Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Talanoa 96: Na‘e Fakamo‘ui ‘e Sīsū ‘a e Kau Mahaki

Talanoa 96: Na‘e Fakamo‘ui ‘e Sīsū ‘a e Kau Mahaki

‘I HE fononga atu ‘a Sīsū ‘i he fonuá, na‘á ne fakamo‘ui ‘a e kau mahaki. Na‘e tala ‘a e ongoongo ‘o e ngaahi mana ko ‘ení ‘i he ngaahi kolo kotoa takatakaí. Ko ia na‘e ‘omai ‘e he kakaí kiate ia ‘a kinautolu ‘oku heke mo kui mo tuli, mo e tokolahi kehe ‘a ia ‘oku nau puke. Pea na‘e fakamo‘ui kotoa pē kinautolu ‘e Sīsū.

Na‘e laka atu ‘eni ‘i he ta‘u ‘e tolu talu mei hono papitaiso ‘e Sione ‘a Sīsuú. Pea na‘e tala ‘e Sīsū ki he‘ene kau ‘apositoló ‘e vavé ni ‘a ‘ene ‘alu ki Selusalema, ‘a ia ‘e tāmate‘i ai ia, pea te ne toki toetu‘u mei he maté. Kaekehe ki mu‘a ai, na‘e hokohoko atu pē ‘a e fakamo‘ui ‘e Sīsū ‘a e kau mahakí.

Fakamo‘ui ‘e Sīsū ha fefine na‘e puke

‘I he ‘aho ‘e taha na‘e faiako ‘a Sīsū ‘i he ‘aho Sāpate. Ko e Sāpaté ko e ‘aho mālōlō ia ki he kau Siú. Na‘e fu‘u puke lahi ‘aupito ‘a e fefine ‘okú ke sio ki ai ‘i hení. Na‘e piko hono tu‘á ‘o fe‘unga mo e ta‘u ‘e 18 mo e ‘ikai ke lava ke ne tu‘u hangatonu. Ko ia na‘e ala atu ‘a Sīsū kiate ia, pea kamata leva ke tu‘u hangatonu hake. Na‘e fakamo‘ui ia!

Na‘e ‘ai ‘e he me‘á ni ke ‘ita lahi ‘a e kau taki lotú. Na‘e kaila atu ha taha ‘o kinautolu ki he fu‘u kakaí ‘o pehē: ‘Ko e ‘aho ‘e ono ‘oku totonu ke tau ngāue ai. Ko e ngaahi ‘aho ia ke omi ai ‘o faito‘o, kae ‘ikai ‘i he Sāpaté!’

Ka na‘e tali ange ‘e Sīsū: ‘Ko e kau tangata kovi kimoutolu. Ko ha taha pē ‘iate kimoutolu te ne vete ‘ene ‘así ‘o ‘ave ke fakainu ‘i he Sāpaté. Ko ia, ‘oku ‘ikai ke totonu nai ki he si‘i fefiné ni, ‘a ia kuó ne si‘i puke ‘o fe‘unga mo e ta‘u ‘e 18, ke fakamo‘ui ‘i he Sāpaté?’ Na‘e hoko ‘a e tali ‘a Sīsuú ke mā ai ‘a e kau tangata koví ni.

Ki mui mai ai, na‘e fononga atu ‘a Sīsū mo ‘ene kau ‘apositoló ki Selusalema. Pea ‘i he‘enau ‘i he tu‘akolo ‘o Sielikoó, na‘e fanongo ha ongo kui mo‘ui kolekole ‘oku ha‘u ‘a Sīsū. Ko ia na‘á na kaila: ‘Sīsū, tokoni kiate kimaua!’

Na‘e ui leva ‘e Sīsū ‘a e ongo tangata kuí, ‘o ‘eke: ‘Ko e hā ‘okú mo fiema‘u ke u fai kiate kimouá?’ Na‘á na pehē: ‘ ‘Eiki, faka‘ā homa matá.’ Na‘e ala atu ‘a Sīsū ki hona matá, pea na‘e lava leva ke na sio! ‘Okú ke ‘ilo ‘a e ‘uhinga na‘e fai ai ‘e Sīsū ‘a e ngaahi mana fakaofo kotoa ko ‘ení? Koe‘uhi he ‘okú ne ‘ofa ki he kakaí pea ‘okú ne loto ke nau tui kiate ia. Ko ia ‘oku lava ke tau ‘ilo pau ai, ‘i he taimi te ne pule mai ai ko e Tu‘í ‘e ‘ikai ke toe ‘i ai ha tokotaha ia ‘i he māmaní ‘e puke.

Mātiu 15:30, 31; Luke 13:10-17; Mātiu 20:29-34.Fehu‘i

 • Ko e hā na‘e fai ‘e Sīsū ‘i he‘ene fononga atu he fonuá?
 • ‘I he ta‘u nai ‘e tolu hili ‘a e papitaiso ‘a Sīsuú, ko e hā na‘á ne tala ki he‘ene kau ‘apositoló?
 • Ko hai ‘a e kakai ‘i he fakatātaá, pea ko e hā na‘e fai ‘e Sīsū ki he fefiné?
 • Ko e hā na‘e ‘ai ai ‘e he tali ‘a Sīsū ki he ngaahi fakafepaki ‘a e kau taki lotú ke nau maá?
 • ‘I he taimi na‘e ofi ai ‘a Sīsū mo ‘ene kau ‘apositoló ki Sielikoó, ko e hā na‘e fai ‘e Sīsū ki he ongo tangata kui kolekolé?
 • Ko e hā na‘e fai ai ‘e Sīsū ‘a e ngaahi maná?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Mātiu 15:30, 31.

  Ko e hā ‘a e fakahāhā fakaofo ‘o e mālohi ‘o Sihová ‘oku fakahaa‘i fakafou ‘ia Sīsuú, pea ‘oku totonu ke fēfē ‘ene kaunga ki he‘etau mahino‘i ‘a e me‘a na‘e tala‘ofa ‘e Sihova ki he māmani fo‘oú? (Sāme 37:29; ‘Ai. 33:24)

 • Lau ‘a e Luke 13:10-17.

  ‘Oku anga-fēfē hono fakahaa‘i ‘e he mo‘oni‘i me‘a ‘o hono fakahoko ‘e Sīsū ‘a e ni‘ihi ‘o ‘ene ngaahi mana tu‘u-ki-mu‘a taha ‘i he Sāpaté ‘a e fa‘ahinga fakafiemālie te ne ‘omai ki he fa‘ahinga ‘o e tangatá lolotonga ‘a ‘ene Pule Ta‘u ‘e Taha Afé? (Luke 13:10-13; Sāme 46:9; Mt. 12:8; Kol. 2:16, 17; Fkh. 21:1-4)

 • Lau ‘a e Mātiu 20:29-34.

  ‘Oku anga-fēfē hono fakahaa‘i ‘i he fakamatala ko ení na‘e ‘ikai ‘aupito fu‘u femo‘uekina ‘a Sīsū ke tokoni‘i ‘a e kakaí, pea ko e hā ‘e lava ke tau ako mei he me‘á ni? (Teu. 15:7; Sēm. 2:15, 16; 1 Sione 3:17)