‘Āsenitina

Siela Leone

Pelisiume

Malēsia

Kuo ‘ikai toe ma‘u ‘e he kakai tokolahi ‘enau ngaahi ouau fakalotú koe‘uhí ‘oku ‘ikai te nau ma‘u ai ha tataki fakalaumālie pe fakafiemālie. Ko e hā leva ‘oku totonu ai ke ke ma‘u ‘a e ngaahi fakataha faka-Kalisitiane kuo fokotu‘utu‘u maau ‘e he Kau Fakamo‘oni ‘a Sihová? Ko e hā te ke ‘ilo aí?

Ko e fiefia ‘o e hoko ‘o ‘i he ha‘oha‘onga ‘o e kakai ‘ofa mo tokanga. ‘I he ‘uluaki senitulí, na‘e fokotu‘utu‘u maau ai ‘a e kau Kalisitiané ki he ngaahi fakataha‘anga, pea na‘a nau fai ‘a e ngaahi fakataha ke lotu ki he ‘Otuá, ke ako ‘a e Folofolá, pea ke fefakalototo‘a‘aki. (Hepelū 10:24, 25) Ko e fakatahataha ‘i ha ‘ātakai ‘ofá, na‘a nau ongo‘i ai na‘a nau ‘i he ha‘oha‘onga ‘o e ngaahi kaungāme‘a mo‘oni—ko honau fanga tokoua fakalaumālie. (2 Tesalonaika 1:3; 3 Sione 14) ‘Oku mau muimui ‘i he sīpinga tatau pea hokosia ‘a e fiefia tatau.

Ko e ‘aonga ‘o e ako ki he founga ke ngāue‘aki ai ‘a e ngaahi tefito‘i mo‘oni Fakatohitapú. Hangē ko ia na‘e hoko ‘i he taimi ‘o e Tohi Tapú, ko e kau tangatá, kau fefiné mo e fānaú ‘oku nau fakatahataha fakataha kātoa. ‘Oku ngāue‘aki ‘e he kau faiako tāú ‘a e Tohi Tapú ke tokoni‘i kitautolu ke ‘ilo‘i ‘a e founga ke ngāue‘aki ai ‘a hono ngaahi tefito‘i mo‘oní ‘i he‘etau mo‘ui faka‘ahó. (Teutalōnome 31:12; Nehemaia 8:8) ‘Oku kau nai ‘a e tokotaha kotoa ‘i he fetalanoa‘aki mo e kau fanongó pea ‘i he hivá, ‘o faka‘atā ai kitautolu ke fakahaa‘i ‘etau ‘amanaki faka-Kalisitiané.—Hepelū 10:23.

Ko e tāpuaki ‘i hono ‘ai ke mālohi ho‘o tui ki he ‘Otuá. Na‘e tala ‘e he ‘apositolo ko Paulá ki he taha ‘o e ngaahi fakataha‘anga ‘i hono ‘ahó: “‘Oku ou faka‘amu ke sio kiate kimoutolu, . . . ke tau fefakalototo‘a‘aki fakafou ‘i he tui ‘a e tokotaha taki taha, fakatou‘osi ha‘amoutolú tui mo ha‘akú.” (Loma 1:11, 12) ‘I he ngaahi fakatahá, ko ‘emau fetu‘utaki ma‘u pē mo e ngaahi kaungātuí ‘oku ‘ai ai ke mālohi ‘a ‘emau tui mo e fakapapau ke mo‘ui ‘i ha mo‘ui faka-Kalisitiané.

Ko e hā ‘oku ‘ikai tali ai ‘a e fakaafe ko eni ke ma‘u ‘a e fakataha hono hoko ‘a ‘emau fakataha‘angá pea ke hokosia tonu ai ‘a e ngaahi me‘a ko ení? ‘E talitali loto-māfana koe. Ko e ngaahi fakatahá kotoa ‘oku fai ta‘etotongi—‘oku ‘ikai ‘aupito ke fai ai ha tānaki pa‘anga.

  • Ko e hā ‘a e sīpinga ‘oku makatu‘unga ai ‘a ‘emau ngaahi fakataha ‘i he fakataha‘angá?

  • ‘E lava fēfē ke tau ma‘u ‘aonga tonu mei hono ma‘u ‘a e ngaahi fakataha faka-Kalisitiané?