Skip to content

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Ko Hai ‘Okú Ne Pule‘i Mo‘oni ‘a e Māmaní?

Ko Hai ‘Okú Ne Pule‘i Mo‘oni ‘a e Māmaní?

Te ke pehē . . .

  • ko e ‘Otuá?

  • ko e tangatá?

  • ko ha taha kehe?

 KO E LAU ‘A E TOHI TAPÚ

“Ko hono kotoa ‘o māmani ‘oku ‘i he nima ‘o e Fili.”1 Sione 5:19, Paaki Fo‘ou.

“Na‘e fakae‘a ai ‘a e ‘Alo ‘o e ‘Otua . . . ke ne holoki ‘a e ngaahi ngaue ‘a e Tevolo.”1 Sione 3:8.

‘AONGA TE KE MA‘U MEI AÍ

Ko e ngaahi fakamatala ‘uhinga lelei ki he ngaahi palopalema ‘i he māmaní.Fakahā 12:12.

Ko e ‘uhinga ke tui ai ko hotau māmaní ‘e liliu ki he lelei ange.1 Sione 2:17.

 TE TAU TUI MO‘ONI KOĀ KI HE LAU ‘A E TOHI TAPÚ?

‘Io, ‘i he ‘uhinga ‘e tolu:

  • ‘E pau ke ‘auha ‘a e pule ‘a Sētané. ‘Oku fakapapau‘i ‘e Sihova ke fakangata ‘a e pule mai ‘a Sētane ki he fa‘ahinga ‘o e tangatá. ‘Okú ne tala‘ofa te ne ‘fakaka‘anga ‘a e Tēvoló’ pea to‘o ‘osi ‘a e kotoa ‘o e maumau na‘e fakatupunga ‘e Sētané.—Hepelū 2:14, Liliu Tohi Tapu Māmani Fo‘oú.

  • Kuo fili ‘e he ‘Otuá ‘a Sīsū Kalaisi ke pule mai ki he māmaní. Ko Sīsū ko e mātu‘aki fehangahangai ia ‘o e pule siokita mo anga-fakamamahi lolotonga ‘o e māmani ko ení. ‘I he fekau‘aki mo e pule ‘a Sīsū ko e tu‘í, ‘oku tala‘ofa ‘e he ‘Otuá: “Te ne faka‘ofa‘ia ‘i he mā‘ulaló mo e masivá . . . Te ne fakahaofi kinautolu mei he fakafe‘ātungiá pea mei he fakamalohí.”—Saame 72:13, 14.

  • ‘Oku ‘ikai malava ke loi ‘a e ‘Otuá. ‘Oku fakahaa‘i mahino ‘e he Tohi Tapú: “‘Oku ‘ikai ‘aupito ke loi . . . ‘a e ‘Otuá.” (Hepelū 6:18) ‘I he taimi ‘oku tala‘ofa ai ‘e Sihova ke fai ha me‘á, ‘oku hangē pē ia kuo ‘osi hokó! (‘Aisea 55:10, 11) “Ko e pule ‘o e māmani ko ení ‘e lī ki tu‘a.”—Sione 12:31.

 KE FAKAKAUKAU KI AI

‘E fēfē ‘a e māmaní ‘i he hili hono to‘o atu ‘a hono pulé?

‘Oku tali ‘e he Tohi Tapú ‘a e fehu‘i ko iá ‘i he SAAME 37:10, 11 mo e FAKAHĀ 21:3, 4.