1. Ko e hā ‘oku mātu‘aki mahu‘inga ai ‘a e nofo malí ki he fiefia ‘a e fāmilí?

‘Oku ha‘u ‘a e ongoongo leleí meia Sihova, ko e ‘Otua fiefia, ‘a ia ‘okú ne fiema‘u ‘a e ngaahi fāmilí ke nau fiefia. (1 Tīmote 1:11) Na‘á ne fokotu‘u ‘a e nofo malí. ‘Oku mātu‘aki mahu‘inga ‘a e nofo mali fakalaó ki he fiefia ‘a e fāmilí koe‘uhí ‘oku tokonaki mai ai ha ‘ātakai malu ki hono ‘ohake ‘a e fānaú. ‘Oku totonu ke toka‘i ‘e he kau Kalisitiané ‘a e ngaahi lao fakalotofonua fekau‘aki mo e lēsisita ‘o e nofo malí.​—Lau ‘a e Luke 2:1, 4, 5.

‘Oku anga-fēfē ‘a e vakai ‘a e ‘Otuá ki he nofo malí? ‘Okú ne fiema‘u mai ke hoko ia ko ha ha‘i tu‘uloa ‘i he vaha‘a ‘o ha tangata mo ha fefine. ‘Oku fiema‘u ‘e Sihova ‘a e ngaahi husepānití mo e ngaahi uaifí ke nau femateaki‘aki. (Hepelū 13:4) ‘Okú ne fakalili‘a ‘i he vete malí. (Malakai 2:16) Ka ‘okú ne faka‘atā ‘a e kau Kalisitiané ke nau vete pea toe mali kapau ‘oku fai ha tono ‘e honau hoá.​—Lau ‘a e Mātiu 19:3-6, 9.

2. ‘Oku totonu ke fēfē ‘a e fefakafeangai‘aki ‘a ha husepāniti mo ha uaifi?

Na‘e fakatupu ‘e Sihova ‘a e kakai tangatá mo e kakai fefiné ke nau fakalato ‘a e ngaahi ngafa fefakakakato‘aki ‘i he nofo malí. (Sēnesi 2:18) ‘I he tu‘unga ko e ‘ulu ‘o e fāmilí, ‘oku totonu ai ki ha husepāniti ke ne takimu‘a ‘i he tokonaki fakamatelie ma‘a hono fāmilí pea ‘i hono ako‘i kinautolu fekau‘aki mo e ‘Otuá. ‘Oku totonu ke ne hoko ‘o feilaulau‘i-kita ‘i he‘ene ‘ofa ki hono uaifí. ‘Oku totonu ki he ngaahi husepānití mo e ngaahi uaifí ke nau fe‘ofa‘aki mo fefaka‘apa‘apa‘aki. Koe‘uhi ‘oku ta‘ehaohaoa ‘a e ngaahi husepānití mo e ngaahi uaifí kotoa, ko e ako ke fakamolemolé ko ha kī ia ki he fiefia ‘i he nofo malí.​—Lau ‘a e ‘Efesō 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Pita 3:7.

3. ‘Oku totonu ke ke li‘aki ha nofo mali ‘oku ‘ikai fiefia?

Kapau ‘okú mo hokosia ha ngaahi faingata‘a ‘i ho‘omo nofo malí, ko kimoua fakatou‘osi ‘oku totonu ke mo ngāue ke fefakafeangai‘aki ‘i he ‘ofa. (1 Kolinitō 13:4, 5) ‘Oku ‘ikai ke poupou‘i mai ‘e he Folofola ‘a e ‘Otuá ‘a e māvaé ko ha founga  ia ke fakalelei‘i‘aki ‘a e ngaahi palopalema ‘oku hoko lahi ‘i he nofo malí.​—Lau ‘a e 1 Kolinitō 7:10-13.

4. Fānau, ko e hā ‘oku fiema‘u ‘e he ‘Otuá ma‘amoutolú?

‘Oku fiema‘u ‘e Sihova ke mou fiefia. ‘Okú ne ‘oatu kiate kimoutolu ‘a e fale‘i lelei taha ki he founga ke mou fiefia ai ‘i ho‘omou talavoú. ‘Okú ne fiema‘u mai ke mou ma‘u ‘aonga mei he poto mo e taukei ‘a ho‘omou ongo mātu‘á. (Kolose 3:20) ‘Oku toe fiema‘u mai ‘e Sihova ke mou ma‘u ‘a e fiefia ‘i hono fai ‘a e ngaahi me‘a ma‘a homou Tokotaha-Fakatupú mo hono ‘Aló.​—Lau ‘a e Tangata Malanga 11:9–12:1; Mātiu 19:13-15; 21:15, 16.

5. Ngaahi mātu‘a, ‘e lava fēfē ke ma‘u ‘e ho‘omou fānaú ‘a e fiefiá?

‘Oku totonu ke mou ngāue mālohi ke tokonaki ha me‘akai, nofo‘anga, mo ha vala ma‘a ho‘omou fānaú. (1 Tīmote 5:8) Ka ke ma‘u ‘e ho‘omou fānaú ‘a e fiefiá, ‘oku toe fiema‘u ke mou ako‘i kinautolu ke nau ‘ofa ki he ‘Otuá pea ke nau ako meiate ia. (‘Efesō 6:4) Ko ho‘omou fa‘ifa‘itaki‘anga ‘i hono fakahāhā ‘a e ‘ofa ki he ‘Otuá ‘e lava ke ne tākiekina lahi ‘a e loto ‘o ho‘omou ki‘i tamá. ‘I he taimi ‘oku fakatu‘unga ai ho‘omou fakahinohinó ‘i he Folofola ‘a e ‘Otuá, ‘e lava ai ‘o fakafuo ‘a e fakakaukau ‘a ho‘omou ki‘i tamá ‘i ha founga lelei.​—Lau ‘a e Teutalōnome 6:4-7; Palōveepi 22:6.

‘Oku ma‘u ‘aonga ‘a e fānaú ‘i he taimi ‘oku mou fakalototo‘a‘i mo fakaongoongolelei‘i ai kinautolú. ‘Oku toe fiema‘u kiate kinautolu ‘a e fakatonutonu mo e akonekina. ‘Oku hanga ‘e he ako peheé ‘o malu‘i kinautolu mei he tō‘onga ‘oku lava ke ne kaiha‘asia meiate kinautolu ‘a e fiefiá. (Palōveepi 22:15) Neongo ia, ‘oku totonu ke ‘oua ‘aupito na‘a hoko ‘a e akonekiná ‘o kakaha pe anga-fakamamahi.​—Lau ‘a e Kolose 3:21.

‘Oku pulusi ‘e he Kau Fakamo‘oni ‘a Sihová ‘a e ngaahi tohi kuo hiki ‘o tautefito ke tokoni‘i ‘a e ngaahi mātu‘á mo e fānaú. ‘Oku fakatu‘unga ‘a e ngaahi tohí ni ‘i he Tohi Tapú.​—Lau ‘a e Saame 19:7, 11.