Mekisikou

Siamane

Potisuana

Nikalākuā

‘Ītali

Ko e hā ‘oku fofonga fiefia pehē ai ‘a e kakai ko ení? ‘Oku nau ma‘u ‘a e taha ‘o ‘emau ngaahi ‘asemipilií. Hangē ko e kau sevāniti ‘a e ‘Otuá ‘i he kuohilí, ‘a ia na‘e fakahinohino‘i ke nau fakatahataha tu‘o tolu ‘i he ta‘ú, ‘oku mau fakatu‘otu‘a atu ke fakatahataha fakataha ‘i he ngaahi kulupu lalahi ange. (Teutalōnome 16:16) ‘I he ta‘u kotoa pē, ‘oku ‘i ai ‘emau ngaahi me‘a lalahi ‘e tolu ‘oku fai ai: Ko ha ‘asemipilī fakasēketi ‘aho ‘e taha tu‘o ua, pea mo ha fakataha-lahi fakavahe ‘aho ‘e tolu. ‘Oku mau ma‘u ‘aonga fēfē mei he ngaahi fakatahataha ko ení?

‘Oku nau ‘ai ke mālohi ‘a ‘emau fetokoua‘aki faka-Kalisitiané. Hangē pē ko e fiefia ‘a e kau ‘Isilelí ‘i hono fakahīkihiki‘i ‘a Sihova “‘i he ngaahi fu‘u fakatahá” pe ‘asemipilií, ‘oku mau fiefia foki ‘i he lotu fakataha kiate ia ‘i he ngaahi me‘a makehe ‘oku faí. (Saame 26:12, fakamatala ‘i laló; 111:1) Ko e ngaahi fakatahataha ko ení ‘oku ‘omai ai ha faingamālie ke fe‘iloaki mo feohi ai mo e Kau Fakamo‘oni mei he ngaahi fakataha‘anga kehé pe na‘a mo e ngaahi fonua kehé. ‘I he ho‘ataá, ‘oku mau fiefia ai ‘i he ma‘u me‘atokoni fakataha ‘i he feitu‘u ‘asemipilií, ‘o tānaki atu ia ki he ‘ātakai anga-fakakaume‘a ‘o e ngaahi taimi fakalaumālie ko ení. (Ngāue 2:42) ‘Oku mau hokosia tonu ai ‘a e ‘ofa ‘okú ne fakafā‘ūtaha‘i ‘emau “ha‘oha‘onga fakakātoa ‘o e fanga tokouá” ‘i he māmaní.​—1 Pita 2:17.

‘Oku nau tokoni‘i kimautolu ke mau laka ki mu‘a fakalaumālie. Na‘e toe ma‘u ‘aonga foki ‘a e kau ‘Isilelí ‘i he “mahino kiate kinautolu ‘a e ngaahi lea” ‘o e Folofolá ‘a ia na‘e fakamatala‘i ange kiate kinautolú. (Nehemaia 8:8, 12) ‘Oku mau hounga‘ia foki ‘i he fakahinohino Fakatohitapu ‘oku mau ma‘u ‘i he‘emau ngaahi ‘asemipilií. Ko e polokalama taki taha ‘oku makatu‘unga ia ‘i ha kaveinga Fakatohitapu. Fakafou ‘i he ngaahi malanga mālie, ngaahi malanga fakakongokonga, mo hono fakatātaa‘i ‘o e ngaahi me‘a na‘e hoko tonú, ‘oku mau ako ai ‘a e founga ke fai ‘a e finangalo ‘o e ‘Otuá ‘i he‘emau mo‘uí. ‘Oku fakalototo‘a‘i kimautolu ‘i he taimi ‘oku mau fanongo ai ki he ngaahi hokosia ‘a e fa‘ahinga ‘oku nau fekuki lavame‘a mo e ngaahi pole ‘o e mo‘uí ‘i he tu‘unga ko e kau Kalisitiane ‘i he taimi faingata‘a ko ení. ‘I he ngaahi fakataha-lahi fakavahé, ko e ngaahi tulama fakatātā‘í ‘okú ne ‘ai ke hā mo‘oni ange ‘a e ngaahi fakamatala ‘a e Tohi Tapú pea ako‘i mai ai kiate kimautolu ‘a e ngaahi lēsoni ‘aonga. ‘I he ‘asemipilī kotoa pē, ‘oku papitaiso ai ‘a e fa‘ahinga ko ia ‘oku nau loto ke fakahāhā ‘enau fakatapui ki he ‘Otuá.

  • Ko e hā ‘oku hoko ai ‘a e ngaahi ‘asemipilií ko e ngaahi taimi fakafiefiá?

  • Te ke ma‘u ‘aonga fēfē nai mei hono ma‘u ha ‘asemipilī?