SIO ki he ‘ulu‘akau lalahi, ngaahi matala‘i‘akau faka‘ofo‘ofa mo e ngaahi mo‘unga mā‘olungá. ‘Ikai ‘oku faka‘ofo‘ofa heni? Sio ki he kai ‘a e tiá mei he nima ‘o ha ki‘i tamasi‘i. Pea sio atu ki he fanga laione mo e fanga hoosi ‘oku nau tu‘u mai ‘i he feitu‘u musie leleí. ‘Ikai te ke fie nofo ‘i ha fale ‘i ha feitu‘u ‘o hangē ko ‘ení?

‘Oku fiema‘u ‘e he ‘Otuá ke ke mo‘ui ta‘engata ‘i māmani ‘i ha palataisi. Pea ‘oku ‘ikai te ne fiema‘u koe ke ke ma‘u ‘a e ngaahi langa mo e ngaahi mamahi ‘oku faingata‘a‘ia ai ‘a e kakai ‘i he ‘aho ní. Ko e tala‘ofa ‘eni ‘a e Tohitapú kiate kinautolu te nau mo‘ui ‘i he palataisi fo‘oú: ‘ ‘E ‘iate kinautolu ‘a e ‘Otuá. ‘E ‘ikai ke toe ‘i ai ha mate pe tangi pe mamahi. Kuo mole atu ‘a e ngaahi me‘a motu‘á.’

Ko Sīsū te ne fakapapau‘i ‘e hoko ‘a e liliu faka‘ofo‘ofa ko ‘ení. ‘Okú ke ‘ilo ‘e hoko ia ‘afē? ‘Io, ‘i he hili ‘ene fakama‘a mei he māmaní ‘a e kovi kotoa pē mo e kakai koví. Manatu‘i, ‘i he taimi na‘e ‘i māmani ai ‘a Sīsuú na‘á ne fakamo‘ui ‘a e kakai mei he fa‘ahinga mahaki kotoa pē, pea a‘u ‘o ne fokotu‘u ‘a e kakai mei he maté. Na‘e fai ‘eni ‘e Sīsū ke fakahā ‘a e me‘a te ne fai ‘i he māmaní hono kotoa ‘i he‘ene hoko ko e Tu‘i ‘o e pule‘anga ‘o e ‘Otuá.

Ki‘i fakakaukau ki he lelei ke mo‘ui ‘i he palataisi fo‘ou ‘i he māmaní! ‘E pule ‘i hēvani ‘a Sīsū, fakataha mo e ni‘ihi kuó ne filí. Ko e kau pule ko ‘ení te nau tokanga‘i ‘a e tokotaha kotoa pē ‘i he māmaní pea fakapapau‘i ‘oku nau fiefia. Tau sio ange pe ko e hā ‘oku fiema‘u ke tau fai ke fakapapau‘i ‘e ‘omai ‘e he ‘Otuá kiate kitautolu ‘a e mo‘ui ta‘engata ‘i he‘ene palataisi fo‘oú.

Fakahā 21:3, 4; 5:9, 10; 14:1-3.

Ko ha palataisi


Fehu‘i

 • Ko e hā ‘a e ngaahi tu‘unga ‘oku fakahaa‘i ‘i he Tohitapú te tau ma‘u ‘i he Palataisi fakamāmaní?
 • Ko e hā ‘a e tala‘ofa ‘a e Tohitapú ki he fa‘ahinga ‘oku nofo ‘i he Palataisí?
 • Ko fē ‘a e taimi ‘e fakapapau‘i ai ‘e Sīsū ke hoko ‘a e liliu faka‘ofo‘ofa ko ení?
 • ‘I he taimi na‘e ‘i māmani ai ‘a Sīsuú, ko e hā na‘á ne fai ke fakahaa‘i ‘a e me‘a te ne fai ‘i he tu‘unga ko e Tu‘i ‘o e Pule‘anga ‘o e ‘Otuá?
 • Ko e hā ‘e fakapapau‘i ‘e Sīsū mo hono kaungāpule ‘i hēvaní ‘i he taimi te nau pule mai ai ki he māmaní mei hēvaní?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Fakahā 5:9, 10.

  Ko e hā ‘e lava ai ke tau tuipau ko e fa‘ahinga ‘e pule mai ki he māmaní he lolotonga ‘a e Pule Ta‘u ‘e Taha Afé te nau hoko ko e ngaahi tu‘i mo e kau taula‘eiki kaungāongo‘i mo faimēsí? (‘Ef. 4:20-24; 1 Pita 1:7; 3:8; 5:6-10)

 • Lau ‘a e Fakahā 14:1-3.

  Ko e hā ‘oku faka‘ilonga‘i ‘e he mo‘oni‘i me‘a ko ia ko e hingoa ‘o e Tamaí mo e hingoa ‘o e Lamí ‘oku tohi ‘i he fo‘i la‘e ‘o e toko 144,000? (1 Kol. 3:23; 2 Tīm. 2:19; Fkh. 3:12)