Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Talanoa 109: Na‘e ‘A‘ahi ‘a Pita kia Koliniusi

Talanoa 109: Na‘e ‘A‘ahi ‘a Pita kia Koliniusi

KO E ‘apositolo ‘eni ko Pitá ‘oku tu‘ú, pea ko e ni‘ihi ‘ena ‘o hono ngaahi kaungāme‘á ‘i muí. Ka ko e hā oku punou ai ‘a e tangatá ni kia Pitá? ‘Oku totonu ke ne fai pehē? ‘Okú ke ‘ilo pe ko hai ia?

Fe‘iloaki ‘a Pita mo Koliniusi

Ko e tangatá ni ko Koliniusi. Ko ha ‘ofisa fakakautau Loma ia. Na‘e ‘ikai ke ‘ilo ‘e Koliniusi ia ‘a Pita, ka na‘e tala ki ai ke ne fakaafe‘i ‘a Pita ki hono falé. Tau ako ke ‘ilo pe na‘e anga-fēfē ‘a e hoko ‘a e me‘a ko ‘ení.

Ko e ‘uluaki kau muimui ‘o Sīsuú ko e kau Siu pē, ka ko Koliniusí na‘e ‘ikai ko ha Siu ia. Ka na‘á ne ‘ofa ki he ‘Otuá, na‘á ne lotu kiate ia, mo fai ‘a e ngaahi me‘a lelei lahi ki he kakaí. ‘I ha efiafi ‘e taha na‘e hā ‘a e ‘āngelo kiate ia ‘o pehē: ‘ ‘Oku fiefia ‘a e ‘Otuá ‘iate koe, pea te ne tali ho‘o ngaahi lotú. Fekau ha kau tangata ke nau ‘omai ‘a e tangata ko Pita. ‘Okú ne nofo ‘i Siopa ‘i he fale ‘o Saimone, ‘a ia ‘oku nofo ‘i he matātahí.’

Na‘e fekau leva ‘e Koliniusi ha kau tangata ke kumi kia Pita. ‘I he ‘aho hono hokó, ‘i he ofi atu ‘a e kau tangatá ki Siopá, na‘e ‘i he funga fale ‘ato lafalafa ‘o Saimoné ‘a Pita. Na‘e ‘ai ai ‘e he ‘Otuá ‘a Pita ke fakakaukau ‘okú ne sio ki ha fu‘u konga tupenu lahi ‘oku tukutuku hifo mei he langí. ‘Oku ‘i ai ‘a e fa‘ahinga monumanu kehekehe ‘i he loto konga tupenú. Fakatatau ki he Lao ‘a e ‘Otuá, ko e fanga monumanu ko ‘ení na‘e ta‘ema‘a ia ke kai, ka na‘e pehē ‘e ha le‘o: ‘ ‘E Pita, tu‘u hake. Tāmate‘i mo kai.’

Na‘e tali ange ‘e Pita: ‘ ‘Ikai! Kuo te‘eki ai ke u kai ‘a ia ‘oku ta‘ema‘á.’ Ka na‘e tala ‘e he le‘ó kia Pita: ‘Tuku ho‘o ui ‘oku ta‘ema‘a ‘a e me‘a kuo fakahā ‘e he ‘Otuá ‘i he taimí ni ‘oku ma‘á.’ Na‘e tu‘o tolu ‘a e hoko ‘a e me‘á ni. ‘I he lolotonga ‘a e fifili ‘a Pita pe ko e hā ‘a e ‘uhinga ‘o e ngaahi me‘a ko ‘ení, na‘e a‘u mai ki he falé ‘a e kau tangata na‘e fekau mai ‘e Koliniusí ‘o ‘eke ‘a Pita.

Na‘e ‘alu hifo ‘a Pita ‘o ne pehē: ‘Ko e tangata au ‘oku mou kumi ki aí. Ko e hā kuo mou ōmai aí?’ ‘I he fakamatala ‘e he kau tangatá ‘o pehē na‘e tala ‘e ha ‘āngelo kia Koliniusi ke fakaafe‘i ‘a Pita ki hono falé, na‘e loto ‘a Pita ke nau ō. ‘I he ‘aho hono hokó na‘e ‘alu atu ‘a Pita mo hono ngaahi kaungāme‘á ke ‘a‘ahi kia Koliniusi ‘i Sesalia.

Na‘e fakatahataha‘i fakataha ‘e Koliniusi hono ngaahi kāingá mo hono ngaahi kaungāme‘a ofí. ‘I he ha‘u ‘a Pitá, na‘e fe‘iloaki ‘a Koliniusi mo ia. Na‘á ne tō ki lalo ‘o punou ‘i he va‘e ‘o Pitá, ‘o hangē ko ia ‘okú ke sio ki ai hení. Ka na‘e pehē ‘e Pita: ‘Tu‘u hake; ko au ko ha tangata pē.’ ‘Io, ‘oku fakahā ‘e he Tohitapú ‘oku ‘ikai ke totonu ke punou ‘o lotu ki ha tangata. ‘Oku totonu ke tau lotu kia Sihova pē.

Na‘e malanga leva ‘a Pita ki he fa‘ahinga ko eni kuo fakatahataha maí. Na‘e pehē ‘e Pita: ‘Kuó u ‘ilo kuo tali ‘e he ‘Otuá ‘a e kakai kotoa pē ‘oku nau fie tauhi kiate iá.’ Pea ‘i he lolotonga ‘a ‘ene leá, na‘e fekau mai ‘e he ‘Otuá hono laumālie mā‘oni‘oní, pea na‘e kamata ke lea ‘a e kakaí ni ‘i he ngaahi lea kehekehe. Na‘e ofo heni ‘a e kau ākonga Siu na‘e omi mo Pitá, koe‘uhi he na‘a nau fakakaukau ‘oku lelei‘ia ‘a e ‘Otuá ‘i he kau Siú pē. Ko ia na‘e ako‘i heni kiate kinautolu ‘oku ‘ikai ke fakakaukau ‘a e ‘Otuá ‘oku lelei ange pe mahu‘inga ange ha kakai ‘o ha matakali ‘e taha ‘i ha ngaahi matakali kehe. ‘Ikai ko ha me‘a lelei ia kiate kitautolu hono kotoa ke tau manatu‘i?

Ngāue 10:1-48; 11:1-18; Fakahā 19:10.Fehu‘i

 • Ko hai ‘a e tangata ‘oku punou ‘i he fakatātaá?
 • Ko e hā na‘e lea‘aki ‘e ha ‘āngelo kia Koliniusí?
 • Ko e hā na‘e ‘ai ‘e he ‘Otuá ke sio ki ai ‘a Pita ‘i he‘ene ‘i he ‘ato ‘o e fale ‘o Saimone ‘i Siopá?
 • Ko e hā na‘e tala ai ‘e Pita kia Koliniusi ‘oku ‘ikai totonu ke ne punou ‘o lotu ange kiate iá?
 • Ko e hā na‘e ofo ai ‘a e kau ākonga Siu na‘e omi mo Pitá?
 • Ko e hā ‘a e lēsoni mahu‘inga ‘oku totonu ke tau ako mei he ‘a‘ahi ‘a Pita kia Koliniusí?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Ngāue 10:1-48.

  Ko e hā ‘oku fakahaa‘i ‘i he ngaahi lea ‘a Paula ‘oku ma‘u ‘i he Ngāue 10:42 fekau‘aki mo e ngāue ko hono malanga‘i ‘o e ongoongo lelei ‘o e Pule‘angá? (Mt. 28:19; Mk. 13:10; Ng. 1:8)

 • Lau ‘a e Ngāue 11:1-18.

  Ko e hā ‘a e fakakaukau na‘e fakahāhā ‘e Pita ‘i he taimi na‘e hoko ai ‘o hā mahino ‘a e tataki ‘a Sihova fekau‘aki mo e kau Senitailé, pea ‘e lava fēfē ke tau fa‘ifa‘itaki ki he‘ene fa‘ifa‘itaki‘angá? (Ng. 11:17, 18; 2 Kol. 10:5; ‘Ef. 5:17)