Te ke pehē . . .

  • ko e ‘ofá?

  • ko e pa‘angá?

  • ko ha me‘a kehe?

 KO E LAU ‘A E TOHI TAPÚ

“He fiefia ē ko e fa‘ahinga ‘oku fanongo ki he folofola ‘a e ‘Otuá pea tauhi iá!”Luke 11:28, Liliu Tohi Tapu Māmani Fo‘oú.

‘AONGA TE KE MA‘U MEI AÍ

Ma‘u ai ‘a e ‘ofa mo‘oní.‘Efesō 5:28, 29.

Ma‘u ai ‘a e faka‘apa‘apa mo‘oní.‘Efesō 5:33.

Ma‘u ai ‘a e malu‘anga mo‘oní.Ma‘ake 10:6-9.

 TE TAU TUI MO‘ONI KOĀ KI HE LAU ‘A E TOHI TAPÚ?

‘Io, ‘i he ‘uhinga ‘e ua:

  • Ko e ‘Otuá ko e Tupu‘anga ia ‘o e mo‘ui fakafāmilí. ‘Oku pehē ‘e he Tohi Tapú ko Sihova ko e ‘Otuá “‘oku tupu mei ai ‘a e hingoa ‘o e fāmili kotoa pē.” (‘Efesō 3:14, 15) ‘I hono fakalea ‘e tahá, ko e ‘i ai ‘a e fāmilí koe‘uhí na‘e fokotu‘u ia ‘e Sihova. Ko e hā ‘oku mahu‘inga ai iá?

    Fakakaukau angé: Kapau na‘á ke ifo‘ia ‘i ha me‘atokoni ifo peá ke loto ke ‘ilo ki he founga na‘e ngaohi ai iá, ko hai te ke ‘eke ki aí? ‘Oku ‘uhinga lelei ke ‘eke ki he tokotaha na‘á ne ngaohi iá.

    ‘Oku pehē pē, ke ‘ilo‘i ‘a e founga ke ma‘u ai ha mo‘ui fakafāmili fiefiá, ‘oku lelei ke tau hanga kia Sihova, ko e Tupu‘anga ia ‘o e fokotu‘utu‘u ‘o e fāmilí.—Sēnesi 2:18-24.

  • ‘Oku tokanga mai ‘a e ‘Otuá kiate koe. ‘Oku fakapotopoto ‘a e ngaahi fāmilí ‘i he‘enau kumi ki he akonaki ‘a Sihová, ‘a ia ‘okú ne tokonaki mai fakafou ‘i he‘ene Folofolá. Ko e hā hono ‘uhingá? “Koe‘uhí he ‘okú ne tokanga mai kiate kimoutolu.” (1 Pita 5:6, 7) ‘Oku loto ‘a Sihova ke ke ma‘u ‘a e lelei tahá—pea ko ‘ene akonakí ‘oku ola lelei ma‘u pē!—Palōveepi 3:5, 6; ‘Aisea 48:17, 18.

 KE FAKAKAUKAU KI AI

‘E lava fēfē ke ke hoko ko ha husepāniti, uaifi, pe mātu‘a lelei?

‘Oku tali ‘e he Tohi Tapú ‘a e fehu‘i ko iá ‘i he ‘EFESŌ 5:1, 2 mo e KOLOSE 3:18-21.