Konga 1 MEI HE FAKATUPÚ ‘O A‘U KI HE LŌMAKÍ

Konga 2 KO E LŌMAKÍ ‘O A‘U KI HE FAKAHAOFI MEI ‘ISIPITÉ

Konga 3 FAKAHAOFI MEI ‘ISIPITÉ ‘O A‘U KI HE ‘ULUAKI TU‘I ‘O ‘ISILELÍ

Konga 4 KO E ‘ULUAKI TU‘I ‘O ‘ISILELÍ ‘O A‘U KI HE NOFO PŌPULA ‘I PĀPILONÉ

Konga 5 NOFO PŌPULA ‘I PĀPILONÉ ‘O A‘U KI HONO TOE LANGA ‘A E NGAAHI ‘Ā ‘O SELUSALEMNÁ

Konga 6 KO E FĀ‘ELE‘I ‘O SĪSUÚ ‘O A‘U KI HE‘ENE MATÉ

Konga 7 KO E TOETU‘U ‘A SĪSUÚ ‘O A‘U KI HE NOFO PŌPULA ‘A PAULÁ

Konga 8 ‘OKU HOKO ‘A E NGAAHI ME‘A ‘OKU KIKITE‘I ‘E HE TOHITAPÚ