miningelo va kodzago gu yi theya umo. Vambe va ngu kodza gu gira miningelo khu gu thumisa pajina yathu nya internet, jw.org. Gipandre nya gikhongolo nya dzitsapawu hi dzi hakhago gya guta khu mandzani nya vathu nya sisiwana, va fanago ngudzu ni noni yile yi nga zundzwa khu Jesu khu gu theya sikinyetana sivili kwamani nya tempeli. (Luka 21:1-4) Khu kharato, ni wevbi a dzinago a ngu kodza gu ‘vega gilogyo khu phuvbo’ gasi a ningeya “khu gu dzina nya monyo waye.” — 1 Vakorinto 16:2; 2 Vakorinto 9:7.

Hi ngu khodwa gu khethu Jehovha a na simama gu kutsa myonyo ya ava va vbwetago gu mu zundza khu dzithomba dzawe khu gu phasedzeya thumo nya Mufumo gasi gugola gwaye gu girwa. — Mavingu 3:9.

  • Ginani gi hambanisago hengeledzano yathu ni mambe mafumbo nya wukhongeli?

  • Ya gu thumiswa kharini miningelo nya gudzine?