‘I HE ‘alu ‘a Pita mo Sione mei he fonualoto ‘a ia na‘e ‘i ai ‘a e sino ‘o Sīsuú, na‘e nofo tokotaha pē ai ‘a Mele. Na‘e kamata ke ne tangi. Peá ne punou atu ‘o sio ki loto ki he fonualotó, ‘o hangē ko ia na‘a tau sio ki ai ‘i he fakatātā ki mu‘á. Na‘á ne sio ai ki ha ongo ‘āngelo! Na‘á na ‘eke ki ai: ‘Ko e hā ‘okú ke tangi aí?’

Na‘e tali ange ‘e Mele: ‘Kuo nau ‘ave hoku ‘Eikí, pea ‘oku ‘ikai te u ‘ilo pe kuo nau tuku ia ki fē.’ Na‘e toki tafoki hake ‘a Mele ‘o mamata ki ha tangata. Na‘e ‘eke ange ‘e he tangatá: ‘Ko hai ia ‘okú ke kumi ki aí?’

Na‘e fakakaukau ‘a Mele ia ko e tangata ko ‘ení ko e tauhi-ngoue ia, pea na‘á ne ‘ave nai ‘a e sino ‘o Sīsuú. Ko ia na‘á ne pehē ange: ‘Kapau kuó ke ‘ave ia, fakahā mai pe kuó ke tuku ia ki fē.’ Ka, ko hono mo‘oní, ko e tangata ko ‘ení ko Sīsū pē ia. Na‘á ne ‘ai ha sino ‘oku ‘ikai ke ‘ilo ai ia ‘e Mele. Ka ‘i he‘ene ui atu hono hingoá, na‘e ‘ilo ai ‘e Mele ko Sīsū ia. Na‘á ne lele ‘o tala ki he kau ākongá: ‘Kuó u sio ki he ‘Eikí!’

Ki mui mai ‘i he ‘aho pē ko iá, lolotonga ha fononga ‘a e ongo ākonga ki he kolo ko ‘Emeasi, ne ‘i ai ha tangata ne fononga mo kinaua. Na‘e loto-mamahi ‘aupito ‘a e ongo ākongá koe‘uhi kuo ‘osi tāmate‘i ‘a Sīsū. Ka ‘i he‘enau fononga atú, na‘e fakamatala ‘e he tangatá ‘a e ngaahi me‘a lahi mei he Tohitapú ‘o na ongo‘i fiemālie ange ai. Faifai atu pē, ‘i he‘enau mālōlō ke ma‘u me‘atokoni, na‘e ‘ilo‘i ‘e he ongo ākongá ko e tangata ko ‘ení ko Sīsū ia. Na‘e puli atu leva ‘a Sīsū ia, pea na‘e fakavave ‘a e ongo ākonga ko ení ‘o foki ki Selusalema ke fakahā ki he kau ‘apositoló ‘o kau kiate ia.

‘I he lolotonga ‘a e hoko ‘o e me‘a ko iá, na‘e toe hā foki ‘a Sīsū kia Pita. Na‘e fiefia lahi ‘a e ni‘ihi kehe ‘i he‘enau fanongo ki he me‘a ko ‘ení. Pea na‘e ‘alu leva ‘a e ongo ākonga ko ‘ení ki Selusalema ke kumi ki he kau ‘apositoló. Na‘á na tala kiate kinautolu na‘e toe hā ‘a Sīsū kiate kinaua ‘i he halá. Pea ‘i he lolotonga ‘o ‘ena fakamatala ‘o kau ki he me‘a ko ‘ení, ‘okú ke ‘ilo ‘a e me‘a fakaofo na‘e hokó?

Sio ki he fakatātaá. Na‘e hā tonu pē ai ‘a Sīsū ‘i he lokí, neongo na‘e tāpuni malu ‘a e matapaá. Ko ha fiefia ē ka ko e kau ākongá! ‘Ikai ko ha ‘aho fakafiefia ia? ‘Okú ke lava ‘o lau pe ko e tu‘o fiha ‘a e hā ‘a Sīsū ki he‘ene kau muimuí ‘o a‘u mai ki he taimi ko ení? ‘Okú ke lau na‘e tu‘o nima?

Hā ‘a Sīsū ki he kau ākongá

Na‘e ‘ikai ke ‘iate kinautolu ‘a e ‘apositolo ko Tōmasí ‘i he hā ko ‘eni ‘a Sīsuú. Ko ia na‘e tala ‘e he kau ākongá kiate ia: ‘Kuo mau mamata ki he ‘Eikí!’ Ka na‘e pehē ‘e Tōmasi kuo pau ke ne mamata ‘e ia tonu kia Sīsū ki mu‘a peá ne toki tui ki ai. Pea ‘i he ‘aho ‘e valu ki mui mai ai na‘e toe fakatahataha ‘a e kau ākongá ‘i ha loki kuo tāpuni malu, pea na‘e ‘i ai ‘a Tōmasi mo kinautolu. Fakafokifā, na‘e hā tonu pē ‘i he lokí ‘a Sīsū. Na‘e tui leva ‘a Tōmasi.

Sione 20:11-29; Luke 24:13-43.Fehu‘i

 • Ko e hā na‘e lea‘aki ‘e Mele ki ha tangata na‘á ne fakakaukau ko e tauhi-ngoué, ka ko e hā na‘á ne ‘ai ia ke ne ‘ilo ko Sīsū mo‘oni iá?
 • Ko e hā na‘e hoko ki he ongo ākonga ‘a ia na‘á na fononga ki he kolo ko ‘Emeasí?
 • Ko e hā ‘a e me‘a fakaofo na‘e hoko ‘i he tala ange ‘e he ongo ākongá ki he kau ‘apositoló na‘á na sio kia Sīsuú?
 • Na‘e hā tu‘o fiha ‘a Sīsū ki hono kau muimuí?
 • Ko e hā na‘e lea‘aki ‘e Tōmasi ‘i he‘ene fanongo kuo mamata ‘a e kau ākongá ki he ‘Eikí, ka ko e hā na‘e hoko ‘i he ‘aho ‘e valu ki mui aí?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Sione 20:11-29.

  Na‘e pehē ‘e Sīsū ‘i he Sione 20:23 ‘oku fakamafai‘i ‘a e tangatá ke nau fakamolemole‘i ‘a e angahalá? Fakamatala‘i. (Sāme 49:2, 7; ‘Ai. 55:7; 1 Tīm. 2:5, 6; 1 Sione 2:1, 2)

 • Lau ‘a e Luke 24:13-43.

  ‘E lava fēfē ke tau teu‘i hotau lotó koe‘uhi ke ongongofua ki he ngaahi mo‘oni Fakatohitapú? (Luke 24:32, 33; ‘Ēsela 7:10; Mt. 5:3; Ng. 16:14; Hep. 5:11-14)