Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

 LĒSONI 7

Ko e Hā ‘a e Pule‘anga ‘o e ‘Otuá?

Ko e Hā ‘a e Pule‘anga ‘o e ‘Otuá?

1. Ko e hā ‘a e Pule‘anga ‘o e ‘Otuá?

Ko e hā ‘okú ne ‘ai ‘a Sīsū ko ha Tu‘i lelei tahá?​—MA‘AKE 1:40-42.

Ko e Pule‘anga ‘o e ‘Otuá ko ha founga-pule fakahēvani ia. Te ne fetongi ‘a e ngaahi founga-pule kehe kotoa pē pea te ne ‘ai ke fakahoko ‘a e finangalo ‘o e ‘Otuá ‘i hēvani pea ‘i he māmaní. Ko e ongoongo fekau‘aki mo e Pule‘anga ‘o e ‘Otuá ‘oku lelei. Kuo vavé ni ke hanga ‘e he Pule‘anga ‘o e ‘Otuá ‘o fakalato ‘a e fiema‘u ‘a e tangatá ha founga-pule leleí. Te ne fakafā‘ūtaha‘i ‘a e tokotaha kotoa ‘e nofo ‘i he māmaní.​—Lau ‘a e Taniela 2:44; Mātiu 6:9, 10; 24:14.

Ko ha pule‘anga kuo pau ke ‘i ai hano tu‘i. Kuo fakanofo ‘e Sihova ‘a hono ‘Aló, ‘a Sīsū Kalaisi, ke hoko ko e Tu‘i ‘o Hono Pule‘angá.​—Lau ‘a e Fakahā 11:15.

2. Ko e hā ko e Tu‘i lelei tahá ai ‘a Sīsuú?

Ko e ‘Alo ‘o e ‘Otuá ‘a e Tu‘i lelei tahá koe‘uhí ‘okú ne anga-‘ofa, pea ‘okú ne tu‘uma‘u ki he me‘a ‘oku totonú. (Mātiu 11:28-30) Pehē foki, ‘okú ne mālohi fe‘unga ke tokoni‘i ‘a e kakaí koe‘uhí te ne pule mai mei hēvani ki he māmaní. ‘I he hili ‘ene toetu‘ú, na‘á ne ‘alu hake ki hēvani peá ne nofo hifo ‘o tatali ‘i he nima to‘omata‘u ‘o Sihová. (Hepelū 10:12, 13) Faai atu pē, na‘e ‘oange ‘e he ‘Otuá kiate ia ‘a e mafai ke ne kamata pule.​—Lau ‘a e Taniela 7:13, 14.

3. Ko hai ‘e pule fakataha mo Sīsuú?

Ko ha kulupu ‘oku ui ko e “kakai tapu” te nau pule fakataha mo Sīsū ‘i hēvani. (Taniela 7:27) Ko e ‘uluaki kakai tapu na‘e filí ko e kau ‘apositolo faitōnunga ‘a Sīsuú. Kuo hokohoko ‘o a‘u mai ki he taimí ni ‘a hono fili ‘e Sihova ‘a e kau tangata mo e kau fefine faitōnunga ke hoko ko ha kakai tapu. ‘I he hangē ko Sīsuú, ‘oku fokotu‘u hake kinautolu ‘i ha sino fakalaumālie.​—Lau ‘a e Sione 14:1-3; 1 Kolinitō 15:42-44.

Ko e toko fiha ‘a e kakai ‘oku ō ki hēvaní? Na‘e ui kinautolu ‘e Sīsū ko ha “fanga sipi tokosi‘i.” (Luke 12:32) ‘E faifai pē ‘o  a‘u honau tokolahí ki he toko 144,000. Te nau pule fakataha mai mo Sīsū ki he māmaní.​—Lau ‘a e Fakahā 14:1.

4. Ko e hā na‘e hoko ‘i he kamata pule ‘a Sīsuú?

Na‘e kamata pule ‘a e Pule‘anga ‘o e ‘Otuá ‘i he 1914. * Ko e ‘uluaki ngāue ‘a Sīsū ‘i he tu‘unga ko e Tu‘í ko hono lī hifo ‘o Sētane mo ‘ene fanga tēmenioó ki he māmaní. Na‘e hoko ‘a Sētane ‘o ‘ita lahi pea kamata ke ne fakatupunga ‘a e faingata‘a ki he kotoa ‘o e māmaní. (Fakahā 12:7-10, 12) Talu mei ai mo e mātu‘aki fakalalahi ‘a e ‘oiauē ‘a e fa‘ahinga ‘o e tangatá. Ko e ngaahi taú, hongé, mahaki ‘oku tō maí, mo e ngaahi mofuiké ko e konga kotoa kinautolu ‘o ha “faka‘ilonga” ko e Pule‘angá kuo vavé ni ke ne pule‘i faka‘aufuli ‘a e ngaahi me‘a ‘i he māmaní.​—Lau ‘a e Luke 21:7, 10, 11, 31.

5. Ko e hā ‘oku fakahoko ‘e he Pule‘anga ‘o e ‘Otuá?

Fakafou ‘i ha ngāue fakamalanga ‘i he fo‘i kolopé, kuo ‘osi fakafā‘ūtaha‘i ai ‘e he Pule‘anga ‘o e ‘Otuá ha fu‘u kakai tokolahi mei he ngaahi pule‘anga kotoa. ‘Oku laui miliona ‘a e kakai anga-vaivai ‘oku pule mai kiate kinautolu ‘a Sīsū. ‘E malu‘i kinautolu ‘e he Pule‘anga ‘o e ‘Otuá ‘i he taimi te ne faka‘auha ai ‘a e fokotu‘utu‘u fulikivanu lolotonga ‘o e ngaahi me‘a ‘i he māmaní. Ko ia ko e fa‘ahinga kotoa pē ‘oku nau loto ke nau ma‘u ‘aonga mei he Pule‘anga ‘o e ‘Otuá ‘oku totonu ke nau ako ke nau hoko ko e fa‘ahinga talangofua ‘e pule mai ki ai ‘a Sīsū.​—Lau ‘a e Fakahā 7:9, 14, 16, 17.

‘I he lolotonga ‘o ha vaha‘a taimi ko e ta‘u ‘e 1,000, ‘e fakahoko ai ‘e he Pule‘angá ‘a e mu‘aki taumu‘a ‘a e ‘Otuá ki he fa‘ahinga ‘o e tangatá. ‘E hoko ‘a e māmaní ko ha palataisi fakakātoa. Faka‘osí, ‘e tuku atu ‘e Sīsū ‘a e Pule‘angá ki he‘ene Tamaí. (1 Kolinitō 15:24-26) ‘Okú ke ‘ilo ha taha ‘a ia te ke sai‘ia ke talanoa ki ai ‘o fekau‘aki mo e Pule‘anga ‘o e ‘Otuá?​—Lau ‘a e Saame 37:10, 11, 29.

 

^ pal. 6 Ki ha ngaahi fakaikiiki ki he anga hono tomu‘a tala ‘e he kikite ‘a e Tohi Tapú ‘a e ta‘u 1914, sio ki he peesi 248-249 ‘o e tohi Ko e Hā ‘Oku Lava ke Ako‘i Mai ‘e he Tohi Tapú?