Te ke pehē . . .

  • ‘io?

  • ‘ikai?

  • mahalo pē?

 KO E LAU ‘A E TOHI TAPÚ

“Ko e ‘Otua . . . te ne holoholo ‘a e lo‘imata kotoa pē mei honau mata; pea ‘e ‘ikai toe ai ha mate, pea ‘e ‘ikai toe ai ha mamahi, pe ha tangi, pe ha ongosia.”Fakahā 21:3, 4, Paaki Fo‘ou.

‘AONGA TE KE MA‘U MEI AÍ

Fakapapau‘i ‘oku ‘ikai ko e ‘Otuá ‘okú ne fakatupunga ‘a ‘etau ngaahi palopalemá.Sēmisi 1:13.

Fiemālie mei hono ‘ilo‘i ‘oku ongo‘i ‘e he ‘Otuá kitautolu ‘i he‘etau faingata‘a‘iá.Sākalaia 2:8.

‘Amanaki atu ‘e ngata ‘a e faingata‘á kotoa.Saame 37:9-11.

 TE TAU TUI MO‘ONI KOĀ KI HE LAU ‘A E TOHI TAPÚ?

‘Io, ‘i he ‘uhinga ‘e ua:

  • ‘Oku fehi‘a ‘a e ‘Otuá ‘i he faingata‘á mo e fakamaau ta‘etotonú. Fakakaukau ki he anga ‘o e ongo‘i ‘a Sihova ko e ‘Otuá ‘i he taimi na‘e ngaohikovi‘i anga-fakamamahi ai ‘a hono kakaí ‘i he taimi ‘o e Tohi Tapú. ‘Oku pehē ‘e he Tohi Tapú na‘á ne mamahi koe‘uhí ko e “fa‘ahinga na‘a nau ngaohikovi‘i kinautolú.”—Fakamaau 2:18, Liliu Tohi Tapu Māmani Fo‘oú.

    ‘Oku ‘ikai ko ha me‘a ma‘ama‘a ki he ‘Otuá ‘a ‘ene vakai ki he fa‘ahinga ‘oku nau ngaohikovi‘i ‘a e ni‘ihi kehé. Ko e fakatātaá, ‘oku pehē ‘e he Tohi Tapú ko e “nima ‘a ia ‘okú ne lingi ‘a e toto ‘o e ta‘ehalaiá” ‘okú ne fakalili‘a ai.—Palōveepi 6:16, 17.

  • ‘Oku tokanga mai ‘a e ‘Otuá kiate kitautolu tāutaha. ‘Oku ‘ikai ngata pē ‘i he ‘ilo‘i ‘e he tokotaha taki taha “‘a ‘ene faingata‘a‘ia mo ‘ene mamahi” ka ‘oku pehē pē mo Sihova!2 Kalonikali 6:29, 30.

Fakafou ‘i hono Pule‘angá, ‘e vavé ni ke fakangata ‘e Sihova ‘a e faingata‘a‘ia ‘a e tokotaha taki taha. (Mātiu 6:9, 10) Lolotonga iá, ‘okú ne fakafiemālie‘i ‘i he anga-‘ofa ‘a e fa‘ahinga ‘oku kumi loto-mo‘oni kiate iá.—Ngāue 17:27; 2 Kolinitō 1:3, 4.

 KE FAKAKAUKAU KI AI

Ko e hā ‘oku faka‘atā ai ‘e he ‘Otuá ‘a e faingata‘á?

‘Oku tali ‘e he Tohi Tapú ‘a e fehu‘i ko iá ‘i he LOMA 5:12 mo e 2 PITA 3:9.