Skip to content

Skip to secondary menu

Dzifakazi dza Jehovha

Gitonga

Ginani gi Phasago Ndranga gu Vbanya Litsakoni?

Ginani gi Phasago Ndranga gu Vbanya Litsakoni?

Wa gu pimisa gu khuwe . . .

  • lihaladzo?

  • dzitsapawu?

  • mwendro simbe silo?

 NGA WONA ESI BHIBHILIYA YI SI GANEYAGO

“Va kategide [‘va ngu tsaka,’ Tradução do Novo Mundo] avo va pwago magana ya Nungungulu, va ma landrisa.” — Luka 11:28.

GUTI ISOSO GU NGA GU PHASA KHARINI

Gu nga gu phasa gu mana lihaladzo nya lisine. — Vaefeso 5:28, 29.

Gu ningwa githawo nya lisine. — Vaefeso 5:33.

Ni gupwanana nya gutiye. — Marko 10:6-9.

 HI NGA SI KHODWA FURI ESI BHIBHILIYA YI SI GANEYAGO?

Ina, khu sighelo sivili:

  • Nungungulu khuye Mutumbunusi nya ndranga. Bhibhiliya ya gu yeyedza gu khiyo Jehovha Nungungulu khuye mutumbunusi nya dzindranga. (Genesi 2:18-24) Khu mambe maganelelo, dzindranga dzi emisidwe khu Jehovha. Khu ginani isoso si pwisisegago?

    Nga dundrugeya: Wa gu hodza guhodza nya gutshambe ngudzu, u vbweta guti gu khuwe gu phudwe kharini, khu mani u yedego gu mu wudzisa? Khu lisine u yede gu wudzisa oyu a nga phula.

    Khu ndziya ya mweyo, gasi guti esi si phasago ndranga gu khala litsakoni, hi yede gu landra sileletelo sa Jehovha, a gu uye Mutumbunusi nya dzindranga.

  • Nungungulu a ngu mi khathaleya. Dzindranga dza gu yeyedza guti khu gu landra sileletelo sa Jehovha, a hi ningago khu gu thumisa Lito laye. Khu ginani? ‘Kholu uye a ngu mi khathaleya.’ (1 Pedro 5:6, 7) Jehovha a ngu mi suveya silo nya sadi. Khu kharato, tepo yatshavbo sileletelo saye si ngu phasa! — Mavingu 3:5, 6; Isaya 48:17, 18.

 NGA DUNDRUGEYA

Khu yevbi ndziya nya gu khale mwama, mwangadzi, mwendro muvelegi nya wadi?

Bhibhiliya yi ngu hlamula giwudziso gegi omu ga VAEFESO 5:1, 2 ni VAKOLOSI 3:18-21.