Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

 LĒSONI 20

‘Oku Anga-Fēfē Ngāue he ‘Ahó Ni ‘a e Kulupu Pulé?

‘Oku Anga-Fēfē Ngāue he ‘Ahó Ni ‘a e Kulupu Pulé?

Kulupu pule he ‘uluaki senitulí

Ko hono lau ‘a e tohi ‘a e kulupu pulé

‘I he ‘uluaki senitulí, ko ha ki‘i kulupu, ‘a ia ko e ‘kau ‘apositolo pea mo e kau mātu‘a ‘i Selusalema,’ na‘a nau ngāue ko ha kulupu pule ke nau fai ‘a e ngaahi fili mahu‘inga ma‘á e fakataha‘anga Kalisitiane paní fakakātoa. (Ngāue 15:2) ‘I he taimi na‘a nau fai ai ha fili loto-tahá, ko e tupu ia mei ha lāulea ki he me‘a ‘oku lea‘aki ‘e he Folofolá mo e ‘ulutukua ki he tataki ‘a e laumālie ‘o e ‘Otuá. (Ngāue 15:25) Ko e sīpinga ko iá ‘oku muimui ki ai he ‘aho ní.

‘Oku ngāue‘aki ia ‘e he ‘Otuá ke fai hono finangaló. Ko e fanga tokoua pani ‘oku nau ngāue ‘i he Kulupu Pulé ‘oku nau mahu‘inga‘ia lahi ‘i he Folofola ‘a e ‘Otuá pea ma‘u ‘a e taukei lahi ‘i hono fakapapau‘i ‘a e founga ke fai ai ‘a e ngāué mo e ngaahi me‘a fakalaumālié. ‘Oku nau fakataha ‘i he uike taki taha ke lāulea ai ki he ngaahi fiema‘u ‘a e fetokoua‘aki ‘i māmani lahí. Hangē ko ia ‘i he ‘uluaki senitulí, ko e ngaahi fakahinohino makatu‘unga ‘i he Tohi Tapú ‘oku tokonaki mai ia fakafou ‘i he ngaahi faitohi pe fakafou ‘i he kau ‘ovasia fefononga‘aki pea mo e ni‘ihi kehe. ‘Oku pouaki ‘e he me‘á ni ‘a e fā‘ūtaha ‘i he fakakaukau mo e ngāue ‘i he ha‘oha‘onga ‘o e kakai ‘a e ‘Otuá. (Ngāue 16:4, 5) ‘Oku tokanga‘i ‘e he Kulupu Pulé ‘a hono teuteu ‘o e me‘akai fakalaumālié, fakamu‘omu‘a ‘a e ngāue malanga‘i ‘o e Pule‘angá, pea tokanga‘i ‘a hono fakanofo ‘o e fanga tokouá ki he ngaahi tu‘unga fua fatongiá.

‘Oku ongongofua ia ki he tataki ‘a e laumālie ‘o e ‘Otuá. ‘Oku hanga ‘a e Kulupu Pulé ki he Hau Fakalevelevá, ‘a Sihova, pea ki he ‘Ulu ‘o e fakataha‘angá, ‘a Sīsū, ki ha tataki. (1 Kolinitō 11:3; ‘Efesō 5:23) Ko hono kau mēmipá ‘oku ‘ikai ke nau vakai kia kinautolu ko e kau taki ‘o e kakai ‘a e ‘Otuá. Ko kinautolu, fakataha mo e kau Kalisitiane paní kotoa, “‘oku nau hanganaki muimui ‘i he Lamí [‘a Sīsū] ‘o tatau ai pē pe ko fē ‘okú ne ‘alu ki aí.” (Fakahā 14:4) Ko e Kulupu Pulé ‘oku nau hounga‘ia ‘i he‘emau ngaahi lotu ‘oku fai ma‘anautolú.

  • Ko hai na‘e kau ‘i he kulupu pule he ‘uluaki senitulí?

  • ‘Oku anga-fēfē kumi he ‘ahó ni ‘a e Kulupu Pulé ki he tataki ‘a e ‘Otuá?