Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

 LĒSONI 13

Ko e Hā ha Tāimu‘a?

Ko e Hā ha Tāimu‘a?

Kānata

Fale ki he fale

Ako Tohi Tapu

Ako fakafo‘ituitui

Ko e fo‘i lea “tāimu‘a” ‘oku fa‘a ‘uhinga ia ki he fa‘ahinga ‘oku nau kumi ha ngaahi feitu‘u ngāue fo‘ou pea fakafaingamālie‘i ha hala ke fou atu ai ‘a e ni‘ihi kehé. Ko Sīsuú na‘á ne hangē ko ha tāimu‘á, ‘i hono fekau hifo ki he māmaní ke ne fakahoko ha ngāue fakafaifekau foaki-mo‘ui pea ke ‘oange ha faingamālie ki he tangatá ke nau ma‘u ai ‘a e fakamo‘uí. (Mātiu 20:28) ‘I he ‘ahó ni, ‘oku fa‘ifa‘itaki ‘a hono kau muimuí kiate ia ‘aki hono fakamoleki ‘a e taimi lahi taha ‘e ala lavá ke ‘ngaohi ākonga’ ai. (Mātiu 28:19, 20) Kuo malava ‘a e ni‘ihi ke nau kau ‘i he me‘a ‘oku mau ui ko e ngāue tāimu‘a.

Ko ha tāimu‘a ko ha ‘evangeliō taimi-kakato ia. Ko e Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova kotoa pē ko e kau malanga kinautolu ‘o e ongoongo leleí. Kae kehe, kuo fokotu‘utu‘u maau ‘e he ni‘ihi ‘enau mo‘uí ke ngāue ko e kau tāimu‘a tu‘uma‘u, ‘o fakamoleki ‘a e houa ‘e 70 ‘i he māhina taki taha ‘i he ngāue fakamalangá. Ke fai ení, kuo fakasi‘isi‘i ai ‘e he tokolahi ‘enau ngāue fakamāmaní ke nau ngāue konga-taimi pē. ‘Oku fili ‘a e ni‘ihi ke ngāue ko e kau tāimu‘a makehe ‘i he ngaahi feitu‘u ‘oku lahi ange ai ‘a e fiema‘u ‘o e kau fanongonongo ‘o e Pule‘angá, ‘o lī‘oa ‘a e houa ‘e 130 pe lahi ange ai ki he ngāue fakafaifekaú ‘i he māhina taki taha. ‘Oku fiemālie ‘a e kau tāimu‘á ke mo‘ui ‘i ha founga mo‘ui faingofua, ‘o falala-pau ‘e tokonaki ‘e Sihova kiate kinautolu ‘a e ngaahi me‘a ‘oku fiema‘u pau ki he mo‘uí. (Mātiu 6:31-33; 1 Tīmote 6:6-8) Ko e fa‘ahinga he‘ikai lava ke nau tāimu‘a taimi-kakató te nau ngāue nai ko e kau tāimu‘a tokoni ‘o fakatatau ki he‘enau malavá, ‘i hono fakalahi ‘enau ngāue fakamalangá ki he houa ‘e 30 pe 50 ‘i ha māhina.

‘Oku ue‘i ha tāimu‘a ‘e he ‘ofa ki he ‘Otuá pea ki he kakaí. Hangē ko Sīsuú, ‘oku mau fakatokanga‘i ‘a e tu‘unga ‘o e fiema‘u vivili fakalaumālie ‘oku ‘i ai ‘a e tokolahi he ‘aho ní. (Ma‘ake 6:34) Ka ‘oku mau ma‘u ‘a e ‘ilo ‘a ia ‘e lava ke ne tokoni‘i kinautolu he taimí ni pē, ‘o ‘oange ai kiate kinautolu ha ‘amanaki falala‘anga ki he kaha‘ú. Ko e ‘ofa ki he kaungā‘apí ‘oku ue‘i ai ha tāimu‘a ke foaki nima-homo hono taimí mo e iví ke tokoni‘i fakalaumālie ‘a e ni‘ihi kehé. (Mātiu 22:39; 1 Tesalonaika 2:8) Ko hono olá, ‘oku ‘ai ai ke mālohi ‘a ‘ene tuí, ‘okú ne ‘unu‘unu ofi ange ai ki he ‘Otuá, pea ‘okú ne hokosia ai ‘a e fiefia lahi.​—Ngāue 20:35.

  • ‘E fēfē ha‘o fakamatala‘i ha tāimu‘a?

  • Ko e hā ‘okú ne ue‘i ‘a e ni‘ihi ke nau tāimu‘a taimi-kakató?