Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Talanoa 114: Ko e Ngata ‘a e Kovi Hono Kotoa Pē

Talanoa 114: Ko e Ngata ‘a e Kovi Hono Kotoa Pē

KO E HĀ ‘okú ke sio ki ai ‘i hení? ‘Io, ko ha kau tau ‘i he fanga hoosi tea. Ka ke fakatokanga‘i ‘a e feitu‘u ‘oku nau ha‘u mei aí. Ko e fanga hoosí ‘oku nau talua hifo mei hēvani ‘i he ngaahi ‘ao! Ko e mo‘oni ‘oku ‘i ai ha fanga hoosi ‘i hēvani?

Sīsū ko e Tu‘i ‘i hēvani

‘Ikai, ‘oku ‘ikai ko ha fanga hoosi mo‘oni ‘eni ia. ‘Oku tau ‘ilo ‘ení koe‘uhi he ‘oku ‘ikai lava ‘a e fanga hoosí ‘o lele ‘i he ngaahi ‘aó, ‘ikai ko ia? Ka ‘oku lave ‘a e Tohitapú ki he fanga hoosi ‘i hēvani. ‘Okú ke ‘ilo pe ko e hā ‘oku lave ai ki aí?

Koe‘uhi ‘i he taimi ‘e taha na‘e ngāuelahi‘aki ‘a e fanga hoosí ki he fai ‘o e ngaahi taú. Ko ia ‘oku lave ‘a e Tohitapú ki he kau heka hoosi ‘oku ‘alu hifo mei hēvani ke fakahā ‘oku ‘i ai ‘a e tau ‘a e ‘Otuá ‘e fai mo e kakai ‘o e māmaní. ‘Okú ke ‘ilo ‘a e hingoa ‘o e feitu‘u ‘o e tau ko ‘ení? Ko ‘Āmaketone. Ko e tau ko ia ke faka‘auha ‘a e kovi hono kotoa pē ‘i he māmaní.

Ko Sīsū ‘a e Tokotaha te ne taki ‘a e tau ko ‘eni ‘i ‘Āmaketoné. Manatu‘i, ko Sīsū ‘a e tokotaha na‘e fili ‘e Sihova ke tu‘i ‘i He‘ene founga-pulé. Ko e ‘uhinga ia ‘oku ‘ai ai ‘e Sīsū ‘a e kalauni ‘o ha tu‘í. Pea ko e heletaá ‘okú ne fakahā te ne tāmate‘i ‘a e ngaahi fili kotoa pē ‘o e ‘Otuá. ‘Oku totonu ke tau ofo ‘i hano faka‘auha ‘e he ‘Otuá ‘a e kakai kovi kotoa pē?

Toe sio ange ki he Talanoa 10. Ko e hā ‘okú ke sio ‘i aí? ‘Io, ko e fu‘u Lōmaki na‘á ne faka‘auha ‘a e kakai koví. Ko hai na‘á ne ‘omai ‘a e Lōmakí? Ko Sihova ko e ‘Otuá. Sio ange ki he Talanoa 15. Ko e hā ‘a e me‘a na‘e hoko aí? Na‘e faka‘auha ‘a Sōtoma mo Komola ‘aki ‘a e afi na‘e ‘omai ‘e Sihova.

Huke ki he Talanoa 33. Sio ki he me‘a na‘e hoko ki he fanga hoosi mo e ngaahi saliote tau ‘a e kau ‘Isipité. Ko hai na‘á ne ‘ai ‘a e vaí ke ne have‘i kinautolú? Ko Sihova. Na‘á ne fai ia ke malu‘i ‘ene kakaí. Sio ki he Talanoa 76. Te ke sio ai na‘a mo e kakai ‘a Sihová, ‘a e kau ‘Isilelí, na‘á ne tuku ke faka‘auha kinautolu koe‘uhi ko ‘enau fai koví.

Ko ia ai, ‘oku totonu ke ‘oua te tau ofo ‘i hano ‘omai ‘e Sihova ‘a ‘ene kau tau fakahēvaní ke fakangata ‘a e kovi kotoa pē ‘i he māmaní. Ka ke fakakaukau ange pe ki he me‘a ‘e hokó! Huke‘i mai ‘a e peesí ke tau sio angé.

Fakahā 16:16; 19:11-16.Fehu‘i

 • Ko e hā ‘oku lāulea ai ‘a e Tohitapú ki ha fanga hoosi ‘i hēvaní?
 • Ko e hā ‘a e hingoa ‘o e tau ‘a e ‘Otuá mo e kakai kovi ‘i he māmaní, pea ko e hā ‘a e taumu‘a ‘o e tau ko ‘ení?
 • Mei he fakatātaá, ko hai ‘a e Tokotaha ‘a ia ‘e taki ‘i he taú, ko e hā ‘okú ne ‘ai ai ha kalauní, pea ko e hā ‘a e ‘uhinga ‘o ‘ene heletaá?
 • ‘I he toe sio ki he Talanoa 10, 15 mo e 33, ko e hā ‘oku totonu ai ke ‘oua te tau ‘ohovale ‘i hano faka‘auha ‘e he ‘Otuá ‘a e kakai koví?
 • ‘Oku anga-fēfē hono fakahaa‘i kiate kitautolu ‘e he Talanoa 33 mo e 76 ‘e faka‘auha ‘e he ‘Otuá ‘a e kakai koví neongo ai pē kapau ‘oku nau taukave‘i ‘oku nau lotu kiate ia?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Fakahā 19:11-16.

  ‘Oku anga-fēfē hono ‘ai ‘e he Tohitapú ke mahino ko Sīsū Kalaisi ‘a e tokotaha heka ‘i he hoosi hinehiná? (Fkh. 1:5; 3:14; 19:11; ‘Ai. 11:4)

  ‘Oku anga-fēfē hono fakapapau‘i ‘e he pani toto ‘a e kofu tu‘a ‘o Sīsuú ko ‘ene ikuná ‘oku fakapapau‘i pea ‘e kakato? (Fkh. 14:18-20; 19:13; ‘Ai. 63:1-6)

  Ko hai ‘oku ngalingali ‘e fakakau ‘i he kau tau ‘oku muimui ‘ia Sīsū ‘i he‘ene hoosi hinehiná? (Fkh. 12:7; 19:14; Mt. 25:31, 32)