Skip to content

Skip to secondary menu

Dzifakazi dza Jehovha

Gitonga

Gutshaniseka gu na Tshuka gu Vbeya Kamo?

Gutshaniseka gu na Tshuka gu Vbeya Kamo?

U ngu khuwe . . .

  • ina?

  • ahihi?

  • mwendro gudzina saye?

 NGA WONA ESI BHIBHILIYA YI SI GANEYAGO

‘Nungungulu a na bavbula marongo mahoni gwawe, kholu gima kha gu na manega gambe gufa, guliya gu na vbeya, ni gudileya ni wuvi, kholu dzitshanisa dza gale dzi vbindride.’ — Gutuledwa 21:3, 4.

GUTI ISOSO GU NGA GU PHASA KHARINI

Gu na gu ninga lisine nya gu khilo Nungungulu khandruye a vangago sigaradzo sathu. — Jakobe 1:13.

Gu na gu tiyisa khu guti gu khuwe Nungungulu a ngu gupwa guvbisa gogu hi gupwago ha gu ba hi tshaniseka. — Zakariya 2:8.

Gu na gu ninga gutumba nya gu khugo gutshaniseka gwatshavbo gu na vbeya.— Ndzimo 37:9-11.

 HI NGA SI KHODWA FURI ESI BHIBHILIYA YI SI GANEYAGO?

Ina, khu sighelo sivili:

  • Nungungulu a ngu venga gutshaniseka ni gumbalulama. Nga dundrugeya edzi Jehovha Nungungulu a dzipwidego khidzo gale yoyo tepo vathu vaye va nga tshaniswa ngudzu. Bhibhiliya yari khiyo uye garadzegide ngudzu khu kotani ya ‘ava va nga ba na va va tshanisa.’ — Valamuli 2:18.

    Nungungulu a ngu venga ava va tshanisago vakwawe. Khu giyeyedzo, Bhibhiliya yari khiyo uye a ngu venga ‘mandza ma vbaladzago novba nya mba na nandru.’ — Mavingu 6:16, 17.

  • Nungungulu a ngu khathaleya moyo ni moyo wathu. Jehovha a gu hi kutsa gu mu embeya sigaradzo sathu satshavbo ‘kholu uye a ngu hi khathaleya.ʼ — 1 Pedro 5:7.

    Nugunugu Jehovha a na vbedza gutshaniseka ga muthu ni muthu khu gu thumisa Mufumo waye. (Matewu 6:9, 10) Teponi yeyi, uye a ngu thaveleya khu monyo waye ava va mu vbwetago khu lisine. — Mithumo 17:27; 2 Vakorinto 1:3, 4.

 NGA DUNDRUGEYA

Khu ginani Nungungulu a dzumedzeyago gutshaniseka?

Bhibhiliya yi ngu hlamula giwudziso gegi omu ga VAROMA 5:12 ni 2 PEDRO 3:9.