Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Talanoa 107: Na‘e Tolomaka‘i ‘a Sitīveni

Talanoa 107: Na‘e Tolomaka‘i ‘a Sitīveni

KO E tangata ‘oku tū‘ulutui ko ‘ení ko Sitīveni ia. Ko ha ākonga angatonu ia ‘a Sīsū. Kae sio atu ki he me‘a ‘oku hoko kiate ia hení! Ko e kau tangata ko ‘ení ‘oku nau tolo‘aki ia ha ngaahi fo‘i maka lalahi. Ko e hā ‘oku nau fehi‘a lahi pehē ai kia Sitīveni ‘o nau fai ai ‘a e me‘a fakalilifu ko ‘ení? Tau sio ange.

Ko hono tolomaka‘i ‘o Sitīvení

Na‘e tokoni‘i ‘e he ‘Otuá ‘a Sitīveni ke fai ha ngaahi mana fakaofo. Na‘e ‘ikai ke sai eni ki he kau tangata ko ‘ení, ko ia na‘a nau fakafekiki mo ia ‘o fekau‘aki mo ‘ene ako‘i ‘a e kakaí ki he mo‘oní. Ka na‘e ‘oange ‘e he ‘Otuá ‘a e poto lahi kia Sitīveni, pea na‘e fakahā ai ‘e Sitīveni kuo akonaki‘aki ‘e he kau tangata ko ‘ení ‘a e ngaahi me‘a loi. Na‘e ‘ai ‘e he me‘á ni ke toe lahi ange ai ‘a ‘enau ‘itá. Ko ia na‘a nau puke ia pea ‘omai ‘a e kakai ke nau tala ‘a e ngaahi loi kau ‘o kiate ia.

Na‘e ‘eke ‘e he taula‘eiki lahí kia Sitīveni: ‘ ‘Oku mo‘oni ‘a e ngaahi me‘a ko ‘ení?’ Na‘e tali ‘e Sitīveni ‘aki ‘ene fai ha malanga lelei mei he Tohitapú. ‘I hono ngata‘angá, na‘á ne fakahā kiate kinautolu ‘a e fehi‘a ‘a e kau tangata kovi ‘i he kuo hilí ki he kau palōfita ‘a Sihová. Peá ne pehē: ‘ ‘Oku mou hangē tofu pē ko e kau tangata ko iá. Na‘a mou tāmate‘i ‘a e sevāniti ‘a e ‘Otuá ko Sīsū, pea kuo ‘ikai te mou talangofua ki he ngaahi lao ‘a e ‘Otuá.’

Na‘e ‘ai ‘e he me‘á ni ke ‘ita lahi ‘aupito ‘a e kau taki lotú! Na‘a nau ‘ūtaki honau nifó ‘i he‘enau ‘itá. Ka na‘e toki malanga hake ‘e Sitīveni hono ‘ulú ‘o ne pehē: ‘Vakai! ‘Oku ou sio kia Sīsū ‘oku tu‘u ‘i he to‘omata‘u ‘o e ‘Otuá ‘i hēvani.’ ‘I he me‘a ko ‘ení, na‘e kuku ‘e he kau tangatá ni honau telingá pea nau ‘ohofi ‘a Sitīveni. Na‘a nau puke ia ‘o toho ki he tu‘a koló.

Na‘a nau vete heni honau ngaahi koté ‘o ‘oange ki he tangata talavou ko Saula ke ne tokanga‘i. ‘Okú ke sio kia Saula? Pea na‘e kamata ‘a e ni‘ihi ‘o e kau tangatá ke tolomaka‘i ‘a Sitīveni. Na‘e tū‘ulutui ‘a Sitīveni, ‘o hangē ko ia ‘okú ke sio ki aí, pea na‘á ne lotu ki he ‘Otuá: ‘ ‘E Sihova, ‘oua te ke tautea kinautolu ki he me‘a ‘oku kovi ko ‘ení.’ Na‘á ne ‘ilo kuo kākaa‘i ‘e he kau taki lotú ‘a e ni‘ihi ‘o kinautolu. Pea hili iá na‘e mate leva ‘a Sitīveni.

‘I ha fai ‘e ha tokotaha ha me‘a ‘oku kovi kiate koe, ‘okú ke feinga ke toe fai ha me‘a ‘oku kovi ko hono fetongi, pe kole ki he ‘Otuá ke fakalavea‘i kinautolu? Na‘e ‘ikai ko e me‘a ia na‘e fai ‘e Sitīveni pe ko Sīsuú. Na‘á na anga-‘ofa ‘o a‘u ki he fa‘ahinga na‘a nau ta‘e‘ofa kiate kinauá. Tau feinga ke fa‘ifa‘itaki kiate kinaua.

Ngāue 6:8-15; 7:1-60.Fehu‘i

 • Ko hai ‘a Sitīveni, pea ko e hā na‘e tokoni‘i ia ‘e he ‘Otuá ke ne faí?
 • Ko e hā na‘e lea‘aki ‘e Sitīveni na‘á ne ‘ai ‘a e kau taki lotú ke nau ‘ita lahí?
 • ‘I hono toho ‘e he kau tangatá ‘a Sitīveni ki he tu‘a koló, ko e hā na‘a nau fai kiate iá?
 • ‘I he fakatātaá, ko hai ‘a e tangata kei talavou ‘oku tu‘u ‘i he ve‘e koté?
 • Ki mu‘a ke ne maté, ko e hā ‘a e lotu ‘a Sitīveni kia Sihová?
 • ‘I he fa‘ifa‘itaki kia Sitīvení, ko e hā ‘oku totonu ke tau fai ‘i he taimi ‘oku fai mai ai ‘e ha taha ha me‘a ‘oku kovi kiate kitautolú?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Ngāue 6:8-15.

  Ko e hā ‘a e ngaahi tō‘onga kākā kuo ngāue‘aki ‘e he kau taki lotú ‘i he feinga ke ta‘ofi ‘a e ngāue fakamalanga ‘a e Kau Fakamo‘oni ‘a Sihová? (Ng. 6:9, 11, 13)

 • Lau ‘a e Ngāue 7:1-60.

  Ko e hā na‘á ne tokoni‘i ‘a Sitīveni ke hoko ai ‘o ola lelei ‘i hono taukapo‘i ‘a e ongoongo leleí ‘i he ‘ao ‘o e Sanitalimí, pea ko e hā ‘e lava ke tau ako mei he‘ene fa‘ifa‘itaki‘angá? (Ng. 7:51-53; Loma 15:4; 2 Tīm. 3:14-17; 1 Pita 3:15)

  Ko e hā ‘a e fakakaukau ‘oku totonu ke tau fakatupulekina ki he kau fakafepaki ki he‘etau ngāué? (Ng. 7:58-60; Mt. 5:44; Luke 23:33, 34)