• 240—Fonua ‘oku lotu ai ‘a e Kau Fakamo‘oni ‘a Sihová

  • 8,457,107​—Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

  • 10,071,524​—Ako Tohi Tapu ta‘etotongi ‘i ‘api

  • 20,175,477​—Kau ma‘u ‘o e Fakamanatu fakata‘u ‘o e pekia ‘a Kalaisí

  • 120,053​—Fakataha‘anga