Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

 LĒSONI 12

‘E Lava Fēfē Ke Ke ‘Unu‘unu Ofi ki he ‘Otuá?

‘E Lava Fēfē Ke Ke ‘Unu‘unu Ofi ki he ‘Otuá?

1. ‘Oku fanongo mai ‘a e ‘Otuá ki he ngaahi lotu kotoa pē?

‘Oku fakaafe‘i ‘e he ‘Otuá ‘a e kakai ‘o e ngaahi pule‘anga kotoa pē ke nau ‘unu‘unu ofi ange kiate ia ‘i he lotu. (Saame 65:2) Kae kehe, ‘oku ‘ikai te ne fanongo, pe tali, ‘a e ngaahi lotu kotoa pē. Ko e fakatātaá, ko e ngaahi lotu ‘a ha tangata ‘okú ne ngaohikovi‘i hono uaifí ‘e ‘ikai ke fanongo mai ki ai ‘a e ‘Otuá. (1 Pita 3:7) Pehē foki, ‘i he taimi na‘e kīvoi ai ‘a e kau ‘Isilelí ‘i he faikoví, na‘e fakafisi ‘a e ‘Otuá ke fanongo ki he‘enau ngaahi lotú. ‘Oku hā mahino, ko e lotú ko ha monū. Ka neongo ia, ‘e tali ‘e he ‘Otuá ‘a e ngaahi lotu ‘a e fa‘ahinga na‘a mo e kau faiangahala mamafá kapau ‘oku nau fakatomala.​—Lau ‘a e ‘Aisea 1:15; 55:7.

2. ‘Oku totonu ke fēfē ‘etau lotú?

Ko e lea ‘o lotú ko ha konga ia ‘o e lotu ‘oku tau faí, ko ia ‘oku totonu ke tau lotu pē ki hotau Tokotaha-Fakatupú, kia Sihova. (Mātiu 4:10; 6:9) Pehē foki, koe‘uhi ‘oku tau ta‘ehaohaoa, ‘oku totonu ke tau lotu ‘i he huafa ‘o Sīsuú koe‘uhí na‘á ne pekia koe‘uhí ko ‘etau ngaahi angahalá. (Sione 14:6) ‘Oku ‘ikai ke fiema‘u mai ‘e Sihova ke tau toutou lea‘aki ha ngaahi lotu ‘oku ma‘uloto pe kuo hiki. ‘Okú ne fiema‘u mai ke tau lotu mei hotau lotó.​—Lau ‘a e Mātiu 6:7; Filipai 4:6, 7.

‘Oku malava ‘a hotau Tokotaha-Fakatupú ke ne fanongo mai ‘o a‘u ki he ngaahi lotu fakalongolongó. (1 Sāmiuela 1:12, 13) ‘Okú ne fakaafe‘i mai kitautolu ke tau lotu ange ‘i he taimi kotoa pē, hangē ko ia ‘i he kamata‘anga mo e ngata‘anga ‘o e ‘ahó, ‘i he ngaahi taimi kaí, pea ‘i he taimi ‘oku tau fehangahangai ai mo e ngaahi palopalemá.​—Lau ‘a e Saame 55:22; Mātiu 15:36.

3. Ko e hā ‘oku fakataha fakatahataha ai ‘a e kau Kalisitiané?

‘Oku ‘ikai faingofua ke ‘unu‘unu ofi ki he ‘Otuá koe‘uhí ‘oku tau nofo ‘i he lotolotonga ‘o e kakai ‘oku ‘ikai ke nau tui ki he ‘Otuá pea mo manuki‘i ‘ene tala‘ofa ki ha melino ‘i he māmaní. (2 Tīmote 3:1, 4; 2 Pita 3:3, 13) Ko ia ‘oku fiema‘u kiate kitautolu  ‘a e feohi fakalototo‘a ‘a e ngaahi kaungātuí, pea ‘oku nau fiema‘u kitautolu.​—Lau ‘a e Hepelū 10:24, 25.

Ko e feohi mo e kakai ‘oku nau ‘ofa ki he ‘Otuá ‘e tokoni‘i ai kitautolu ke tau ‘unu‘unu ofi ki he ‘Otuá. ‘Oku tokonaki mai ‘e he ngaahi fakataha ‘a e Kau Fakamo‘oni ‘a Sihová ‘a e ngaahi faingamālie lelei ke tau ma‘u ‘aonga ai mei he tui ‘a e ni‘ihi kehé.​—Lau ‘a e Loma 1:11, 12.

4. ‘E lava fēfē ke ke ‘unu‘unu ofi ki he ‘Otuá?

‘E lava ke ke ‘unu‘unu ofi kia Sihova ‘aki ho‘o fakalaulauloto ki he me‘a kuó ke ako mei he‘ene Folofolá. Fakakaukauloto atu ki he‘ene ngaahi ngāué, ki he‘ene fale‘í, pea mo ‘ene ngaahi tala‘ofá. Ko e fakalaulauloto fa‘a lotú ‘oku langa hake ai ‘a e hounga‘ia ‘i hotau lotó ki he ‘ofa mo e poto ‘a e ‘Otuá.​—Lau ‘a e Siosiua 1:8; Saame 1:1-3.

‘E lava ke ke ofi ki he ‘Otuá ‘o kapau pē ‘okú ke falala kiate ia, kapau ‘okú ke tui kiate ia. Ka ko e tuí ‘oku hangē ha me‘amo‘uí ‘a ia ‘oku fiema‘u ke fafanga‘i. Kuo pau ke ke fafanga‘i tu‘uma‘u ho‘o tuí ‘aki hono toe vakai‘i ‘a e makatu‘unga ki ho‘o ngaahi tuí.​—Lau ‘a e Mātiu 4:4; Hepelū 11:1, 6.

5. ‘E ‘aonga fēfē kiate koe ‘a e ‘unu‘unu ofi ki he ‘Otuá?

‘Oku tokanga mai ‘a Sihova ki he fa‘ahinga ‘oku ‘ofa ‘iate iá. ‘Oku lava ke ne malu‘i kinautolu mei ha me‘a pē ‘e lava ke ne maumau‘i ‘enau tuí mo ‘enau ‘amanaki ki he mo‘ui ta‘engatá. (Saame 91:1, 2, 7-10) ‘Okú ne fakatokanga mai kiate kitautolu fekau‘aki mo e founga mo‘ui ‘a ia ‘okú ne fakamanamana‘i ‘etau mo‘ui leleí mo ‘etau fiefiá. ‘Oku ako‘i mai ‘e Sihova kiate kitautolu ‘a e founga mo‘ui lelei tahá.​—Lau ‘a e Saame 73:27, 28; Sēmisi 4:4, 8.