Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Talanoa 110: Ko Tīmote—Ko e Tokoni Fo‘ou ‘o Paula

Talanoa 110: Ko Tīmote—Ko e Tokoni Fo‘ou ‘o Paula

KO E tangata talavou ko ‘eni ‘okú ke sio ki ai mo e ‘apositolo ko Paulá ko Tīmote ia. Na‘e nofo ‘a Tīmote mo hono fāmilí ‘i Lisita. Ko e hingoa ‘o ‘ene fa‘eé ko ‘Iunisi pea ko ‘ene kui fefiné ko Loisi.

Ko e tu‘o tolu ‘aki ‘eni ‘a e ‘a‘ahi ‘a Paula ki Lisita. Ko ha ta‘u nai ‘e taha ki mu‘a atu, na‘e ‘uluaki ha‘u ‘a Paula mo Panepasa heni ‘i he fononga fakamisinale. Pea ko e foki mai ‘eni ‘a Paula mo hono kaungāme‘a ko Sailosi.

Tīmote mo Paula

‘Okú ke ‘ilo pe ko e hā ‘oku tala ange ‘e Paula kia Tīmoté? ‘Okú ne ‘eke: ‘Te ke fie ‘alu mo Sailosi pea mo au? ‘E lava ke ke tokoni ‘i he malanga ki he kakai ‘i he ngaahi feitu‘u mama‘o atú.’

Na‘e tali ange ‘e Tīmote: ‘ ‘Io, ‘oku ou fie ‘alu.’ Ko ia na‘e ‘ikai ke fu‘u fuoloa mei ai pea na‘e mavahe ‘a Tīmote mei hono fāmilí pea ‘alu mo Paula mo Sailosi. Ka ki mu‘a ke tau ako ‘o fekau‘aki mo ‘enau fonongá, tau sio ange pe ko e hā na‘e hoko kia Paulá. Ko e ta‘u nai ‘eni ‘e 17 talu mei he hā ‘a Sīsū kiate ia ‘i he hala ki Tāmasikusí.

Manatu‘i, na‘e ha‘u ‘a Paula ki Tāmasikusi ke fakamamahi‘i ‘a e kau ākonga ‘a Sīsuú, ka na‘e hoko ai ia heni ko ha ākonga! Ki mui mai na‘e fa‘ufa‘u ‘e ha ngaahi fili ke tāmate‘i ‘a Paula koe‘uhi na‘e ‘ikai te nau sai‘ia ‘i he‘ene akonaki ‘o kau kia Sīsuú. Ka na‘e tokoni ‘a e kau ākongá kia Paula ke ne hola. Na‘a nau fa‘o ia ki ha kato ‘o tukutuku hifo ‘i he tu‘a‘ā ‘o e koló.

Hili iá na‘e ‘alu ‘a Paula ki ‘Aniteoke ke malanga. Ko e feitu‘u ‘eni na‘e ‘uluaki ui ai ‘a e kau muimui ‘o Sīsuú ko e kau Kalisitiané. Pea na‘e fekau atu leva ‘a Paula mo Panepasa mei ‘Aniteoke ‘i ha fononga fakamisinale ki he ngaahi fonua mama‘ó. Ko e taha ‘o e ngaahi kolo na‘á na ‘a‘ahi ki aí ko Lisita, ko e kolo ia ‘o Tīmoté.

‘I he ta‘u ‘e taha ki mui mai ai, na‘e toe foki mai ‘a Paula ki Lisita lolotonga ia ‘a e fononga hono uá. ‘I he mavahe ‘a Tīmote mo Paula mo Sailosí, ‘okú ke ‘ilo pe na‘a nau ‘alu ki fē? Sio ki he mapé, pea te tau ako ki ha ni‘ihi ‘o e ngaahi feitu‘ú.

‘Uluakí, na‘a nau ō ki ‘Aikoniume ‘a ia na‘e ofi mai pē, pea ki he kolo hono uá na‘e ui ko ‘Aniteoke. Hili iá na‘a nau fononga hake ki Taloasi, pea ki Filipai, Tesalonaika mo Pēlea. ‘Okú ke sio ki ‘Ātenisi ‘i he mapé? Na‘e malanga ‘a Paula ‘i ai. ‘I he ‘osi iá na‘a nau nofo ‘o malanga ‘i Kolinitō ‘i he ta‘u ‘e taha mo e konga. Faka‘osí na‘a nau mālōlō taimi si‘i ‘i ‘Efesō. Pea nau foki vaka mai ki Sesalia, pea fononga atu ki ‘Aniteoke, ‘a ia na‘e nofo ai ‘a Paulá.

Ko ia na‘e fononga ‘a Tīmote ‘i he ngaahi maile ‘e laui ngeau ‘o tokoni kia Paula ke malanga‘i ‘a e “ongoongo lelei” mo fokotu‘u ha ngaahi fakataha‘anga faka-Kalisitiane lahi. ‘I ha‘o tupu ‘o matu‘otu‘a angé, te ke hoko ko ha sevāniti angatonu ‘a e ‘Otuá ‘o hangē ko Tīmoté?

Ngāue 9:19-30; 11:19-26; vahe 13 ki he 17; 18:1-22.

Ko ha mape

1. Loma; 2. Melita; 3. Pēlea; 4. Tesalonaika; 5. Kolinitō; 6. Filipai; 7. ‘Ātenisi; 8. Keliti; 9. Taloasi; 10. ‘Efesō; 11. Mileto; 12. Kolose; 13. ‘Aniteoke; 14. ‘Aikoniume; 15. Lisita; 16. Saipalo; 17. ‘Aniteoke; 18. Sesalia; 19. Siopa; 20. Tāmasikusi; 21. Selusalema; 22. Ko e Tahi Lahi (Metiteleniani)Fehu‘i

 • Ko hai ‘a e tangata talavou ‘i he fakatātaá, na‘á ne nofó ‘i fē, pea ko hai ‘a e hingoa ‘o ‘ene fa‘eé mo ‘ene kui fefiné?
 • Ko e hā ‘a e lea ‘a Tīmoté ‘i hono ‘eke ange ‘e Paula pe ‘e fie kau fakataha mo Sailosi mo ia ‘i he malanga ki he kakai ‘i he ngaahi feitu‘u mama‘ó?
 • Ko fē na‘e ‘uluaki ui ai ‘a e kau muimui ‘o Sīsuú ko e kau Kalisitiané?
 • Hili ‘a e mavahe ‘a Paula, Sailosi mo Tīmote mei ‘Aniteoké, ko fē ‘a e ngaahi kolo ‘e ni‘ihi na‘á na ‘a‘ahi ki aí?
 • Na‘e anga-fēfē ‘a e tokoni ‘a Tīmote kia Paulá, pea ko e hā ‘a e fehu‘i ‘oku totonu ke ‘eke hifo ‘e he fānaú kiate kinautolú?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Ngāue 9:19-30.

  Na‘e anga-fēfē hono fakahaa‘i ‘e he ‘apositolo ko Paulá ‘a e fakapotopoto ‘i he‘ene fehangahangai mo e fakafepaki ki he ongoongo leleí? (Ng. 9:22-25, 29, 30; Mt. 10:16)

 • Lau ‘a e Ngāue 11:19-26.

  ‘Oku anga-fēfē hono fakahaa‘i ‘e he fakamatala ‘oku lēkooti ‘i he Ngāue 11:19-21, 26 ‘oku tataki mo fakahinohino ‘e he laumālie ‘o Sihová ‘a e ngāue fakamalangá?

 • Lau ‘a e Ngāue 13:13-16, 42-52.

  ‘Oku anga-fēfē hono fakahaa‘i ‘e he Ngāue 13:51, 52 na‘e ‘ikai ke faka‘atā ‘e he kau ākongá ‘a e fakafepakí ke ne ‘ai ke nau loto-si‘i? (Mt. 10:14; Ng. 18:6; 1 Pita 4:14)

 • Lau ‘a e Ngāue 14:1-6, 19-28.

  ‘Oku anga-fēfē ‘a e tokoni ‘a e kupu‘i lea “ ‘o na toki tuku kinautolu ki he ‘Eiki” ke fakafiemālie‘i kitautolu mei ha loto-mo‘ua ta‘etotonu pē ‘i he‘etau tokoni‘i ‘a e fa‘ahinga fo‘oú? (Ng. 14:21-23; 20:32; Sione 6:44)

 • Lau ‘a e Ngāue 16:1-5.

  ‘Oku anga-fēfē hono fakamamafa‘i ‘e he loto-lelei ‘a Tīmote ke fakamo‘ulaloa ki he kamú ‘a e mahu‘inga ‘o hono fai “[‘a e me‘a kotoa pē] koe‘uhi ko e Kosipeli”? (Ng. 16:3; 1 Kol. 9:23; 1 Tes. 2:8)

 • Lau ‘a e Ngāue 18:1-11, 18-22.

  Ko e hā ‘oku fakahaa‘i ‘e he Ngāue 18:9, 10 fekau‘aki mo e kau fakafo‘ituitui ‘a Sīsū ‘i hono tataki ‘a e ngāue fakamalangá, pea ko e hā ‘a e tuipau ‘oku ‘omai ‘e he me‘a ko iá kiate kitautolu he ‘aho ní? (Mt. 28:20)