Skip to content

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

‘Oku Fēfē Ho‘o Vakai ki he Kaha‘ú?

‘Oku Fēfē Ho‘o Vakai ki he Kaha‘ú?

Ko hotau māmaní ‘e . . .

  • peheni ai pē?

  • faka‘a‘au ke kovi ange?

  • faka‘a‘au ke lelei ange?

 KO E LAU ‘A E TOHI TAPÚ

“Ko e ‘Otuá . . . te ne holoholo ‘a e lo‘imata kotoa pē mei honau matá, pea ‘e ‘ikai ke toe ‘i ai ha mate, pe ha mamahi pe ha tangi pe ha langa. Kuo mole atu ‘a e ngaahi me‘a mu‘á.”—Fakahā 21:3, 4, Liliu Tohi Tapu Māmani Fo‘oú.

‘AONGA TE KE MA‘U MEI AÍ

Ngāue ‘oku ‘i ai hono taumu‘a mo fakafiemālie.‘Aisea 65:21-23.

‘Ikai ke toe ‘i ai ha puke pe ko ha fa‘ahinga faingata‘a.‘Aisea 25:8; 33:24.

Ko ha mo‘ui fiefia mo tu‘uloa fakataha mo e fāmilí mo e ngaahi kaungāme‘á.Saame 37:11, 29.

 TE TAU TUI MO‘ONI KOĀ KI HE LAU ‘A E TOHI TAPÚ?

‘Io, ‘i he ‘uhinga ‘e ua:

  • ‘Oku ma‘u ‘e he ‘Otuá ‘a e malava ke fakahoko ‘a e tala‘ofá. ‘I he Tohi Tapú, ko Sihova ko e ‘Otuá toko taha pē ‘oku ui ko e “Māfimafi-Aoniú,” he ‘okú ne ma‘u ‘a e mālohi ta‘efakangatangata. (Fakahā 15:3) Ko ia ‘okú ne malava kakato ke fai ki he‘ene tala‘ofa ko ia ke liliu hotau māmaní ke lelei ange. Hangē ko e lau ‘a e Tohi Tapú, “ki he ‘Otuá ‘oku malava ‘a e me‘a kotoa pē.”—Mātiu 19:26.

  • ‘Oku ma‘u ‘e he ‘Otuá ‘a e holi ke fakahoko ‘a e tala‘ofá. Ko e fakatātaá, ‘oku “holi” ‘a Sihova ke fakafoki mai ‘a e mo‘ui ‘a e kakai kuo nau maté.—Siope 14:14, 15.

‘Oku toe fakahaa‘i ‘e he Tohi Tapú ko e ‘Alo ‘o e ‘Otuá, ‘a Sīsū, na‘á ne fakamo‘ui ‘a e kau puké. Ko e hā na‘á ne fai ai iá? Koe‘uhí he na‘á ne loto ki ai. (Ma‘ake 1:40, 41) Na‘e tapua haohaoa mai ‘e Sīsū ‘a e ‘ulungaanga ‘o ‘ene Tamaí ‘i he‘ene holi ke tokoni‘i ‘a e fa‘ahinga na‘e faingata‘a‘iá.—Sione 14:9.

Ko ia ‘oku malava ke tau fakapapau‘i ‘oku fakatou loto ‘a Sihova mo Sīsū ke tokoni‘i kitautolu ke tau ma‘u ha kaha‘u fiefia!—Saame 72:12-14; 145:16; 2 Pita 3:9.

 KE FAKAKAUKAU KI AI

‘E liliu fēfē ‘e he ‘Otuá hotau māmaní ki he lelei angé?

‘Oku tali ‘e he Tohi Tapú ‘a e fehu‘i ko iá ‘i he MĀTIU 6:9, 10 mo e TANIELA 2:44.