Skip to content

Skip to secondary menu

Dzifakazi dza Jehovha

Gitonga

Khu ginani hi yedego gu hevbula Bhibhiliya?

Mazanazana nya vathu mafuni gwatshavo ma ngu hlamudwa siwudziso sawe nya lisima guvbanyani khu Bhibhiliya. U ngu dzina gu khala moyo nya avo?

Gya gu girwa kharini gihevbulo nya Bhibhiliya?

Mafuni gwatshavbo, Dzifakazi dza Jehovha dzi ngu tidwa na dzi gimbidzisa gihevhulo nya Bhibhiliya nya mahala. Wona edzi si girwago khidzo.

Ginani gi girwago Salawuni nya Mufumo?

Beya u si wona khu wabune.

Lomba gihevbulo nya Bhibhiliya

Hevbula Bhibhiliya nya mba livba gilo khu tepo ni wulanga si gu tshukwana gwago.

Mitshangano nya libandla nya Dzifakazi dza Jehovha

Tugula avba hi tshanganago avbo nedzi hi khozeyago khidzo.

Mubiko nya mafu yatshavbo

  • 240 — Dzifakazi dza Jehovha dzi ngu manega omu nya mayigo

  • 8.340.982 — Dzifakazi dza Jehovha

  • 10.115.264 — Dzi ngu gimbidzisa sihevbulo nya Bhibhiliya nya mahala

  • 20.085.142 — Vathu va manegide Gidundrugisotunu nya gufe ga Kristo

  • 119.485 — Mabandla