Noa

‘Ēpalahame mo Sela

Mōsese

Sīsū Kalaisi

‘Oku fakakaukau ‘a e kakai tokolahi ko e Kau Fakamo‘oni ‘a Sihová ko e hingoa ia ‘o ha lotu fo‘ou. Kae kehe, laka hake he ta‘u ‘e 2,700 kuo hilí, na‘e fakamatala‘i ai ‘a e kau sevāniti ‘a e ‘Otua mo‘oni pē tahá ko ‘ene “kau fakamo‘oni.” (‘Aisea 43:10-12) A‘u mai ki he 1931, na‘e ‘iloa ai kimautolu ko e Kau Ako Tohi Tapu. Ko e hā na‘a mau ngāue‘aki ai ‘a e hingoa ko e Kau Fakamo‘oni ‘a Sihová?

‘Okú ne ‘ai ke ‘ilo‘i pau ‘a homau ‘Otuá. Fakatatau ki he ngaahi tatau tohinima motu‘á, ko e huafa ‘o e ‘Otuá, ‘a e Sihová, ‘oku hā tu‘o laui afe ia ‘i he Tohi Tapú. ‘I he ngaahi liliu lahi kuo fetongi ai ‘a e huafa ia ko ení ‘aki ‘a e ngaahi hingoa fakalakanga, hangē ko e ‘Eiki pe ‘Otua. Neongo ia, ne fakae‘a ‘e he ‘Otua mo‘oní ‘a ia tonu kia Mōsese ‘aki hono huafa fakafo‘ituituí, ‘a e Sihová, ‘o pehē: “Ko hoku huafá eni ‘o ta‘engata.” (‘Ekisoto 3:15) ‘I he founga ko ení, na‘á ne fakafaikehekehe‘i ai ia mei he ngaahi ‘otua loi kotoa pē. ‘Oku mau laukau‘aki ke fataki ‘a e huafa mā‘oni‘oni ‘o e ‘Otuá.

‘Okú ne fakamatala‘i ‘emau ngāué. Ko ha laine lōloa hokohoko ‘o e kakai he kuohilí, kamata ‘i he tangata mā‘oni‘oni ko ‘Ēpelí, na‘a nau faifakamo‘oni fekau‘aki mo ‘enau tui kia Sihová. ‘I he kotoa ‘o e ngaahi senitulí, na‘e kau ‘a Noa, ‘Ēpalahame, Sela, Mōsese, Tēvita, mo e ni‘ihi kehe ‘i he “fu‘u kulupu ‘o e kau fakamo‘oni tokolahi” ko ení. (Hepelū 11:4–12:1) Hangē pē ko e lava ke faifakamo‘oni ha taha ‘i he fakamaau‘angá ma‘a ha tokotaha tonuhia, ‘oku mau fakapapau‘i ke ‘ai ke ‘ilo‘i ‘a e mo‘oni fekau‘aki mo homau ‘Otuá.

‘Oku mau fa‘ifa‘itaki kia Sīsū. ‘Oku ui ia ‘e he Tohi Tapú “ko e fakamo‘oni faitōnunga mo mo‘oni.” (Fakahā 3:14) Ko Sīsū tonu na‘á ne pehē kuó ne ‘‘ai ke ‘iloa ‘a e huafa ‘o e ‘Otuá’ pea hanganaki ‘faifakamo‘oni ki he mo‘oni’ fekau‘aki mo e ‘Otuá. (Sione 17:26; 18:37) Ko ia ai, ko e kau muimui mo‘oni ‘o Kalaisí, kuo pau ke nau fataki ‘a e huafa ‘o Sihová pea ‘ai ia ke ‘iloa. Ko e me‘a eni ‘oku feinga mālohi ‘a e Kau Fakamo‘oni ‘a Sihová ke faí.

  • Ko e hā na‘e ngāue‘aki ai ‘e he Kau Ako Tohi Tapú ‘a e hingoa ko e Kau Fakamo‘oni ‘a Sihová?

  • Ko e hā ‘a e fuoloa hono ma‘u ‘e Sihova ha kau fakamo‘oni ‘i he māmaní?

  • Ko hai ‘a e Fakamo‘oni lahi taha ‘a Sihová?