‘OIAUĒ! Ko e hā ‘a e me‘a ‘oku hoko ‘i hení? ‘Oku lavea lahi ‘aupito ‘a e tamasi‘i ‘oku tokoto ‘i he kelekelé? Sio ange! ko Paula ko e taha ‘i he kau tangata ‘oku nau hū ki tu‘a mei he falé! ‘Okú ke toe sio ai kia Tīmote? Na‘e tō ‘a e tamasi‘í ni ki tu‘a mei he matapā-sio‘atá?

Ha‘u ‘a Paula ke fokotu‘u hake ‘a ‘Utiko

‘Io, ko e me‘a ia na‘e hokó. Na‘e fai ‘e Paula ha malanga ki he kau ākonga ‘i Taloasí. Na‘á ne ‘ilo ‘e ‘ikai te ne toe sio kiate kinautolu ‘i ha taimi fuoloa koe‘uhi kuo pau ke ne ‘alu ‘i ha vaka ‘i he ‘aho hono hokó. Ko ia na‘e hokohoko atu ‘ene malangá ‘o a‘u ki he tu‘uapō.

Ko e tamasi‘i ko ‘ení ko ‘Utiko na‘e hekeheka ‘i he matapā-sio‘atá, peá ne tulemohe. Na‘á ne tō ki tu‘a ‘i he matapā-sio‘atá ki he kelekelé mei he fungavaka hono tolú! Ko ia ‘oku mahino kiate koe ‘a e ‘uhinga ‘oku mata hoha‘a ai ‘a e kakaí. ‘I hono hiki hake ‘e he kau tangatá ‘a e tamasi‘í, na‘e hangē pē ko ia ko ‘enau fakakaukaú. Kuo mate ia!

‘I he sio ‘a Paula kuo mate ‘a e tamasi‘í, na‘á ne tokoto fo‘ohifo ‘iate ia ‘o kuku ia. Peá ne pehē: ‘ ‘Oua te mou hoha‘a. ‘Okú ne sai pē!’ Pea ‘okú ne pehē! Ko ha mana ia! Na‘e fakafoki mai ia ‘e Paula ke mo‘ui! Ko ha fu‘u fiefia lahi na‘e ongo‘i ‘e he fu‘u kakaí.

Na‘a nau toe ‘alu hono kotoa ki ‘olunga ‘o fai ‘enau kai. Na‘e hoko atu ai ‘e Paula ‘a ‘ene malangá ‘o a‘u ki he ‘aho. Ka ‘e lava ke ke ‘ilo pau na‘e ‘ikai ke toe tulemohe ‘a ‘Utiko! Pea ko Paula, Tīmote mo kinautolu na‘e fononga mo kinauá na‘a nau heka ki he vaká. ‘Okú ke ‘ilo pe ko ‘enau ō ki fē?

Ko e faka‘osi‘osi eni ‘a e fononga fakamisinale hono tolu ‘a Paulá, pea ko ‘ene foki atu eni ki hono ‘apí. ‘I he fononga ko ‘ení na‘e nofo ‘a Paula ‘i he ta‘u ‘e tolu ‘i he kolo pē ko ‘Efesoó. Ko ia na‘e fuoloa ange ‘a e fononga ko ‘ení ‘i he fononga hono uá.

‘I he mavahe mei Taloasí, na‘e afe ‘a e vaká ‘o taimi si‘i ‘i Mileto. Koe‘uhi ko ‘Efesō na‘e ki‘i maile si‘i pē hono mama‘o mei ai, na‘e fekau ‘e Paula ki he kau mātu‘a ‘i he fakataha‘angá ke nau ha‘u ki Mileto ke lava ke lea faka‘osi kiate kinautolu. ‘I he hili ia, ‘i he hoko ‘a e taimi ke folau ai ‘a e vaká, ko e loto-mamahi lahi ē ko ‘enau sio ki he ‘alu ‘a Paulá!

Faifai atu pē pea na‘e foki mai ‘a e vaká ki Sesalia. Lolotonga ‘a e nofo ‘i heni ‘a Paula ‘i he fale ‘o e ākonga ko Filipé, na‘e fai fakatokanga ‘e he palōfita ko ‘Akapusi kia Paula. Na‘á ne pehē ‘e hoko ‘a Paula ko ha pōpula ‘i ha‘ane a‘u ki Selusalema. Pea ko e me‘a pē ia na‘e hokó. Pea, ‘i he hili ‘ene nofo pilīsone ‘i he ta‘u ‘e ua ‘i Sesaliá, na‘e ‘ave ‘a Paula ki Loma ke fai ‘a e hopo ‘i he ‘ao ‘o e pule Loma ko Sisa. Tau sio ange pe ko e hā na‘e hoko ‘i he fononga ki Lomá.

Ngāue vahe 19 ki he 26.Fehu‘i

 • ‘I he fakatātaá, ko hai ‘a e tamasi‘i ‘oku tokoto ‘i he kelekelé, pea ko e hā na‘e hoko kiate iá?
 • Ko e hā na‘e fai ‘e Paula ‘i he‘ene sio ‘oku mate ‘a e tamasi‘í?
 • Na‘e ‘alu ki fē ‘a Paula, Tīmote mo e fa‘ahinga na‘e fononga mo kinauá, pea ko e hā na‘e hoko ‘i he‘enau afe ‘i Miletó?
 • Ko e hā ‘a e fakatokanga na‘e fai ‘e he palōfita ko ‘Akapusí kia Paulá, pea na‘e anga-fēfē ‘a e hoko ‘o hangē tofu pē ko e me‘a na‘e lea‘aki ‘e he palōfitá?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Ngāue 20:7-38.

  ‘E lava fēfē ke tau hanganaki ‘maa mei he toto oe kakai kotoabe,’ fakatatau ki he ngaahi lea ‘a Paula ‘oku lēkooti ‘i he Ngāue 20:26, 27 (PM)? (‘Isi. 33:8; Ng. 18:6, 7)

  Ko e hā ‘oku totonu ai ki he kau mātu‘á ke nau “buke ke mau ae lea mooni” ‘i he taimi faiakó? (Ng. 20:17, 29, 30; Tai. 1:7-9, PM; 2 Tīm. 1:13)

 • Lau ‘a e Ngāue 26:24-32.

  Na‘e anga-fēfē hono ngāue‘aki ‘e Paula ‘a ‘ene tangata‘ifonua Lomá ‘i hono fakahoko ‘a e ngāue fakamalanga na‘á ne ma‘u meia Sīsuú? (Ng. 9:15; 16:37, 38; 25:11, 12; 26:32; Luke 21:12, 13)