Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Dzifakazi dza Jehovha

Gitonga

Khu vamani va girago gugola ga Jehovha muhuno?

 GIHEVBULO 15

Madhota ma gu phasa kharini libandla?

Madhota ma gu phasa kharini libandla?

Filandya

Guhevbudzani

Guhavisani

Gutshumayelani

Ethu hi mwalo vafundrisa mwendro vapaderi va hakhiswago hengeledzanoni yathu. Ganiolu, kha nga edzi gu nga ba gu girwa tepo li nga pheya libandla nya wuKristo, ga gu emiswa vawoneleyi va vidzidwego gasi gu ‘havisa libandla la Nungungulu.’ (Mithumo 20:28) Madhota yaya vama va vidzidwego khu liphuvboni va thangeyago ni gu havisa libandla, ‘na va tshulegide myonyo, nasiri khu gu gurumedzwa; nasiri gu thumeya gu hakha dzitsapawu, aholu khu gudzina gwawe.’ (1 Pedro 5:1-3) I thumo muni ma wu girago gasi gu hi phasa?

Ma gu hi sayisa ni gu hi vhikeya. Madhota ma gu thangeya ni gu vhikeya libandla khu liphuvboni. Olu ma dzitigo gu khayo Nungungulu ma tumbide khu gu ma ninga thumo wowo nya lisima, madhota kha ma fumeyi vathu va Nungungulu, ganiolu ma gu hi phasa gu khadzisega ni gu mana litsako. (2 Vakorinto 1:24) Kha nga muhavisi a sayisago khu gu khathala mweyo ni mweyo nya dzinvuta dzaye, madhota ma gu zama guti givbango gimwegyo ni gimwegyo nya libandla. — Mavingu 27:23.

Ma gu hi hevbudza gu gira gugola ga Nungungulu. Semana ni semana, madhota ma gu thangeya mitshangano nya libandla gasi gu tiyisa gukhodwa gwathu. (Mithumo 15:32) Vbavbandze nya isoso, vama vovo nya gudziningedzeye va gu thangeya thumo nya gutshumayele, va thuma ni ethu ni gu hi hevbudza magirelo nya gu hambanehambane nya thumo nya gutshumayele.

Ma gu tiyisa sivbango nya libandla khu gimwegyo ni gimwegyo. Gasi gu phasa muthu ni muthu gu tiyisa wupari waye ni Jehovha, madhota nya libandla ma gu hi endreya dzindrangani gwathu mwendro Salawuni nya Mufumo gasi gu hi phasa ni gu hi thaveleya khu gu thumisa Bhibhiliya. — Jakobe 5:14, 15.

Vbavbandze nya thumo ma wu girago libandlani, madhota nya mangi ma na ni mithumo yawe nya gu dzi vbanyise ni dzindranga ma yedego gu dzi sayisa. Isoso niso sa gu vbweta tepo ni gukhathaledwa. Vandriyathu vava va thumago ngudzu va yede gu ningwa githawo khethu. — 1 Vatesalonika 5:12, 13.

  • I thumo muni wu thumwago khu madhota nya libandla?

  • Madhota ma gu yeyedza kharini gu hi khathaleya?