Skip to content

Skip to secondary menu

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Faka-Tonga

‘Oku Tui ‘a e Kau Fakamo‘oni ‘a Sihová kia Sīsū?

‘Oku Tui ‘a e Kau Fakamo‘oni ‘a Sihová kia Sīsū?

‘Io. ‘Oku mau tui kia Sīsū, ‘a ia na‘á ne pehē: “Ko au ‘a e halá pea mo e mo‘oní pea mo e mo‘uí. ‘Oku ‘ikai ha‘u ha taha ki he Tamaí ka ‘i he‘ene fou pē ‘iate au.” (Sione 14:6) ‘Oku mau tui na‘e ha‘u ‘a Sīsū mei hēvani ki he māmaní pea foaki ‘ene mo‘ui haohaoa fakaetangatá ko ha feilaulau huhu‘i. (Mātiu 20:28) Ko ‘ene pekiá mo e toetu‘ú ‘oku ‘ai ai ke malava ki he fa‘ahinga ‘oku nau ngāue‘i ‘a e tui kiate iá ke ma‘u ‘a e mo‘ui ta‘engatá. (Sione 3:16) ‘Oku mau tui foki ‘oku pule he taimí ni ‘a Sīsū ko ha Tu‘i ‘i he Pule‘anga fakahēvani ‘o e ‘Otuá, ‘a ia ‘oku vavé ni ke ne ‘omai ‘a e melinó ki he kotoa ‘o e māmaní. (Fakahā 11:15) Kae kehe, ‘oku mau tui ki he lea ‘a Sīsū ‘oku pehē: “‘Oku lahi ange ‘a e Tamaí ‘iate au.” (Sione 14:28) Ko ia ‘oku ‘ikai ke mau lotu kia Sīsū, he ‘oku ‘ikai ke mau tui ko e ‘Otua Māfimafi-Aoniú ia.