Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

 LĒSONI 6

Ko e Hā ‘a e ‘Amanaki ki he Kau Maté?

Ko e Hā ‘a e ‘Amanaki ki he Kau Maté?

1. Ko e hā ‘a e ongoongo lelei fekau‘aki mo e kau maté?

‘I he taimi na‘e a‘u atu ai ‘a Sīsū ki Pētani ofi ki Selusalemá, ne ‘osi mate hono kaume‘a ko Lāsalosí ‘o ‘osi ‘a e ‘aho ‘e fā. Na‘e ‘alu ‘a Sīsū ki he feitu‘u na‘e tanu aí fakataha mo Mā‘ata mo Mele, ko e ongo tuofāfine ‘o e tangata na‘e maté. Tuaiekemo, na‘e fakatahataha atu ha fu‘u kakai. ‘E lava ke ke sioloto atu ki he fiefia ‘a Mā‘ata mo Mele ‘i hono toe fokotu‘u mai ‘e Sīsū ‘a Lāsalosi ke mo‘uí?​—Lau ‘a e Sione 11:21-24, 38-44.

Na‘e ‘osi lāu‘ilo ‘a Mā‘ata ia ki he ongoongo lelei fekau‘aki mo e kau maté. Na‘á ne ‘ilo ‘e fokotu‘u hake ‘e Sihova ‘a e kau maté ke nau toe mo‘ui ‘i he māmaní.​—Lau ‘a e Siope 14:14, 15.

2. Ko e hā ‘a e tu‘unga ‘oku ‘i ai ‘a e kau maté?

Na‘e tala ‘e he ‘Otuá kia ‘Ātama: “Ko e efu koe pea ko e efu te ke foki ki aí.”​—SĒNESI 3:19.

Ko e ngaohi ‘a e fa‘ahinga ‘o e tangatá mei he efú. (Sēnesi 2:7; 3:19) ‘Oku ‘ikai ko ha ngaahi laumālie kitautolu ‘oku nofo ‘i ha sino kakano. Ko kitautolú ko ha ngaahi me‘amo‘ui fakaesino, ko ia ‘oku ‘ikai ha konga ‘o kitautolu ‘oku mo‘ui atu ‘i he maté. ‘I he taimi ‘oku tau mate aí, ‘oku mate foki mo hotau ‘atamaí, pea ‘oku ngata ai mo ‘etau fakakaukaú. Ko ia ai, na‘e hala‘atā ke lea‘aki ‘e Lāsalosi ia ha me‘a ‘o fekau‘aki mo ha‘ane hokosia ‘i he maté koe‘uhí ‘oku ‘ikai ‘ilo ‘e he kau maté ia ha me‘a.​—Lau ‘a e Saame 146:4; Tangata Malanga 9:5, 6, 10.

‘Oku fakamamahi‘i ‘e he ‘Otuá ‘a e kakaí ‘aki ha afi he hili ‘a e maté? Koe‘uhi ‘oku fakahaa‘i ‘e he Tohi Tapú ‘oku ‘ikai ke ‘ilo ‘e he kau maté ha me‘a, ‘oku hā mahino ai ko e afi ‘o helí ko ha akonaki loi ia ‘oku lau‘ikovi loi ai ‘a e ‘Otuá. Ko e fo‘i fakakaukau tofu pē ko ia ‘o hono fakamamahi‘i ‘a e kakaí ‘aki ‘a e afí ‘oku fakalielia ia kiate ia.​—Lau ‘a e Selemaia 7:31.

 3. ‘Oku lava ‘a e kau maté ‘o lea mai kiate kitautolu?

‘Oku ‘ikai lava ‘a e kau maté ‘o lea pe fanongo. (Saame 115:17) Ka ko ha kau ‘āngelo ‘e ni‘ihi ‘oku nau fulikivanu, pea ‘oku malava ke nau lea ki he kakaí ‘o fakangalingali ko e fa‘ahinga kinautolu kuo maté. (2 Pita 2:4) ‘Oku tapui ‘e Sihova ‘a e feinga ke kumi fale‘i ki he kau maté.​—Lau ‘a e Teutalōnome 18:10, 11.

4. Ko hai ‘e fokotu‘u mai ke mo‘uí?

Ko e laulaui miliona ‘o e kakai ‘oku nau mate ‘i he fa‘itoká te nau toetu‘u mai ke mo‘ui ‘i he māmaní. Na‘a mo e ni‘ihi na‘e ‘ikai te nau ‘ilo ‘a e ‘Otuá pea na‘a nau anga‘aki hono fai ‘a e ngaahi me‘a na‘e koví te nau toetu‘u.​—Lau ‘a e Luke 23:43; Ngāue 24:15.

‘E lava ‘a e fa‘ahinga ‘e toetu‘ú ke ako ‘a e mo‘oni fekau‘aki mo e ‘Otuá mo fakahāhaa‘i ‘a e tui kia Sīsū ‘aki ‘a e talangofua kiate ia. (Fakahā 20:11-13) Ko e fa‘ahinga ko ia ‘e fokotu‘u mai ki he mo‘uí pea nau fai ‘a e ngaahi me‘a ‘oku leleí te nau malava ke ma‘u ‘a e mo‘ui ta‘engata ‘i he māmaní.​—Lau ‘a e Sione 5:28, 29.

5. Ko e hā ‘oku fakahaa‘i mai ‘e he toetu‘ú kiate kitautolu ‘o fekau‘aki mo Sihová?

Na‘e ‘ai ‘e he ‘Otuá ke malava ‘a e ‘amanaki ki he kau maté ‘aki hono fekau‘i mai hono ‘Aló ke ne pekia ma‘atautolu. Ko ia ‘oku fakahaa‘i mai ‘e he toetu‘ú kiate kitautolu ‘a e ‘ofa pea mo e ‘ofa ma‘ata‘atā ‘a Sihová. ‘I he taimi ‘e toetu‘u mai ai ‘a e kau maté, ko hai ‘okú ke fiema‘u lahi taha ke sio ki aí?​—Lau ‘a e Sione 3:16; Loma 6:23.