Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Dzifakazi dza Jehovha

Gitonga

Khu vamani va girago gugola ga Jehovha muhuno?

 GIHEVBULO 17

Vawoneleyi nya sipandre va gu hi phasa kharini?

Vawoneleyi nya sipandre va gu hi phasa kharini?

Malawi

Tsawa nya thumo nya lithembwe

Thembweni

Tshangano nya madhota

Milowo nya giGreki nya wuKristo yi ngu ganeya gambe ni gambe khu Bharinabha ni mupostoli Pawulo. Vama vava va di gu thuma kha nga vawoneleyi va gimbiyagimbiyago, na va gu endreya mabandla nya gupheye. Khu ginani? Kholu va di gu khathala ngudzu khu gukhadzisega ga vandriyawe nya makhodwa. Pawulo a di khuye a di gu dogoreya ‘gu bweleya a gimbiya a holeya vandriyaye’ gasi guti gu khuye va gu vbanya kharini. Uye a di gu dzumeya gu gimbiya mazana nya dzikilometro gasi gu ya va tiyisa. (Mithumo 15:36) Ogu khugo gugola ga vawoneleyi vathu va gimbiyagimbiyago muhuno.

Va gu teya gu ta hi tiyisa. Muwoneleyi nya gipandre a gu endreya mabandla ma ninganago 20, a khala semana omu nya libandla limwedo guvili khu mwaga. Hi ngu phasega ngudzu khu guvidzwa ga vandriyathu vava ni ga vagadzi vawe, va gu ba na va dzegide. Avo va gu zama guti vathu vaphya ni ava va gumbidego, nigu va ngu gola gu hi bangaladza thumoni nya lithembwe ni sihevbuloni sathu nya Bhibhiliya. Vawoneleyi vava va gu vbwegedzwa khu madhota guhavisani va bwe va hi tiyisa. Va ngu vega dziganelo dzi tiyisago mitshanganoni nya libandla ni mitshanganoni nya yikhongolo. — Mithumo 15:35.

Va ngu khathaleya vatshavbo. Vawoneleyi nya sipandre va ngu khathala ngudzu khu makhalelo nya mabandla khu liphuvboni. Avo va gu tshangana ni madhota ni vaphasedzeyi nya libandla gasi gu gevisa gudandra nya libandla ni gu va ninga wusingalagadzi wu phasago gasi va gira gwadi thumo wawe. Va ngu phasa vapiyonero gu dugeleya thumoni wawe nya gutshumayele, va bwe va tsaka khu guti ava va ngo pheyago gu hengeya ni Dzifakazi ni gu wona edzi va dandrago khidzo khu liphuvboni. Moyo ni moyo nya vandriyathu vava a gu dzi ningeya khu gudzina kha nga “githumi gikhwathu” gasi gu hi phasa. (2 Vakorinto 8:23) Ethu hi yede gu pimedzeya gukhodwa ni gudziningedzeya gwawe ga Nungungulu. — Vahebheru 13:7.

  • Khu ginani vawoneleyi nya sipandre va endreyago mabandla?

  • U nga phasega kharini wa gu endredwa khavo?