KUÓ KE fanongo ‘o kau ki ha ‘asi na‘e poto he leá? Mahalo te ke tali ‘o pehē: ‘ ‘Ikai. ‘Oku ‘ikai lava ke lea ‘a e fanga manú.’ Ka ‘oku fakahā ‘e he Tohitapú ‘o fekau‘aki mo e ‘asi na‘e lea. Tau vakai pe na‘e anga-fēfē ‘ene hokó.

Na‘e mei mateuteu ‘a e kau ‘Isilelí ke nau hū atu ki he fonua ko Kēnaní. Na‘e ilifia ‘a Pēlaki, ko e tu‘i ‘o Mōapé, ‘i he kau ‘Isilelí. Ko ia na‘á ne fekau ki ha tangata poto ko Pēlami ke ne ha‘u ‘o fakamala‘ia‘i ‘a e kau ‘Isilelí. Na‘e tala‘ofa ange ‘e Pēlaki kia Pēlami te ne ‘oange ha‘ane pa‘anga lahi, ko ia na‘e heka leva ‘a Pēlami ki he‘ene ‘así peá ne fononga atu ke sio kia Pēlaki.

Na‘e ‘ikai ke fiema‘u ‘e Sihova ‘a Pēlami ke ne fakamala‘ia‘i ‘Ene kakaí. Ko ia na‘á ne fekau ha ‘āngelo ke tu‘u ‘i he halá mo ha heletā lōloa ‘o ta‘ofi ‘a Pēlami. Na‘e ‘ikai lava ‘a Pēlami ‘o sio ki he ‘āngeló, ka na‘e sio ki ai ‘a ‘ene ‘así. Ko ia na‘e toutou feinga ‘a e ‘así ke afe mei he ‘āngeló pea a‘u ‘o ne tokoto ‘i he halá. Na‘e ‘ita lahi ‘a Pēlami ‘o ne tā ‘aki ‘a e va‘akau ‘a e ‘así.

Na‘e toki ‘ai leva ‘e Sihova ‘a Pēlami ke fanongo ki he lea ‘a ‘ene ‘así kiate ia. Na‘e ‘eke ‘e he ‘así: ‘⁠Ko e hā kuó u fai kiate koe kuó ke taa‘i ai aú?’

Na‘e pehē ‘e Pēlami: ‘⁠Kuó ke ‘ai au ke hangē ha fu‘u valé. Kapau na‘e ‘i ai ha‘aku heletā te u tāmate‘i koe!’

Na‘e ‘eke ‘e he ‘así: ‘⁠Kuó u fai pehe ni kiate koe ki mu‘a?’

‘ ‘Ikai,’ ko e tali ia ‘a Pēlamí.

Na‘e ‘ai leva ‘e Sihova ‘a Pēlami ke sio ki he ‘āngelo ‘oku tu‘u ‘i he loto halá mo e heletā. Na‘e pehē atu ‘e he ‘āngeló: ‘⁠Ko e hā kuó ke tā ai ho‘o ‘así? Kuó u ha‘u ke ta‘ofi ho fonongá, koe‘uhi he ‘oku ‘ikai totonu ke ke ‘alu ‘o fakamala‘ia‘i ‘a ‘Isileli. Kapau na‘e ‘ikai afe ‘a ho‘o ‘así meiate au, na‘á ku mei taa‘i koe ke ke mate, ka he‘ikai te u fai ha me‘a ki ho‘o ‘así.’

Na‘e pehē ‘e Pēlami: ‘⁠Kuó u faiangahala. Na‘e ‘ikai te u ‘ilo ‘okú ke tu‘u ‘i he halá.’ Na‘e faka‘atā ‘e he ‘āngeló ‘a Pēlami ke ‘alu, pea ‘alu pē ‘a Pēlami ‘o sio kia Pēlaki. Na‘á ne kei feinga pē ke fakamala‘ia‘i ‘a ‘Isileli, ka na‘e ‘ai ia ‘e Sihova ke ne tāpuaki‘i ‘a ‘Isileli ‘o tu‘o tolu.