‘Otu Motu Solomone

Kānata

‘Afilika Tonga

Ko e ngaahi mēmipa ‘o e fāmili Pētelí ‘oku nau ngāue ‘i ha potungāue kehekehe, ‘i hono tokanga‘i ‘a e ngāue fakamalangá ‘i he fonua ‘e taha pe lahi ange. ‘Oku nau ngāue nai ‘i he ngaahi timi liliu leá, pulusi ‘o e ngaahi makasiní, fakatakafi ‘o e ‘ū tohí, tokanga‘i hono fe‘ave‘aki ‘a e ‘ū tohí, fai ‘a e hiki-le‘o mo fa‘u ‘a e vitiō, pe tokanga‘i ‘a e ngaahi me‘a kehe ‘i he feitu‘ú.

‘Oku tokanga‘i ‘a e ngāué ‘e ha Kōmiti Va‘a. ‘Oku tuku ‘e he Kulupu Pulé ‘a hono fakalele ‘o e ‘ōfisi va‘a taki taha ki ha Kōmiti Va‘a ‘oku fa‘u‘aki ‘a e kau mātu‘a taau mo‘oni ‘e toko tolu pe tokolahi ange. ‘Oku toutou fakahā ‘e he kōmití ki he Kulupu Pulé ‘a e tu‘unga ‘oku ‘i ai ‘a e ngāué ‘i he fonua taki taha ‘i he malumalu ‘o e mafai ‘o e kōmiti ko iá pea mo ha ngaahi palopalema pē ‘oku malanga hake nai. Ko e ngaahi līpooti peheé ‘oku tokoni ia ki he Kulupu Pulé ke nau fili ai ‘a e ngaahi kaveinga ‘oku totonu ke lāulea ki ai ‘i he ‘ū tohi he kaha‘ú, pea ‘i he ngaahi fakatahá mo e ngaahi ‘asemipilií. Ko e kau fakafofonga ‘o e Kulupu Pulé ‘oku fekau‘i atu ma‘u pē kinautolu ke nau ‘a‘ahi ki he ngaahi va‘á pea ‘oange ‘a e tataki ki he ngaahi Kōmiti Va‘á ‘i hono fakahoko ‘enau ngaahi ngāué. (Palōveepi 11:14) ‘Oku fokotu‘utu‘u ha polokalama makehe ‘oku kau ai ha malanga ‘oku fai ‘e he fakafofonga ‘o e ‘ulu‘i ‘apitangá ki hono fakalototo‘a‘i ‘a e fa‘ahinga ‘oku nofo ‘i he feitu‘u va‘á.

‘Oku ‘oatu ‘a e poupou ki he ngaahi fakataha‘anga fakalotofonuá. Ko e fanga tokoua fua fatongia ‘i he ‘ōfisi va‘á ‘oku nau tali ‘a hono fokotu‘u ‘o e ngaahi fakataha‘anga fo‘oú. ‘Oku toe tataki ‘e he fanga tokouá ‘a e ngāue ‘a e kau tāimu‘á, kau misinalé mo e kau ‘ovasia sēketi ‘oku nau ngāue ‘i he feitu‘u va‘á. ‘Oku nau fokotu‘utu‘u maau ‘a e ngaahi ‘asemipilií mo e ngaahi fakataha-lahí, fokotu‘utu‘u ‘a e langa ‘o e ngaahi Fale Fakataha‘anga fo‘oú, pea fakapapau‘i ‘oku fakaheka ‘a e ‘ū tohí ki he ngaahi fakataha‘angá ke feau ‘a ‘enau ngaahi fiema‘ú. Ko e me‘a kotoa ‘oku fai ‘i ha va‘á ‘oku tokoni ia ki he lavame‘a ‘i he tu‘unga maau ‘a e ngāue fakamalangá.​—1 Kolinitō 14:33, 40.

  • ‘Oku anga-fēfē tokoni ‘a e ngaahi Kōmiti Va‘á ki he Kulupu Pulé?

  • Ko e hā ‘a e ngaahi fatongia ‘oku tokanga‘i ‘i ha ‘ōfisi va‘a?