Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Dzifakazi dza Jehovha

Gitonga

Hevbudza Sanana Sago

 GIHEVBULO 9

Jeremiya kha diga gu ganeya khu Jehovha

Jeremiya kha diga gu ganeya khu Jehovha

Khu ginani vathu va nga zangareya Jeremiya?

Jehovha vbulugiside Jeremiya

Simbe sikhati vathu va ngu hi hega ambari gu hi zangareya ha gu va bhuleya khu Jehovha. Isoso si nga hi gira hi vbweta gu diga gu ganeya khu Nungungulu. U di nga tsanga u dzipwa kharato?— Bhibliya yi ngu ganeya khu lidzaha limwedo li nga ba li gola Jehovha, ganiolu li nga ba liri vbafuvbi ni gu diga gu ganeya khuye. Li di gu ranwa pwani khu Jeremiya. Hongoleni hi hevbule khilo.

Gikhati Jeremiya a nga ba a ngari dugwana, Jehovha a di mu ruma gu ya embeya vathu va diga gu gira silo nya guvivbe. Isoso si di gu garadza ga Jeremiya, nigu uye a di gu thava. Jeremiya a di embeya Jehovha khuye: ‘Kha nyi giti gilo nya gu ganeye. Nyi ngari dugwana.’ Ganiolu Jehovha a di mu embeya gu khuye: ‘U nga thavi. Nyi na gu phasa.’

Khavbovbo Jeremiya a di pheya gu embeya vathu khuye va mba vbindrugedza  va na tsayiswa. Ina vathu va giride esi va nga embedwa khu Jeremiya?— Ahihi. Avo va di mu hega ni gu mu zangareya ngudzu. Vambe vathu va vbwetide gu mu songa! Jeremiya dzipwide kharini?— Uye a di thava abwe khuye: ‘Kha nyi na nga ganeya gambe khu Jehovha.’ Ina digide kamwe gu ganeya khu Jehovha?— Ahihi, kha diga. Uye a di gu gola ngudzu Jehovha avba nya gu ne a si kodzi gu diga gu ganeya khuye. Olu Jeremiya a nga ne gu diga gu ganeya khu Jehovha, Jehovha mu vbulugiside.

Khu giyeyedzo, limbe litshigu vama nya gu vivbe myonyo va di dzamisa Jeremiya liphalani nya guete li nga ba li tade khu maraga. Uye a diri mwalo guhodza ni mati. Vama vovo va di gu vbweta gu diga Jeremiya a feya phalani momo. Ganiolu uye vbulugide kholu a nga phaswa khu Jehovha!

Wa gu hevbula ginani khu giyeyedzo gya Jeremiya?— Ambari olu yimbe tepo a nga ba na gu thava, uye kha diga gu ganeya khu Jehovha. Khu gu ganeya khu Jehovha, si nga girega gu vathu va gu hega ambari gu gu zangareya. Isoso si nga gu gira u khala hwanga mwendro dzitshoni. Ganiolu, gima u nga digi gu ganeya khu Jehovha. Uye sikhati satshavbo a na gu phasa, kha nga edzi a nga phasa khidzo Jeremiya.

LERI OMU NYA BHIBLIYA YAGO

  • Jeremiya 1:4-8; 20:7-9; 26:8-19, 24; 38:6-13