Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Ko Hai ‘Okú Ne Fai ‘a e Finangalo ‘o Sihová ‘i he ‘Aho Ní?

Ko e Kau Fakamo‘oni ‘a Sihová ‘oku nau ‘i māmani lahi pea mei he puipuitu‘a fakamatakali mo fakafonua kotoa. Ko e hā kuó ne fakafā‘ūtaha‘i ‘a e kulupu kehekehe ko ení?

Ko e Hā ‘a e Finangalo ‘o e ‘Otuá?

‘Oku fiema‘u ‘e he ‘Otuá ke ‘ai ke ‘iloa hono finangaló ‘i he māmaní kotoa. Ko e hā ‘a e finangalo ko iá, pea ko hai he ‘ahó ni ‘okú ne ako‘i ia ki he ni‘ihi kehé?

Ko e Fa‘ahinga Kakai Fēfē ‘a e Kau Fakamo‘oni ‘a Sihová?

Ko e Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova ‘e toko fiha ‘okú ke ‘ilo‘i? Ko e hā ‘okú ke ‘ilo‘i mo‘oni fekau‘aki mo kimautolú?

Ko e Hā ‘Oku Ui Ai Kimautolu ko e Kau Fakamo‘oni ‘a Sihová?

Fakakaukau ki he ‘uhinga ‘e tolu na‘a mau ngāue‘aki ai ‘a e hingoa ko ení.

Na‘e Fēfē Hono Toe ‘Ilo ‘a e Mo‘oni ‘o e Tohi Tapú?

‘E lava fēfē ke tau fakapapau‘i ‘oku tau ma‘u ha mahino totonu ki he me‘a ‘oku ako‘i ‘e he Tohi Tapú?

Ko e Hā Kuo Mau Fa‘u Ai ‘a e Liliu Tohi Tapu Māmani Fo‘oú?

Ko e hā ‘okú ne ‘ai ‘a e liliu ko eni ‘o e Folofola ‘a e ‘Otuá ke makehé?

Ko e Hā Te Ke Hokosia ‘i He‘emau Ngaahi Fakataha Faka-Kalisitiané?

‘Oku mau fakataha fakatahataha ke ako ‘a e Folofolá pea fefakalototo‘a‘aki. ‘E talitali māfana koe!

‘Oku Anga-Fēfē ‘Etau Ma‘u ‘Aonga ‘i he Feohi mo e Kaungā-Kalisitiané?

‘Oku fakalototo‘a‘i ‘e he Folofola ‘a e ‘Otuá ‘a e feohi faka-Kalisitiané. Ako ki he founga ‘e lava ke ke ma‘u ‘aonga ai mei he fa‘ahinga feohi ko ení.

‘Oku Fēfē ‘Emau Ngaahi Fakatahá?

Kuó ke fifili ‘i ha taimi ki he me‘a ‘oku fai ‘i he‘emau fakatahá? ‘Oku ‘ikai ha veiveiua ‘e maongo kiate koe ‘a e tu‘unga ‘o e ako Fakatohitapu ‘e lava ke ke ma‘u aí.

Ko e Hā ‘Oku Mau Teunga Lelei Ai ki He‘emau Ngaahi Fakatahá?

‘Oku mahu‘inga ki he ‘Otuá ‘a e me‘a ‘oku tau tuí? Ako ki he tefito‘i mo‘oni Fakatohitapu ‘okú ne tataki ‘etau fili ‘i he valá mo e teuteú.

‘E Lava Fēfē Ke Tau Teuteu Lelei ki he Ngaahi Fakatahá?

Ko e teuteu tokamu‘a ki he‘etau fakatahá ‘e tokoni‘i ai koe ke ke ma‘u ‘a e ‘aonga lahi taha mei aí.

Ko e Hā ‘a e Lotu Fakafāmili?

Sio angé ki he anga hono hanga ‘e he fokotu‘utu‘u ko ení ‘o tokoni‘i koe ke ‘unu‘unu ofi ki he ‘Otuá pea fakaivimālohi‘i ‘a e ha‘i fakafāmilí.

Ko e Hā ‘Oku Mau Ma‘u Ai ‘a e Ngaahi ‘Asemipilī Lalahí?

‘I he ta‘u taki taha, ‘oku mau fakataha fakatahataha ki he fakataha makehe ‘e tolu. ‘E lava fēfē ke ke ma‘u ‘aonga mei he fakatahataha ko ení?

‘Oku Anga-Fēfē Hono Fokotu‘utu‘u Maau ‘Emau Ngāue ko Hono Malanga‘i ‘a e Pule‘angá?

‘Oku mau muimui ‘i he sīpinga na‘e fokotu‘u ‘e Sīsū ‘i he‘ene ‘i māmaní. Ko e hā ‘a e ni‘ihi ‘o e founga malanga ko ení?

Ko e Hā ha Tāimu‘a?

‘Oku lī‘oa ‘e he ni‘ihi ‘o e Kau Fakamo‘oní ‘a e houa ‘e 30, 50, pe lahi ange ai ‘i ha māhina ki he ngāue fakamalangá. Ko e hā ‘okú ne ue‘i kinautolú?

Ko e Hā ‘a e Ako Kuo Tokonaki ki he Kau Tāimu‘á?

Ko e hā ‘a e ako makehe kuo tokonaki ki he fa‘ahinga ‘oku nau lī‘oa kakato atu honau taimí ki he ngāue malanga‘i ‘o e Pule‘angá?

‘Oku Anga-Fēfē Tauhi ‘e he Kau Mātu‘á ‘a e Fakataha‘angá?

Ko e kau mātu‘á ko e kau tangata matu‘otu‘a fakalaumālie ‘oku takimu‘a ‘i he fakataha‘angá. Ko e hā ‘a e tokoni ‘oku nau ‘omaí?

Ko e Hā ‘a e Fatongia ‘o e Kau Sevāniti Fakafaifekaú?

‘Oku tokoni ‘a e kau sevāniti fakafaifekaú ki he lele lelei ‘a e fakataha‘angá. Ako ki he founga ‘oku ‘aonga ai ‘enau ngāué ki he kotoa ‘o e kau ma‘u fakatahá.

‘Oku Tokoni‘i Fēfē Kimautolu ‘e he Kau ‘Ovasia Sēketí?

Ko e hā ‘a e taumu‘a ‘o e ‘a‘ahi ‘a e kau ‘ovasia sēketí ki he ngaahi fakataha‘angá? ‘E lava fēfē ke ke ma‘u ‘aonga mei he‘enau ‘a‘ahí?

‘Oku Fēfē ‘Emau Tokoni ki Homau Fanga Tokoua ‘Oku Faingata‘a‘iá?

‘I he hoko ha fakatamaki, ‘oku mau fokotu‘utu‘u vave ke tokonaki fakatou‘osi ha tokoni ‘aonga mo ha fakafiemālie fakalaumālie ki he fa‘ahinga ‘oku uesiá. ‘I he founga fē?

Ko Hai ‘a e Tamaio‘eiki Anga-Tonu mo Potó?

Na‘e tala‘ofa ‘e Sīsū te ne fakanofo ha tamaio‘eiki ke ne tufaki ‘a e me‘akai fakalaumālie taimi-totonu. ‘Oku anga-fēfē hono fai ení?

‘Oku Anga-Fēfē Ngāue he ‘Ahó Ni ‘a e Kulupu Pulé?

‘I he ‘uluaki senitulí, ko ha ki‘i kulupu ‘o e kau mātu‘a mo e kau ‘apositolo na‘a nau ngāue ko ha kulupu pule ki he fakataha‘anga Kalisitiané. Fēfē ‘a e ‘ahó ni?

Ko e Hā ‘a e Pēteli?

Ko Pētelí ko ha feitu‘u laulōtaha fakataha mo hano taumu‘a mātu‘aki mahu‘inga. Ako lahi ange ki he fa‘ahinga ‘oku ngāue aí.

Ko e Hā ‘Oku Fai ‘i ha ‘Ōfisi Va‘a?

‘Oku talitali lelei ‘a e kau ‘a‘ahí ke taki mamata‘i holo ‘i ha taha pē homau ngaahi ‘ōfisi va‘á. ‘Oku mau fakaafe‘i atu koe ke ke fai ia!

‘Oku Anga-Fēfē Hono Hiki mo Liliu ‘Emau ‘Ū Tohí?

‘Oku mau fa‘u ‘a e ‘ū tohí ‘i he lea ‘e 750 tupu. Ko e hā ‘oku mau fai ai ha feinga lahi peheé?

‘Oku Fakapa‘anga Fēfē ‘Emau Ngāue ‘i Māmani Lahí?

‘I he me‘a fakapa‘angá, ko e hā ‘okú ne ‘ai ‘emau kautahá ke kehe mei he ngaahi lotu kehé?

Ngaahi Fale Fakataha‘angá​—‘Uhinga mo e Founga ‘Oku Langa Aí?

Ako lahi ange ki he founga ‘oku tokoni ai ki he‘emau fakataha‘angá ‘a e ngaahi fale lahi fe‘unga ko ení.

‘Oku Lava Fēfē Ke Mau Tokoni ki Hono Tokanga‘i Homau Fale Fakataha‘angá?

Ko ha Fale Fakataha‘anga ‘oku ma‘a mo tokanga‘i lelei ‘oku fakahīkihiki‘i ai homau ‘Otuá. Ko e hā ‘a e ngaahi fokotu‘utu‘u ‘oku fai ke tokanga‘i ai ‘a e Fale Fakataha‘anga fakalotofonuá?

‘Oku Lava Fēfē Ke Mau Ma‘u ‘Aonga mei he Laipeli ‘a e Fale Fakataha‘angá?

Te ke sai‘ia ke fai ha fekumi ke fakalahi ho‘o ‘ilo fekau‘aki mo e Tohi Tapú? ‘A‘ahi ki he laipeli ‘a e Fale Fakataha‘angá!

Ko e Hā ‘e Lava ke Ma‘u ‘i He‘emau Uepisaití?

‘E lava ke ke ako lahi ange fekau‘aki mo kimautolu mo ‘emau tuí pea pehē ki hono ma‘u ‘a e tali ki ho‘o ngaahi fehu‘i Fakatohitapú.

Te Ke Fai ‘a e Finangalo ‘o Sihová?

‘Oku ‘ofa mo‘oni ‘a Sihova ko e ‘Otuá ‘iate koe. ‘E lava fēfē ke ke fakahāhā ho‘o holi ke fakahōifua‘i Ia ‘i ho‘o mo‘ui faka‘ahó?