Skip to content

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

‘E Toe Mo‘ui Mai Koā ‘a e Kau Maté?

‘E Toe Mo‘ui Mai Koā ‘a e Kau Maté?

Te ke pehē . . .

  • ‘io?

  • ‘ikai?

  • mahalo pē?

 KO E LAU ‘A E TOHI TAPÚ

“‘E ‘i ai ‘a e toetu‘u.”​—Ngāue 24:15, Liliu Tohi Tapu Māmani Fo‘oú.

‘AONGA TE KE MA‘U MEI AÍ

Fiemālie ‘i he taimi ‘oku mate ai ‘a e fa‘ahinga ‘okú ke ‘ofa aí.​—2 Kolinitō 1:3, 4.

Tau‘atāina mei he manavahē na‘á te mate.​—Hepelū 2:15.

Ko ha ‘amanaki mo‘oni ke talitali lelei ‘a e fa‘ahinga na‘á ke ‘ofa ai kuo maté.​—Sione 5:28, 29.

 TE TAU TUI MO‘ONI KOĀ KI HE LAU ‘A E TOHI TAPÚ?

‘Io, ‘i he ‘uhinga ‘e tolu:

  • Ko e ‘Otuá ko e Tokotaha-Fakatupu ‘o e mo‘uí. ‘Oku pehē ‘e he Tohi Tapú ko Sihova ko e ‘Otuá “ ‘a e matavai ‘o e mo‘uí.” (Saame 36:9; Ngāue 17:24, 25) Ko e Tokotaha na‘á ne foaki ‘a e mo‘uí ki he ngaahi me‘amo‘ui kotoa pē ‘oku malava mo‘oni ke ne fakafoki ‘a e mo‘uí ki ha taha na‘e mate.

  • Na‘e fokotu‘u ‘e he ‘Otuá ‘a e tangatá ‘i he kuohilí. ‘Oku fakamatala ‘a e Tohi Tapú ki he ngaahi tu‘unga ‘e valu ‘a ia ko e fa‘ahinga ‘o e tangatá—kei si‘i, ta‘umotu‘a, tangata, mo e fefine—na‘e toe fokotu‘u mai kinautolu ke nau mo‘ui ‘i he māmaní. Na‘e mate ‘a e ni‘ihi ‘i ha vaha‘a taimi nounou, ka na‘e ‘i ha fonualoto ‘a e toko taha ‘i he ‘aho ‘e fā!—Sione 11:39-44.

  • ‘Oku vēkeveke ‘a e ‘Otuá ke ne toe fakahoko ia. ‘Oku fehi‘a ‘a Sihova ‘i he maté; ‘okú ne vakai ki ai ko ha fili. (1 Kolinitō 15:26) ‘Okú ne “holi” ke ikuna‘i ‘a e fili ko iá, ke to‘o ‘a e maté ‘o fakafou ‘i he toetu‘ú. ‘Okú ne faka‘amu ke fokotu‘u ‘a e fa‘ahinga ‘oku ‘i he‘ene manatú pea ke sio kia kinautolu ‘oku nau toe mo‘ui ‘i he māmaní.—Siope 14:14, 15.

 KE FAKAKAUKAU KI AI

Ko e hā ‘oku tau tupu ai ‘o motu‘a pea maté?

‘Oku tali ‘e he Tohi Tapú ‘a e fehu‘i ko iá ‘i he SĒNESI 3:17-19 mo e LOMA 5:12.