Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

 LĒSONI 11

‘Oku ‘Aonga Fēfē Kiate Kitautolu ‘a e Ngaahi Tefito‘i Mo‘oni ‘i he Tohi Tapú?

‘Oku ‘Aonga Fēfē Kiate Kitautolu ‘a e Ngaahi Tefito‘i Mo‘oni ‘i he Tohi Tapú?

1. Ko e hā ‘oku fiema‘u ai kiate kitautolu ha tatakí?

‘E lava fēfē ke ue‘i kitautolu ‘e he ngaahi tefito‘i mo‘oni ‘i he Tohi Tapú ke tau fai ha teuteu ke tau malu ai?​—SAAME 36:9.

Ko hotau Tokotaha-Fakatupú ‘oku poto ange ia ‘iate kitautolu. ‘I he tu‘unga ko ha Tamai ‘ofá, ‘okú ne tokanga mai kiate kitautolu. Pehē foki, na‘e ‘ikai te ne fakataumu‘a ke ‘oua te tau fakafalala ange kiate ia. (Selemaia 10:23) Ko ia ‘oku hangē tofu pē ko e fiema‘u ki ha ki‘i tama ‘a e tataki ‘a e ongo mātu‘á, ‘oku fiema‘u kiate kitautolu kotoa ‘a e tataki ‘a e ‘Otuá. (‘Aisea 48:17, 18) ‘Oku tokonaki mai ‘e he ngaahi tefito‘i mo‘oni ‘i he Tohi Tapú ‘a e tataki ‘a ia ko ha me‘a‘ofa mei he ‘Otuá.​—Lau ‘a e 2 Tīmote 3:16.

‘Oku ako‘i mai ‘e he ngaahi lao mo e ngaahi tefito‘i mo‘oni ‘a Sihová kiate kitautolu ‘a e founga lelei taha ‘o e mo‘uí he taimí ni mo fakahāhaa‘i mai kiate kitautolu ‘a e founga ‘e lava ke tau ma‘u ai ‘a e ngaahi pale ta‘engata ‘i he kaha‘ú. Koe‘uhi ko e ‘Otuá na‘á ne fakatupu kitautolú, ‘oku totonu pē ke tau fai ha tali loto-hounga‘ia ki he‘ene tatakí.​—Lau ‘a e Saame 19:7, 11; Fakahā 4:11.

2. Ko e hā ‘a e ngaahi tefito‘i mo‘oni ‘i he Tohi Tapú?

Ko e ngaahi tefito‘i mo‘oni ‘i he Tohi Tapú ko ha ngaahi fakakaukau tefito. Ko e ngaahi laó, ‘i he tafa‘aki ‘e tahá, ‘e ngāue‘aki nai ia ki ha ngaahi tu‘unga pau. (Teutalōnome 22:8) Kuo pau ke tau ngāue‘aki ‘a e mafai fakaefakakaukaú ke mahino‘i ‘a e anga hono ngāue‘aki ‘o ha tefito‘i mo‘oni ‘i ha tu‘unga pau. (Palōveepi 2:10-12) Ko e fakatātaá, ‘oku ako‘i mai ‘e he Tohi Tapú ko e mo‘uí ko ha me‘a‘ofa ia mei he ‘Otuá. ‘E lava ‘e he tefito‘i mo‘oni tefito ko iá ke ne tataki kitautolu ‘i he ngāué, ‘i ‘api, pea ‘i he lolotonga ‘o ha fononga. ‘Okú ne taki kitautolu ke tau fai ha teuteu ki mu‘a, ke tau malu ai.​—Lau ‘a e Ngāue 17:28.

3. Ko fē ‘a e ongo tefito‘i mo‘oni ‘oku mātu‘aki mahu‘ingá?

Na‘e lea ‘a Sīsū ‘o kau ki ha ongo tefito‘i mo‘oni ‘oku mātu‘aki mahu‘inga. ‘Oku fakahaa‘i mai ‘e he ‘uluakí ‘a e taumu‘a tefito  ‘o e mo‘ui ‘a e fa‘ahinga ‘o e tangatá​—ke nau ‘ilo ‘a e ‘Otuá, ke ‘ofa kiate ia, pea ke tauhi faitōnunga kiate ia. Ko e ‘uluaki tefito‘i mo‘oni ko ení ‘oku totonu ke tau fakakaukau ki ai ‘i he kotoa ‘o ‘etau ngaahi filí. (Palōveepi 3:6) Ko e fa‘ahinga ‘oku nau mo‘ui‘aki ‘a e tefito‘i mo‘oni ko ení ‘oku nau hoko ko e kaume‘a ‘o e ‘Otuá, ma‘u ‘a e fiefia mo‘oní, pea mo e mo‘ui ta‘engatá.​—Lau ‘a e Mātiu 22:36-38.

Ko e tefito‘i mo‘oni hono uá ‘oku lava ke ne tataki kitautolu ki ha ngaahi vaha‘angatae melino mo e ni‘ihi kehé. (1 Kolinitō 13:4-7) Ko hono ngāue‘aki ‘a e tefito‘i mo‘oni ko eni hono uá ‘oku kau ki ai ‘a e fa‘ifa‘itaki ki he founga ‘o e fakafeangai ‘a e ‘Otuá ki he kakaí.​—Lau ‘a e Mātiu 7:12; 22:39, 40.

4. ‘Oku ‘aonga fēfē ‘a e ngaahi tefito‘i mo‘oni ‘i he Tohi Tapú kiate kitautolu?

‘Oku ako‘i ‘e he ngaahi tefito‘i mo‘oni ‘i he Tohi Tapú ‘a e ngaahi fāmilí ki he founga ke fā‘ūtaha ai ‘i he ‘ofá. (Kolose 3:12-14) ‘Oku malu‘i foki ‘e he Folofola ‘a e ‘Otuá ‘a e ngaahi fāmilí ‘aki hono ako‘i mai ha toe tefito‘i mo‘oni tataki ‘e taha​—ko e nofo malí ‘oku totonu ke tu‘uloa.​—Lau ‘a e Sēnesi 2:24.

‘I he muimui ki he ngaahi akonaki ‘a e Tohi Tapú, ‘e lava ke tau malu‘i ai hotau tu‘unga lelei fakamatelié mo fakaeongó. Ko e fakatātaá, ‘oku fa‘a sai‘ia ange ‘a e kau pule ngāué ‘i he kau ngāue ko ia ‘oku nau mo‘ui‘aki ‘a e ongo tefito‘i mo‘oni ‘i he Tohi Tapú ‘a ia ko e faitotonú mo e ngāue tōtōiví. (Palōveepi 10:4, 26; Hepelū 13:18) ‘Oku toe ako‘i kitautolu ‘e he Folofola ‘a e ‘Otuá ke tau fiemālie pē ‘i he ngaahi me‘a ‘oku fiema‘u paú pea ke fakamahu‘inga‘i ‘a e kaume‘a mo e ‘Otuá ‘o mā‘olunga ia ‘i he ngaahi me‘a fakamatelié.​—Lau ‘a e Mātiu 6:24, 25, 33; 1 Tīmote 6:8-10.

Ko hono ngāue‘aki ‘a e ngaahi tefito‘i mo‘oni ‘i he Tohi Tapú ‘oku lava ke ne malu‘i ‘etau mo‘ui leleí. (Palōveepi 14:30; 22:24, 25) Ko e fakatātaá, ko e pipiki ki he lao ‘a e ‘Otuá ki he konaá ‘oku malu‘i ai kitautolu mei he ngaahi mahaki fakatupu maté mo e ngaahi fakatu‘utāmakí. (Palōveepi 23:20) ‘Oku faka‘atā kitautolu ‘e Sihova ke tau inu ‘a e ngaahi inu ‘olokaholó kae fakafuofua pē. (Saame 104:15; 1 Kolinitō 6:10) ‘Oku ‘aonga kiate kitautolu ‘a e ngaahi tefito‘i mo‘oni ‘a e ‘Otuá ‘i he‘ene ako‘i kitautolu ke tau malu‘i ‘o ‘ikai ngata pē ‘i he ngaahi me‘a ‘oku tau faí kae toe pehē foki ki he‘etau ngaahi fakakaukaú. (Saame 119:97-100) Kae kehe, ‘oku ‘ikai ke faka‘apa‘apa‘i ‘e he kau Kalisitiane mo‘oní ‘a e ngaahi tu‘unga ‘a e ‘Otuá koe‘uhí pē ki ha lelei ma‘anautolu. ‘Oku nau fai iá ke lāngilangi‘ia ai ‘a Sihova.​—Lau ‘a e Mātiu 5:14-16.