Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Talanoa 97: Na‘e Ha‘u ‘a Sīsū ko e Tu‘i

Talanoa 97: Na‘e Ha‘u ‘a Sīsū ko e Tu‘i

‘I HA taimi si‘i pē mei hono fakamo‘ui ‘a e ongo kui mo‘ui kolekolé, na‘e a‘u mai ‘a Sīsū ki ha ki‘i kolo ofi ki Selusalema. Na‘á ne tala ki he toko ua ‘o ‘ene kau ākongá: ‘Mo ō ki he koló pea te mo ‘ilo ai ha ki‘i ‘uhiki‘i ‘asi. Vete ia pea ‘omai kiate au.’

‘I hono ‘omai ‘a e ‘así kiate iá, na‘e heka ki ai ‘a Sīsū. Pea na‘á ne heka ai ki Selusalema ‘oku ofi mai pē ia. ‘I he‘ene ofi atu ki he koló, na‘e ha‘u ha fu‘u kakai ke fakafetaulaki kiate ia. Ko e tokolahi taha ‘iate kinautolu na‘a nau vete honau ngaahi koté ‘o fola ‘i he halá. Ko ha ni‘ihi na‘a nau tutu‘u hifo ha ngaahi va‘a paame mei he ngaahi fu‘u paame. Na‘a nau fola mo ia foki ‘i he halá mo nau kaila: ‘Ke tāpuaki‘i ‘e he ‘Otuá ‘a e tu‘i ‘oku ha‘u ‘i he huafa ‘o Sihová!’

Talitali lelei ‘e he kakaí ‘a Sīsū

‘I ‘Isileli ‘o e kuonga ko ē ko e ngaahi tu‘i fo‘oú na‘a nau heka atu ki Selusalema ‘i ha ki‘i ‘asi ke fakahāhā kinautolu ki he kakaí. Ko e me‘a ia na‘e fai ‘e Sīsuú. Pea ko e kakai ko ‘ení na‘a nau fakahāhā ‘a ‘enau loto ke hoko ‘a Sīsū ko honau tu‘í. Ka na‘e ‘ikai ke fiema‘u ia ‘e he kotoa ‘o e kakaí. ‘Oku lava ke tau ‘ilo ‘eni ‘i he me‘a na‘e hoko ‘i he ‘alu ‘a Sīsū ki he temipalé.

‘I he temipalé na‘e fakamo‘ui ai ‘e Sīsū ‘a e kakai ‘oku kui mo heke. ‘I he sio ‘a e fānau iikí ki he me‘a ko ‘ení, na‘a nau kaila ‘o fakamālō kia Sīsū. Ka na‘e ‘ai ‘e he me‘á ni ke ‘ita ai ‘a e kau taula‘eikí pea nau tala kia Sīsū: ‘ ‘Okú ke fanongo ki he me‘a ‘oku lea‘aki ‘e he fānaú?’

Na‘e tali ange ‘e Sīsū: ‘ ‘Io, ‘oku ou fanongo ki ai. Na‘e ‘ikai te mou lau ‘i he Tohitapú ‘a ia ‘oku pehē ai: “ ‘E ‘omai ‘e he ‘Otuá ‘a e fakamālō mei he ngutu ‘o e fānau iikí?” ’ Ko ia na‘e hokohoko atu ‘e he fānaú ‘a e fai fakamālō ki he tu‘i ‘a e ‘Otuá.

‘Ikai ‘oku tau loto ke tau hangē ko e fānau ko iá? ‘E feinga nai ha kakai ‘e ni‘ihi ke ta‘ofi kitautolu mei ha‘atau fakamatala ‘o kau ki he pule‘anga ‘o e ‘Otuá. Ka te tau hokohoko atu ‘a hono tala ki he ni‘ihi kehé ‘o kau ki he ngaahi me‘a fakaofo ‘e fai ‘e Sīsū ma‘á e kakaí.

Na‘e te‘eki ai ke hoko ‘a e taimi kia Sīsū ke ne kamata ke pule ai ko ha tu‘í ‘i he taimi na‘á ne ‘i māmani aí. Ka ‘e hoko ‘eni ‘afē? Na‘e fie‘ilo ki ai ‘a e kau ākonga ‘a Sīsuú. Te tau lau hoko mai ‘o kau ki he me‘á ni.

Mātiu 21:1-17; Sione 12:12-16.Fehu‘i

 • ‘I he taimi na‘e a‘u mai ai ‘a Sīsū ki ha ki‘i kolo ofi ki Selusalemá, ko e hā na‘á ne tala ki he‘ene kau ākongá ke nau faí?
 • ‘I he fakatātaá, ko e hā na‘e hoko ‘i he taimi na‘e hoko ai ‘a Sīsū ‘o ofi ki he kolo ko Selusalemá?
 • Ko e hā na‘e fai ‘e he fānau iikí ‘i he‘enau sio ki hono fakamo‘ui ‘e Sīsū ‘a e kakai na‘e kui mo heké?
 • Ko e hā na‘e lea‘aki ‘e Sīsū ki he kau taula‘eiki na‘e ‘itá?
 • ‘E lava fēfē ke tau hangē ko e fānau na‘a nau fakahīkihiki‘i ‘a Sīsuú?
 • Ko e hā na‘e fie‘ilo ki ai ‘a e kau ākongá?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Mātiu 21:1-17.

  Na‘e anga-fēfē ‘a e kehekehe ‘a e hū ‘a Sīsū ki Selusalema ‘i he tu‘unga ko e Tu‘í pea mo e kau seniale ikuna ‘i he taimi ‘o Lomá? (Mt. 21:4, 5; Sak. 9:9; Fili. 2:5-8; Kol. 2:15)

  Ko e hā ‘a e lēsoni ‘e lava ke ako ‘e he fānaú mei he tamaiki tangata ‘Isileli na‘e lave ki ai ‘i he Sāme 118 ‘i he hū ‘a Sīsū ki he temipalé? (Mt. 21:9, 15; Sāme 118:25, 26; 2 Tīm. 3:15; 2 Pita 3:18)

 • Lau ‘a e Sione 12:12-16.

  Ko e hā ‘oku fakatātaa‘i ‘e hono ngāue‘aki ‘a e ngaahi va‘a paame ‘e he kakai na‘a nau fakahīkihiki‘i ‘a Sīsuú? (Sione 12:13; Fili. 2:10; Fkh. 7:9, 10)