‘Esitōnia

Simipāpuē

Mongokōlia

Pueto Liko

Ko e Fale Fakataha‘anga kotoa pē ‘o e Kau Fakamo‘oni ‘a Sihová ‘oku fakafofonga‘i ai ‘a e huafa mā‘oni‘oni ‘o e ‘Otuá. Ko ia ai, ‘oku mau tui ko e kau ‘i hono tauhi ‘a e falé ke ma‘a, matamatalelei, pea ‘i he tu‘unga leleí ko ha monū ia pea ko ha tafa‘aki mahu‘inga ia ‘o ‘emau lotu toputapú. ‘E lava ke kau ki ai ‘a e tokotaha kotoa.

Pole hili ha fakataha ke fai ha fakama‘a. Hili ‘a e fakataha taki taha, ‘oku loto-lelei ‘a e fanga tokouá mo e fanga tuofāfiné ke nau fai ha ki‘i fakama‘a ke ‘ai ke maau ‘a e Fale Fakataha‘angá. Tu‘o taha he māhina, ‘oku fai ai ‘a e fakama‘a faka‘āuliliki ange. ‘Oku fokotu‘utu‘u ‘e ha mātu‘a pe ko ha sevāniti fakafaifekau ‘a e ngāué, ‘o fa‘a muimui ‘i ha lisi ‘o e ngaahi me‘a ke faí. Fakatu‘unga ‘i he fiema‘ú, ‘oku pole ‘a e fa‘ahinga tāutaha ke nau tafi, mopi, pe vekiume ‘a e falikí, olo efu, fakatonutonu ‘a e ngaahi seá, fakama‘a mo fufulu ‘a e ngaahi fale mālōloó ‘o ngāue‘aki ha huhu‘a tāmate siemu, fufulu ‘a e ngaahi matapā sio‘atá mo e ngaahi sio‘ata-teuteú, hua‘i ‘a e vevé, pe ko hono fakama‘a ‘a tu‘a mo tokanga‘i ‘a e loto-‘apí. Tu‘o taha pe lahi ange ‘i he ta‘ú, ‘oku vahe‘i ai ‘a e ‘aho ‘e taha ke fai ai ha fakama‘a lahi. ‘I hono fakakau ‘emau fānaú ‘i he ngaahi ngāué, ‘oku mau ako‘i ai kinautolu ke nau faka‘apa‘apa‘i homau feitu‘u fai‘anga lotú.​—Tangata Malanga 5:1.

Tokoni ‘i hono fai ha ngaahi monomono pē ‘e fiema‘u. ‘I he ta‘u kotoa pē, ‘oku fai ai hano sivi fakaikiiki ‘o e Fale Fakataha‘angá, ‘i loto mo tu‘a. Makatu‘unga ‘i he sivi ko ení, ‘oku fai ai ‘a e ngāue tu‘uma‘u ‘i hono tokanga‘i ‘a e holó ke ‘i ha tu‘unga lelei, ‘o tokoni ia ke hao ai mei ha ngaahi fakamole ‘oku ‘ikai fiema‘u. (2 Kalonikali 24:13; 34:10) Ko ha Fale Fakataha‘anga ‘oku ma‘a mo tokanga‘i lelei ko ha feitu‘u taau ia ke lotu ai ki homau ‘Otuá. ‘I he kau ki he ngāue ko ení, ‘oku mau fakahaa‘i ai ‘oku mau ‘ofa kia Sihova pea fakamahu‘inga‘i ‘a homau feitu‘u fai‘anga lotú. (Saame 122:1) ‘Oku toe fakatupunga ‘e he me‘á ni ke maongo lelei ia ki he koló.​—2 Kolinitō 6:3.

  • Ko e hā ‘oku totonu ai ke ‘oua te mau ta‘etokanga‘i homau feitu‘u fai‘anga lotú?

  • Ko e hā ‘a e ngaahi fokotu‘utu‘u ‘oku fai ke tauhi ai ke ma‘a ‘a e Fale Fakataha‘angá?