Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Dzifakazi dza Jehovha

Gitonga

Khu vamani va girago gugola ga Jehovha muhuno?

Dzifakazi dza Jehovha dzi ngu manega mafuni gwatshavbo nigu dza gu wumbwa khu vathu nya masaho ni mafumbo yatshavbo. Ginani gi nga tshanganisa vathu vava nya gu hambanehambane?

Khu gwevbi gugola ga Nungungulu?

Nungungulu o vbweta khuye gugola gwaye gu tidwa mafuni gwatshavbo. Khu gwevbi gugola gakona, nigu khu vamani va gu hevbudzago?

Gasi Dzifakazi dza Jehovha vathu nya gu khale kharini?

Dzifakazi dzingani dza Jehovha u dzi tigo? Ginani u gi tigo gwadi-gwadi khethu?

Khu ginani hi ranwago pwani hi Dzifakazi dza Jehovha?

Wona sighelo siraru si giridego gu gu hathwa lina leli.

Li wusedzidwe kharini lisine nya Bhibhiliya matshiguni yathu?

Hi nga tiyisega kharini gu khethu hi na ni mapwisiselo nya lisine khu sihevbudzo nya Bhibhiliya?

Khu ginani hi nga dusa wuvbindrugedzeyi nya Bhibhiliya?

Ginani gi girago wuvbindrugedzeyi wowu nya Lito la Nungungulu wu hambana ni dzimbe dziBhibhiliya?

Ginani u na ya gi manago mitshanganoni yathu nya wuKristo?

Ha gu tshangana gumogo gasi gu hevbula Milowo ni gu tiyisana. U na ya hakhwa khu mandza mavili!

Gutshangana ni maKristo makhwathu go hi phasa kharini?

Lito la Nungungulu la gu kutsa maKristo gu hengeya ni vakwawe. Guti edzi u kodzago gu phasega khidzo khu wuhengeyi wowo.

Ya gu gimbidziswa kharini mitshangano yathu?

U di nga dzi wudzisa gu khuwe ginani gi giregago mitshanganoni yathu? Gumwalo gukanakana nya gu khethu wa gu manega mitshanganoni yathu u na tsakiswa ngudzu khu sihevbudzo nya Bhibhiliya u na si hakhago.

Khu ginani hi ambalago gwadi ha gu hongola mitshanganoni yathu?

Ina Nungungulu a ngu khathaleya sombo hi ambalago? Guti matshina nya milayo nya Bhibhiliya ma hi phasago gu hatha gwadi sombo nya guambale ni silo nyo dzimburiseye khiso.

Khu yevbi ndziya nya tshukwana nya gu dongiseye mitshangano?

Wa gu dongiseya mitshangano na u ngari gaya u na kodza gu phasega gwadi khiyo.

Ginani wukhozeyi nya ndranga?

Guti edzi malulamiselo yoyo ma kodzago gu gu phasa gu hidzimeya ga Nungungulu ma bwe ma tiyisa gupwanana nya ndranga yago.

Khu ginani hi girago mitshangano nya yikhongolo?

Mwaga ni mwaga, hi ngu tshangana gasi gu gira mitshangano miraru nyo hathege. U nga phasega kharini khu mitshangano yoyo?

Wu sasamedzidwe kharini thumo wathu nya gu tshumayele Mufumo?

Ha gu landreya giyeyedzo gi nga vegwa khu Jesu tepo a nga ba a romo mafuni. Khu yavbi matshumayelelo yakone?

Ginani piyonero?

Dzimbe Dzifakazi dzi ngu thuma 30, 50 dziora mwendro gu vbindra thumoni nya gutshumayele. Ginani gi va kutsago?

Dzixikola muni dzi dongisedwego vapiyonero?

Dzixikola muni nya guhathege dzi dongisedwago vapiyonero gasi gu hevbudza vale va ningeyago tepo yawe yatshavbo thumoni nya gu tshumayele mahungu nya Mufumo?

Madhota ma gu phasa kharini libandla?

Madhota vama va vidzidwego khu liphuvboni nigu khavo va thangeyago libandla. Ma gu phasa kharini libandla?

I thumo muni wu girwago khu vaphasedzeyi nya libandla?

Vaphasedzeyi nya libandla va ngu phasa libandla gu thuma gwadi. Guti edzi thumo wawe wu phasago khidzo vatshavbo va tago mitshanganoni.

Vawoneleyi nya sipandre va gu hi phasa kharini?

Khu ginani vawoneleyi nya sipandre va endreyago mabandla nya Dzifakazi dza Jehovha muhuno? U nga phasega kharini wa gu endredwa khavo?

Ha gu phasa kharini vandriyathu va gu dugedwa khu sigaradzo?

Go dugeleya mhango, Dzifakazi dza Jehovha dza gu dzegeya gu gira malulamiselo gasi gu ya phasa vandriyawe va dugeledwego khiyo. Dza gu va phasa kharini?

Khu vamani va wumbago tsawa nya githumi nya gutumbege ni nya gugengeye?

Jesu tumbiside gu khuye a na emisa githumi gi na ningago guhodza nya liphuvbo khu tepo gu vbwetegago. So girwa kharini isoso?

Huwo nya Guthangeye ya gu thuma kharini muhuno?

Omu nya lizana myaga nya gupheye, tsawa nya wudugwana nya vapostoli ni madhota wu nga thuma kha nga huwo nya guthangeye nya libandla nya wuKristo. Ahati muhuno ke?

Ginani Bheteli?

Bheteli wulanga nyo hathege wu giridwego khu gighelo nya lisima. Guti simbe maningano ni ava va thumago iyoyo.

Ginani gi girwago omu nya dziBheteli?

Gukhugeya muvhulo kala livbandre, gu ngu dzumedwa gu vathu va endreya dzixikiritori nya matamo gasi gu wonawona esi si girwago na va yeyedzedwa khu muthu. Hi ngu gu kutsa gu gira isoso!

Dzilivru dzathu dza gu lowa ni gu vbindrugedzedwa kharini?

Hi ngu dusa dzilivru khu malimi nyo vbindre 750. Khu ginani hi dzi garadzeyago gu gira thumo wowo?

Ha gu dzi mana kharini dzitsapawu nya gu gimbidzise khidzo thumo wathu wa mafuni gwatshavbo?

Hengeledzano yathu yo hambana kharini ni yimbe mitsawa nya wukhongeli guthumisani nya dzitsapawu?

Dzisalawu nya Mufumo — Khu ginani dzi vbahwago? Dza gu vbahwa kharini?

Khu ginani Dzifakazi dza Jehovha dzi ranago dzinyumba dzadzo nya wukhozeyi khidzo dziSalawu nya Mufumo? Guti simbe maningano ni edzi dzinyumba dzodzo nya mba dhura dzi phasago khidzo mabandla yathu.

Hi nga phasa kharini gu sayisa Salawu yathu nya Mufumo?

Salawu nya Mufumo yi sayiswago gwadi yi ngu dhumisa Nungungulu wathu. Malulamiselo muni ma girwago gasi gu sayisa Salawu nya Mufumo?

Hi nga phasega kharini khu bhibliyoteka ya Salawuni nya Mufumo?

U ngu dzina gu gira wugevisisi gasi gu engedzeya guti gwago nya Bhibhiliya? Thumisa bhibliyoteka ya Salawuni nya Mufumo!

Ginani gi gomogo omu nya pajina yathu nya interneti?

U ngu kodza guti simbe khethu ni esi hi si khodwago ambari gu mana mihlamulo nya siwudziso nya Bhibhiliya.

U na gira gugola ga Jehovha gani?

Jehovha Nungungulu a ngu gu haladza ngudzu. U nga yeyedza kharini gu khuwe u ngu dzina gu Mu tsakisa kamo womini wago wa tshigu ni tshigu?