SIO! ‘oku faingata‘a‘ia ‘a e vaká! ‘Oku movete kongokonga! ‘Okú ke sio ki he kakaí kuo nau ‘osi hopo ki tahi? Ko e ni‘ihi kuo nau ‘osi a‘u ki he matātahí. Ko Paula ‘ena? Tau ako ke ‘ilo pe ko e hā na‘e hoko ki aí.

Kau hao mo‘ui ‘i he tūkia ‘a e vaká

Manatu‘i, na‘e nofo pōpula ‘a Paula ‘i he ta‘u ‘e ua ‘i Sesalia. Pea na‘e fakaheka ia mo ha kau pōpula ‘e ni‘ihi ki ha vaka, pea nau kamata ‘enau folau ki Loma. ‘I he‘enau ‘alu atu ofi ki he motu ko Kelití, na‘e ma‘u ai kinautolu ‘e ha afā lahi ‘aupito. Na‘e fu‘u mālohi ‘a e matangí ‘o ‘ikai malava ai ‘e he kau tangatá ke faka‘uli ‘a e vaká. Pea na‘e ‘ikai ke lava ke nau sio ki he la‘aá lolotonga ‘a e ‘ahó pe ko e ngaahi fetu‘ú ‘i he taimi po‘ulí. Faifai atu pē, ‘i he hili ha ngaahi ‘aho lahi, na‘e ‘ikai ke toe ‘i ai ha ‘amanaki ‘a e fa‘ahinga ‘i he vaká ki ha toe hao.

Pea na‘e tu‘u hake ‘a Paula mo ne pehē: ‘ ‘E ‘ikai mate ha taha ‘iate kimoutolu; ko e vaká pē ‘e molé. He na‘e ha‘u kiate au ‘anepō ha ‘āngelo ‘a e ‘Otuá mo ne pehē: “ ‘E Paula, ‘oua te ke ilifia! Kuo pau ke ke tu‘u ‘i he ‘ao ‘o e pule Loma ko Sisá. Pea ‘e fakahaofi ‘e he ‘Otuá ‘a kinautolu kotoa ‘oku folau mo koé.” ’

‘I he tu‘uapō nai ‘o e ‘aho ia hono 14 talu mei he kamata ‘a e afaá, na‘e fakatokanga‘i ‘e he kau kauvaká ‘oku faka‘au ke mamaha ange ‘a e tahí! Pea na‘a nau lī honau taulá koe‘uhi ko e ilifia ki ha‘anau tūkia ‘i ha ngaahi maka ‘i he kaupo‘ulí. ‘I he pongipongi hono hokó na‘a nau sio ki ha fanga. Na‘a nau fakakaukau ke feinga ke fakafolau atu ‘a e vaka ki he matātahí.

‘I he‘enau ofi atu ki he matātahí, na‘e tūkia ai ‘a e vaká ‘i ha fokotu‘unga ‘one‘one ‘o tu‘u ai. Pea na‘e kamata ke have‘i ia ‘e he ngaahi peaú, pea kamata ke kongokonga ‘a e vaká. Na‘e pehē ‘e he ‘ofisa pule fakakautaú: ‘Ko kimoutolu hono kotoa ‘oku poto he kakaú mou ‘uluaki hopo ki tahi ‘o kakau ki ‘uta. Ko e toenga ‘o kimoutolú ke mou hopo ‘o hoko atu kiate kinautolu, pea piki ki ha ngaahi kongokonga mei he vaká.’ Pea ko e me‘a ia na‘a nau faí. ‘I he founga ko ‘ení na‘e hao ki ‘uta ‘a e kotoa ‘o e toko 276 na‘e ‘i he vaká, ‘o hangē tofu pē ko ia na‘e tala‘ofa ‘e he ‘āngeló.

Na‘e ui ‘a e motú ko Melita. Na‘e fu‘u anga-‘ofa ‘a e kakaí, pea na‘a nau tokanga‘i ‘a e fa‘ahinga mei he vaká. ‘I he lelei ange ‘a e ‘eá, na‘e fakaheka ‘a Paula ki ha vaka ‘e taha ‘o ‘ave ai ki Loma.

Ngāue 27:1-44; 28:1-14.Fehu‘i

 • Ko e hā na‘e hoko ki he vaka na‘e ‘i ai ‘a Paulá ‘i he‘ene ‘alu atu ‘o ofi ki he motu ko Kelití?
 • Ko e hā na‘e lea‘aki ‘e Paula ki he fa‘ahinga ‘i he vaká?
 • Na‘e anga-fēfē ‘a e hoko ‘o movete kongokonga ‘a e vaká?
 • Ko e hā ‘a e ngaahi fakahinohino na‘e fai ‘e he ‘ofisa pule fakakautaú, pea ko e kakai ‘e toko fiha na‘e hao ki ‘utá?
 • Ko e hā ‘a e hingoa ‘o e motu na‘a nau tū‘uta ki aí, pea ko e hā na‘e hoko kia Paula ‘i he lelei ange ‘a e ‘eá?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Ngāue 27:1-44.

  ‘Oku anga-fēfe hono fakaivimālohi‘i ‘etau tuipau ki he tonu matematē ‘a e lēkooti Fakatohitapú ‘i he‘etau lau ‘a e fakamatala ki he folau ‘a Paula ki Lomá? (Ng. 27:16-19, 27-32; Luke 1:3; 2 Tīm. 3:16, 17)

 • Lau ‘a e Ngāue 28:1-14.

  Kapau na‘e ue‘i ‘a e kau nofo pangani ‘i Melitá ke nau tō‘ongafai ki he ‘apositolo ko Paulá mo hono kaungā tūkia ‘i he vaká ‘aki ‘a e ‘ anga-lelei kehe atu,’ ‘oku totonu ke ue‘i ‘a e kau Kalisitiané ke nau fakahaa‘i ‘a e hā pea tautefito ‘i he founga fē? (Ng. 28:1, 2; Hep. 13:1, 2; 1 Pita 4:9)