Skip to content

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Kātaki, ‘oku ‘ikai ma‘u ‘a e peesi ‘okú ke kumi ki aí.

‘Oku mau fokotu‘u atu ke ke kamata mei he‘emau peesi tefitó, pe ngāue‘aki ‘a e link ‘i laló.

 

‘Ū Tohi Faka‘ali‘ali

Sio ki he ngaahi me‘a toki fokotu‘u fo‘ou mo e ngaahi me‘a faka‘ali‘alí.

Fekau‘aki mo e Kau Fakamo‘oni ‘a Sihová

Ako lahi ange fekau‘aki mo kimautolu. Kumi ‘a e feitu‘u ‘oku mau fakataha aí, founga ke fetu‘utaki mai aí, mo e founga ‘e lava ke ke kole ai ha ako Tohi Tapu ta‘etotongi.