Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Dzifakazi dza Jehovha

Gitonga

Engisa Nungungulu Gasi U Vbanya Kala Gupindruga

Muvangi o vbweta gu hi thangeya, ni gu hi vhikeya, ni gu hi kategisa.

Maphelo

Khu kotani nya lihaladzo a gu nalo khu vathu, Nungungulu a gu hi hevbudza ndziya nya yadi nya gu vbanye khiyo.

Ha gu mu engisa kharini Nungungulu?

Gu vbwetega hiti egi hi na girago ni oyu a nga hi phasago gu gira isoso.

Khu mani Nungungulu nya lisine?

Hi ngu kodza guti lina laye hi bwe hiti makhalelo yaye.

Gu di gu vbanyiswa kharini thembweni ga Edheni?

Gipandre nyo pheye nya Bhibhiliya gi ngu yi tshamuseya.

Ginani va nga wuyedwa khigyo khu gu engisa Sathane?

Silo nyo vivbe si pheya gu dugeleya.

Ndrambi nya yikhongolo – Khu vamani va nga engisa? Khu vamani va nga ne gu engisa?

Ndrambi nya yikhongolo — Khu vamani va nga engisa? Khu vamani va nga ne gu engisa?

A diri mani Jesu?

Khu ginani si gu sa lisima gu hevbula khuye?

U nga phasega kharini khu gufa ga Jesu?

Ga gu hi tuleya ndziya nya makategwa nyo tsakise.

Yi nata lini Paradhesi?

Bhibhiliya yi ngu profeta esi si na dugeleyago tepo matshigu ma na hidzimeyago.

Jehovha a ngu hi engiseya furi?

Silo muni u nga mu bhuleyago?

U nga gu mana kharini gutsaka womini nya ndranga?

Muvangi nya ndranga a ngu ninga wusingalagadzi nya wadi ngudzu.

Ginani hi yedego gu gira gasi gu tsakisa Nungungulu?

Gu na ni silo nyo khaguri esi a si vengago ni esi a si golago.

U nga yeyedza kharini gutumbega gwago ga Jehovha?

Gudogoreya gwago nya gu khale muthu nya gutumbega gu na khuha esi u na si hungago.